Historia

1995

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29.12.1995 r. utworzono Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie, której założycielem jest Częstochowska Szkoła Menedżerów, natomiast honorowymi założycielami są: National-Louis University, Zarząd Miasta Częstochowy i Wojewoda Częstochowski.

1996

W ramach programu Unii Europejskiej TEMPUS PHARE uruchomiony zostaje projekt SMICO, którego celem jest utworzenie Biura Współpracy z Zagranicą przy Wyższej  Szkole Zarządzania, we współpracy z instytucjami z Włoch i Holandii.

 1997

 Powstało Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe przy WSZ oraz opublikowano po raz pierwszy własną stronę internetową uczelni. Inauguracja Roku Akademickiego 1997/98 miała miejsce w Klubie Politechniki Częstochowskiej, a honorowym gościem była Pani Prezes Narodowego Banku Polskiego Hanna Gronkiewicz-Waltz, która wystąpiła z wykładem inauguracyjnym pt. „Projekt ustawy o nowym prawie bankowym”.

 1998

Miejscem Inauguracji Roku Akademickiego 1998/99 była Aula Wyższej Szkoły Zarządzania, a wśród licznie przybyłych gości znalazł się Naczelnik Wydziału Spraw Studenckich Ministerstwa Edukacji Narodowej Krzysztof Borkiewicz. Wykład Inauguracyjny wygłosił prof. zw. dr hab. inż. Ireneusz Durlik na temat „Kultura organizacyjna zarządzania w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa i instytucji”.

1999

 Wyższa Szkoła Zarządzania otrzymała zgodę MEN na utworzenie kierunku Informatyka. Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 1999/2000 zakończył wykład prof. dr hab. Jerzego Lewandowskiego na temat „Zarządzanie środowiskiem pracy w przedsiębiorstwie”.

.

 2000

Uczelnia uzyskała akredytację warunkową Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Association of Management Education „FORUM” dla studiów licencjackich na kierunku zarządzanie i marketing. Otrzymała również akredytację Universita’ degli Studi di Perugia w zakresie prowadzenia studiów licencjackich. Szkoła przystąpiła do Krajowego Systemu Usług otrzymując certyfikat i akredytację Ministerstwa Gospodarki, za wysoką jakość świadczenia usług. W WSZ utworzone zostało Centrum Studiów Europejskich i Dokumenta-cji. Uczelnia podpisała umowę z Universita’ degli Studi di Perugia oraz Universite’ D’Evry dotyczącą  pilotażowego programu nadawania Stopnia Europejskiego Doktoratu z zakresu „Internacjonalizacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw”. Honorowym gościem Inauguracji Roku Akademickiego 2000/2001 był Pan Tadeusz Donocik - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, który wygłosił wykład nt. „Promocja polskiej gospodarki ważnym narzędziem wzrostu konkurencyjności firm”.

2001

Swój siódmy rok akademicki Wyższa Szkoła Zarządzania rozpoczęła otwarciem nowego gmachu uczelni w centrum miasta przy ul. 1 Maja 40. Odbyła się tam uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2001/2002, a wykład inauguracyjny na temat: „Przedsiębiorca i menedżer w świetle globalizacji rynku” wygłosił prof. zw. dr hab. Jerzy Dietl. Największym sukcesem Wyższej Szkoły Zarządzania w 2001 roku było uzyskanie zgody na prowadzenie studiów magisterskich na kierunku zarządzanie i marketing. Wyższa Szkoła Zarządzania otrzymała również zgodę MEN na utworzenie nowego kierunku filologia. 1 października decyzją Komisji Akredytacyjnej Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej “FORUM” uczelnia uzyskała akredytację bezwarunkową dla studiów licencjackich na kierunku zarządzanie i marketing.

