Historia

1995

 

 

 

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29.12.1995 r. utworzono Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie, której założycielem jest Częstochowska Szkoła Menedżerów, natomiast honorowymi założycielami są: National-Louis University, Zarząd Miasta Częstochowy i Wojewoda Częstochowski.

1996

Utworzenie w wyniku projektu SMICO w ramach programu Unii Europejskiej TEMPUS PHARE , we współpracy z instytucjami z Włoch i Holandii, Biura Współpracy z Zagranicą przy Wyższej Szkole Zarządzania.

1997

Powstało Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe przy WSZ oraz opublikowano po raz pierwszy stronę internetową uczelni.

 

 

Honorowym gościem Inauguracji Roku Akademickiego 1997/98 była Prezes Narodowego Banku Polskiego Hanna Gronkiewicz-Waltz, która wystąpiła z wykładem inauguracyjnym pt. "Projekt ustawy o nowym prawie bankowym".

1998

Inauguracja Roku Akademickiego 1998/99 - wśród licznie przybyłych gości znalazł się Naczelnik Wydziału Spraw Studenckich Ministerstwa Edukacji Narodowej Krzysztof Borkiewicz. Wykład Inauguracyjny pt. "Kultura organizacyjna zarządzania w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa i instytucji" wygłosił prof. zw. dr hab. inż. Ireneusz Durlik.


1999

Utworzenie kierunku Informatyka.

 

 

 

Inaugurację Roku Akademickiego 1999/2000 zakończył wykład prof. dr hab. Jerzego Lewandowskiego na temat "Zarządzanie środowiskiem pracy w przedsiębiorstwie".

2000

Uczelnia uzyskała akredytację Universita' degli Studi di Perugia w zakresie prowadzenia studiów licencjackich. Szkoła przystąpiła do Krajowego Systemu Usług otrzymując certyfikat i akredytację Ministerstwa Gospodarki, za wysoką jakość świadczenia usług. Utworzone zostało Centrum Studiów Europejskich i Dokumentacji.

 

 

 

 

 

Uczelnia podpisała umowę z Universita' degli Studi di Perugia oraz Universite' D'Evry dotyczącą pilotażowego programu nadawania Stopnia Europejskiego Doktoratu z zakresu "Internacjonalizacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw". Honorowym gościem Inauguracji Roku Akademickiego 2000/2001 był Pan Tadeusz Donocik Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, który wygłosił wykład nt. "Promocja polskiej gospodarki ważnym narzędziem wzrostu konkurencyjności firm".

2001

Swój siódmy rok akademicki Wyższa Szkoła Zarządzania rozpoczęła otwarciem nowego gmachu uczelni w centrum miasta przy ul. 1 Maja 40. Odbyła się tam uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2001/2002, a wykład inauguracyjny nt.: "Przedsiębiorca i menedżer w świetle globalizacji rynku" wygłosił prof. zw. dr hab. Jerzy Dietl. Największymi sukcesami Wyższej Szkoły Zarządzania w 2001 roku było uzyskanie zgody na prowadzenie studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing oraz utworzenie nowego kierunku "Filologia". Uczelnia uzyskała akredytację bezwarunkową Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Association of Management Education "FORUM" dla studiów licencjackich
na kierunku zarządzanie i marketing.

2002

Kapituła Laurów przyznała WSZ Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii instytucji i organizacji wspierających rozwój gospodarki rynkowej i edukacyjnej na potrzeby rynku. Uczelnia otrzymała pozwolenie na prowadzenie wyższych studiów zawodowych
na kierunku "Pielęgniarstwo oraz powołano do życia Stowarzyszenie "Częstochowski Park Technologiczny". Szkoła złożyła do WFOŚiGW wniosek o utworzenie przy WSZ Laboratorium Energii Odnawialnych. Inaugurację Roku Akademickiego 2002/2003 uświetnił swą obecnością Pan poseł prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, który poprowadził wykład inauguracyjny nt.: "Rola parlamentu w procesie integracji europejskiej". Umożliwiając dalszy rozwój Uczelni w grudniu 2002 r. zakupiono kolejny budynek przy ul. 1-go Maja 40.