2002

 19.01.2002r. Kapituła Laurów przyznała Wyższej Szkole Zarządzania Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii instytucji i organizacji wspierających rozwój gospodarki rynkowej i edukacyjnej na potrzeby rynku. 08.10.2002r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Szkoła otrzymała pozwolenie na prowadzenie wyższych studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo. Również w tym roku powołano do życia Stowarzyszenie „Częstochowski Park Technologiczny”. Uczelnia złożyła do WFOŚiGW wniosek o utworzenie przy WSZ Laboratorium Energii Odnawialnych. Inaugurację Roku Akademickiego 2002/2003 uświetnił swą obecnością Pan poseł prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, który poprowadził wykład inauguracyjny na temat: „Rola parlamentu w procesie integracji europejskiej”. Umożliwiając dalszy rozwój Uczelni w grudniu 2002 r. zakupiono kolejny budynek przy ul. 1-go Maja 40.

 2003

W ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - aktywizacja zawodowa absolwentów „Pierwsza Praca” 02.01.2003r. przy Wyższej Szkole Zarządzania utworzone zostało Biuro Karier. Decyzją Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położ-nych z dnia 08.04.2003r. WSZ otrzymała zgodę na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego. 19.12.2003r. Krajowa Izba Gospodarcza przyznała Szkole tytuł Przedsiębiorstwa Fair Play.Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie jako jedyna uczelnia w Polsce została członkiem Europejskiego Konsorcjum Kształcenia na Odległość utworzonego w ramach europejskiego programu MINERVA (projekt pt. Convergence). Uczelnia zainicjowała akcję pod hasłem „Komputer – to takie proste!”, której celem jest umożliwienie dostępu do nowoczesnych technik informatycznych nauczycielom i uczniom wiejskich szkół podstawowych w regionie częstochowskim.

 2004

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Wyższa Szkoła Zarządzania otrzymała pozwolenie na prowadzenie wyższych studiów zawodowych na kierunkach zarządzanie i inżynierii produkcji oraz pedagogika. Otrzymaliśmy również zgodę Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek i położnych oraz organizacji i zarządzania dla pielęgniarek i położnych.

W sierpniu 2004r. Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ponownie przyznały Wyższej Szkole Zarządzania akredytację w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Akredytacja dotyczy usług doradczych, informacyjnych i szkoleniowych. Ponadto w październiku Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego podjęła Uchwałę w sprawie udzielenia Wyższej Szkole Zarządzania akredytacji dla kierunku pielęgniarstwo. W grudniu zakończono prace związane z zakupem urządzeń badawczych do Laboratorium Energii Odnawialnych.

 2005

28 stycznia 2005r. na podstawie decyzji nr 5/2005 Ministra Zdrowia Wyższa Szkoła Zarządzania uzyskała akredytację dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo. Uczelnia otrzymała grant na realizację studiów pomostowych dla pielęgniarek w ramach programu PHARE PL2002/000-580.02.07.03 – II edycja.

W październiku 2005 Uczelnia uzyskała certyfikat Ministra Gospodarki i Pracy poświadcza-jący wpis WSZ do rejestru agencji zatrudnienia pod nr 2089/1a, jako agencji pośrednictwa pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Uczelnia przystąpiła do realizacji następujących projektów:

- „Szkolenia komputerowe i językowe szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie 2.1. Projekt realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

- „Młodzi przedsiębiorcy - zwiększenie szans na samozatrudnienie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Międzynarodowy projekt EUROMOBIL 2 w ramach programu SOCRATES/ LINGUA2. Jesteśmy partnerem, który opracowuje program EUROMOBIL2 w języku polskim.Euromobil promuje wymiany studenckie w Europie poprze rozszerzenie multimedialnego nauczania języka, programy informacyjne na CD i stronach internetowych. Program służy do samodzielnego studiowania i jest ułożony tak, żeby przygotować studentów do studiowania za granicą oraz radzenia sobie w codziennych sytuacjach w obcym kraju. Grupy docelowe stanowią studenci chcący studiować w Czechach, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech, w Polsce, Portugalii, Rumunii oraz Finlandii.

 

W 2006r. Wyższa Szkoła Zarządzania kontynuowała trzy projekty: EUROMOBIL 2, „Młodzi przedsiębiorcy - zwiększenie szans na samozatrudnienie” oraz „Szkolenia komputerowe i językowe dla zatrudnionych szansą na podniesienie kwalifikacji zawodowych”. Również w 2006r. Uczelnia przystąpiła do realizacji projektu pt. „Europielęgniarka - studia pomostowe” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie 2.1. Projekt realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

2007

W 2007r. Uczelnia kontynuowała realizację dwóch projektów: „Europielęgniarka - studia pomostowe” oraz „Młodzi przedsiębiorcy - zwiększenie szans na samozatrudnienie”. Realizację projektu „Młodzi przedsiębiorcy - zwiększenie szans na samozatrudnienie” zakończyła konferencja pt.: „Rozwój gospodarczy regionu poprzez samozatrudnienie”, która odbyła się 29.05.2007r. Dzięki projektowi utworzono 35 przedsiębiorstw i podpisano 29 umów o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na łączną kwotę 498 166,20 zł. W ramach w/w projektu zorganizowano także dwa seminaria dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pt. „Zostań swoim szefem - rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej”. Seminaria te odbyły się w dniach 24-25 października 2006r. oraz 7-8 lutego 2007r. Łącznie wzięło w nich udział ponad 600 osób. Na przełomie lat 2007 i 2008 WSZ w Częstochowie uzyskała dwie bardzo ważne akredytacje, mianowicie Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego. W dn. 18-19.V.2007r. w WSZ odbyła się wizytacja Zespołu Państwowej Komisji Akredytacyjnej dotycząca oceny jakości kształcenia na kierunku „pielęgniarstwo”, w wyniku której uchwałą Prezydium PKA nr 820/2007 z dn. 4 października Uczelnia uzyskała na okres pięciu lat pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku „pielęgniarstwo” na poziomie studiów I stopnia. 21.12.2007 r. wizytę akredytacyjną na kierunku „pielęgniarstwo” złożył w Uczelni Zespół Oceniający Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego. Pod koniec stycznia otrzymaliśmy protokół z tej wizytacji, w którym Zespół Oceniający KRASzM proponował przyznanie Wyższej Szkole Zarządzania akredytacji na okres czterech lat.

2008

W marcu zakończono realizację projektu „Europielęgniarka - studia pomostowe” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przez Budżet Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. W październiku rozpoczęto realizację dwóch projektów: 1) „Nauczyciel przedmiotów zawodowych”, który zajął 5 miejsce na liście rankingowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2) „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” w ramach wygranego przetargu, organizowanego przez Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia w ramach poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

2009

W 2009r. WSZ w Częstochowie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt.: „Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przed-siębiorstw. Projekt przewiduje realizację następujących kursów: 1) pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek; 2) pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek i położnych; 3) organizacja i zarządzanie dla pielęgniarek i położnych.

W maju 2009r. zostały ogłoszone wyniki X JUBILEUSZOWEGO RANKINGU SZKÓŁ WYŻSZYCH PERSPEKTYW I RZECZPOSPOLITEJ. Uczelnia zajęła 23 miejsce w ogólnopolskim rankingu niepublicznych uczelni magisterskich (wyższe o 8 pozycji w stosunku do roku 2008). „Euromobil”, którego polskim partnerem jest Wyższa Szkoła Zarządzania otrzymał srebrną nagrodę podczas konferencji w Pradze, która odbyła się w dniach 6 - 7.05.2009. Projekt realizowany był od października 2005 w ramach programu Socrates/Lingua2 wspieranego przez Unię Europejską. W Inauguracji Roku Akademickiego 2009/2010 wzięło udział wielu znamienitych gości z kraju i zagranicy. Jak co roku najbardziej zasłużone dla Uczelni osoby otrzymały pamiątkową szablę z rąk Rektora dr inż. Andrzeja Dziewiątkowskiego. W tym roku szablę otrzymali:

 

  • ­   Andrzej Czuma, założyciel Ruchu Praw Człowieka i Obywatela, Przewodniczący Parlamentarnej Komisji Śledczej, Minister Sprawiedliwości,
  • ­   prof. Giuseppe Calzoni, Rektor współpracującego od wielu lat z Uczelnią Uniwersytetu w Perugii.