2003

W ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - aktywizacja zawodowa absolwentów "Pierwsza Praca" przy WSZ utworzone zostało Biuro Karier. Decyzją Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Uczelnia uzyskała zgodę na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek. Krajowa Izba Gospodarcza przyznała Szkole tytuł Przedsiębiorstwa Fair Play. Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie jako jedyna uczelnia w Polsce została członkiem Europejskiego Konsorcjum Kształcenia na Odległość utworzonego w ramach europejskiego programu MINERVA (projekt pt. Convergence).

 

Zainicjowała także akcję pod hasłem "Komputer - to takie proste!", której celem jest umożliwienie dostępu do nowoczesnych technik informatycznych nauczycielom i uczniom wiejskich szkół podstawowych w regionie częstochowskim.

2004

Utworzenie nowych kierunków studiów: zarządzanie i inżynieria produkcji oraz pedagogika. Uzyskanie zgody Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego oraz organizacji i zarządzania dla pielęgniarek i położnych. W sierpniu 2004r. Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ponownie przyznały WSZ akredytację w zakresie usług doradczych, informacyjnych i szkoleniowych w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego udzieliła Uczelni akredytacji dla kierunku pielęgniarstwo. W grudniu zakończono prace związane z zakupem urządzeń badawczych do Lab. Energii Odnawialnych.

2005

WSZ uzyskała akredytację Ministra Zdrowia dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo. Uczelnia otrzymała grant na realizację studiów pomostowych dla pielęgniarek w ramach programu PHARE 2002. W październiku 2005 r. Szkoła uzyskała Certyfikat Ministra Gospodarki i Pracy poświadczający wpis WSZ do rejestru agencji zatrudnienia w zakresie pośrednictwa pracy na terenie RP.

 

 

 

Rozpoczęto realizację następujących projektów, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
- "Szkolenia komputerowe i językowe szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych". Kwota dofinansowania 102.150,00 zł.
- "Młodzi przedsiębiorcy - zwiększenie szans na samozatrudnienie". Kwota dofinansowania 1 050 778,00 zł.
- Międzynarodowy projekt EUROMOBIL 2 w ramach programu SOCRATES/ LINGUA2, który promuje wymiany studenckie w Europie poprzez rozszerzenie multimedialnego nauczania języka, programy informacyjne na CD i stronach internetowych. Grupy docelowe stanowią studenci chcący studiować w Czechach, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, na Węgrzech, w Polsce, Portugalii, Rumunii oraz Finlandii.

2006

Uczelnia kontynuowała realizację trzech projektów: EUROMOBIL 2, "Młodzi przedsiębiorcy - zwiększenie szans na samozatrudnienie" i "Szkolenia komputerowe i językowe dla zatrudnionych szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych" oraz przystąpiła do realizacji projektu pt. "Europielęgniarka - studia pomostowe" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

2007

W 2007r. Uczelnia kontynuowała realizację dwóch projektów: "Europielęgniarka - studia pomostowe" oraz "Młodzi przedsiębiorcy - zwiększenie szans na samozatrudnienie". Realizację tego ostatniego zakończyła konferencja pt.: "Rozwój gospodarczy regionu poprzez samozatrudnienie".

 

 

 

Dzięki projektowi utworzono 35 przedsiębiorstw i podpisano 29 umów o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na łączną kwotę 498.166,20 zł. Zorganizowano także dwa seminaria dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pt. "Zostań swoim szefem - rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej", w których łącznie wzięło udział ponad 600 osób. Na przełomie lat 2007 i 2008 WSZ uzyskała dwie bardzo ważne dla Uczelni akredytacje na kierunku "pielęgniarstwo", mianowicie Państwowej Komisji Akredytacyjnej - na okres pięciu lat oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego - na okres czterech lat.

2008

W marcu zakończono realizację projektu "Europielęgniarka - studia pomostowe", a w październiku rozpoczęto realizację dwóch kolejnych projektów, współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  1. "Nauczyciel przedmiotów zawodowych", który zajął 5 miejsce na liście rankingowej Ministerstwa Edukacji Narodowej,
  2. "Kształcenie zawodowe pielęgniarek
    i położnych w ramach studiów pomostowych".

 

2009

W 2009r. WSZ rozpoczęła realizację projektu pt.: "Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. WSZ w Cz-wie zajęła 23 miejsce (wyższe o 8 pozycji w stosunku do roku 2008) wśród niepublicznych uczelni magisterskich w ogólnopolskim X JUBILEUSZOWYM RANKINGU SZKÓŁ WYŻSZYCH PERSPEKTYW I RZECZPOSPOLITEJ. "Euromobil", którego polskim partnerem jest Wyższa Szkoła Zarządzania otrzymał srebrną nagrodę w Pradze. W Inauguracji Roku Akademickiego 2009/2010 wzięło udział wielu znamienitych gości z kraju i zagranicy. Jak co roku, najbardziej zasłużone dla Uczelni osoby otrzymały pamiątkowe szable z rąk Rektora dr inż. Andrzeja Dziewiątkowskiego. Byli to:

 

 

 

- Andrzej Czuma, założyciel Ruchu Praw Człowieka i Obywatela, Przewodniczący Parlamentarnej Komisji Śledczej, Minister Sprawiedliwości, znany działacz opozycyjny i więzień polityczny w czasach PRL; - prof. Giuseppe Calzoni, Rektor współpracującego od wielu lat z Uczelnią Uniwersytetu w Perugii.
Przy współpracy z WSZ odbyły się dwie Konferencje organizowane przez Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP:
"System ratownictwa w przedsiębiorstwie - wymagania i zasady organizacji" oraz "BHP przy wykonywaniu prac budowlanych".

 2010

W 2010 r. WSZ rozpoczęła realizację projektu pt.: „Inżynier – praktyczny zawód”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten otrzymał wyróżnienie
w X Jubileuszowej Edycji Konkursu „Jurajski Produkt Roku 2010” w kategorii usługa, jako wyróżniający się innowacyjnością i jakością. Uczelnia kontynuowała ponadto realizację trzech projektów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, „Nauczyciel przedmiotów zawodowych”, „Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych”. Inaugurację Roku Akademickiego 2010/2011 zaszczycił swoją obecnością Wicemarszałek Sejmu RP – prof. dr hab. Stefan Niesiołowski, który wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Demokracja Polska”.

2011

W dniu 7 lipca 2011 r. Państwowa Komisja Akredytacyjna Uchwałą Nr 617/2011 wydała pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.
14 września 2011 r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pt.: „Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczelnia kontynuowała ponadto realizację trzech projektów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, „Nauczyciel przedmiotów zawodowych”, „Inżynier – praktyczny zawód”. Podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2011/2012 wręczono absolwentom dyplomy ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz certyfikaty udziału w projekcie systemowym pt. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”. W uroczystości wzięła udział Pani Beata Cholewka – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych, Kierownik wskazanego wyżej Projektu. Wykład inauguracyjny na temat „Szlachetne zdrowie…” wygłosił prof. dr hab. n. med. Leszek Kołodziejski.

2012

Od czerwca 2012 r. Wyższa Szkoła Zarządzania rozpoczęła realizację projektu pt. „Program Rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania - Efektywne Zarządzanie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach przedsięwzięcia Uczelnia przeszkoli kadrę zarządzającą i wdroży pakiet systemów informatycznych oraz procedury jakościowe wspomagające zarządzanie.
18.05.2012 r. otrzymaliśmy na okres czterech lat Akredytację Ministra Zdrowia dla kierunku pielęgniarstwo, po dokonaniu oceny przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych.

2013

W kwietniu br. rozpatrzony został pozytywnie na etapie oceny merytorycznej projekt pt. „Multimedialny nauczyciel” przygotowany w ramach Poddziałania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Obecnie Uczelnia jest na etapie negocjacji oraz przygotowania dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.
Projekt skierowany jest do nauczycielek i nauczycieli uczących w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i zespołach szkół na terenach wiejskich gmin z powiatów częstochowskiego i kłobuckiego, którzy będą mogli uczestniczyć w szkoleniach z zakresu nauczania na odległość oraz multimedialnych narzędzi i technologii informatycznych wykorzystawanych w procesie edukacji uczniów. Projekt realizowany będzie od 1.08.2013 r.
9 maja 2013 w Wyższej Szkole Zarządzania odbędzie pierwsza część międzynarodowej konferencji pt. „Wspólne zdrowie” organizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania i National Medical College Rivne. Część druga odbędzie się 24 maja na Ukrainie. Konferencja poświęcona jest systemom zdrowia. Prelegentami będą wykładowcy z WSZ i MC.

 Dodatkowe informacje