 

Odbyły się również dwie Konferencje organizowane przez Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Pierwsza, na temat „System ratownictwa w przedsiębiorstwie - wymagania i zasady organizacji", organizowana była przy współudziale OSPSBHP Oddział w Częstochowie, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy  Państwowego Instytutu Badawczego oraz Okręgowego Inspektora Pracy. Druga konferencja, na temat „BHP przy wykonywaniu prac budowlanych”, była skierowana do kierowników budów, pracodawców z branży budowlanej, pracowników służb bhp etc.

 

  2010

W 2010 r. WSZ rozpoczęła realizację projektu pt.: „Inżynier – praktyczny zawód”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt ten otrzymał wyróżnienie w X Jubileuszowej Edycji Konkursu „Jurajski Produkt Roku 2010” w kategorii usługa, jako wyróżniający się innowacyjnością i jakością. Uczelnia kontynuowała ponadto realizację trzech projektów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, „Nauczyciel przedmiotów zawodowych”, „Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych”. Inaugurację Roku Akademickiego 2010/2011 zaszczycił swoją obecnością Wicemarszałek Sejmu RP – prof. dr hab. Stefan Niesiołowski, który wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Demokracja Polska”.

 

2011

W dniu 7 lipca 2011 r. Państwowa Komisja Akredytacyjna Uchwałą Nr 617/2011 wydała pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji.
14 września 2011 r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pt.: „Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uczelnia kontynuowała ponadto realizację trzech projektów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, „Nauczyciel przedmiotów zawodowych”, „Inżynier – praktyczny zawód”. Podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2011/2012 wręczono absolwentom dyplomy ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo oraz certyfikaty udziału w projekcie systemowym pt. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”. W uroczystości wzięła udział Pani Beata Cholewka – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych, Kierownik wskazanego wyżej Projektu. Wykład inauguracyjny na temat „Szlachetne zdrowie…” wygłosił prof. dr hab. n. med. Leszek Kołodziejski.

2012

Od czerwca 2012 r. Wyższa Szkoła Zarządzania rozpoczęła realizację projektu pt. „Program Rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania - Efektywne Zarządzanie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach przedsięwzięcia Uczelnia przeszkoli kadrę zarządzającą i wdroży pakiet systemów informatycznych oraz procedury jakościowe wspomagające zarządzanie.
18.05.2012 r. otrzymaliśmy na okres czterech lat Akredytację Ministra Zdrowia dla kierunku pielęgniarstwo, po dokonaniu oceny przez Krajową Radę Akredytacyjną Szkół Pielęgniarek i Położnych.

2013

1.08.2013 r. Uczelnia rozpoczęła realizację projektu pt. „Multimedialny nauczyciel” przygotowany w ramach Poddziałania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do nauczycielek i nauczycieli uczących w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i zespołach szkół na terenach wiejskich gmin z powiatów częstochowskiego i kłobuckiego, którzy będą mogli uczestniczyć w szkoleniach z zakresu nauczania na odległość oraz multimedialnych narzędzi i technologii informatycznych wykorzystywanych w procesie edukacji uczniów.

9 maja 2013 w Wyższej Szkole Zarządzania odbyła się pierwsza część międzynarodowej konferencji pt. „Wspólne zdrowie” organizowanej przez Wyższą Szkołę Zarządzania i National Medical College Rivne. Część druga miała miejsce 24 maja na Ukrainie. Konferencja poświęcona była systemom zdrowia. Prelegentami byli wykładowcy z WSZ i MC.

2014

W dniu 26 czerwca 2014 roku Polska Komisja Akredytacyjna Uchwałą Nr 385/2014 wydała pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku „pielęgniarstwo” w Wyższej Szkole Zarządzania.

Uczelnia z sukcesem zakończyła realizację trzech projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Program rozwojowy Wyższej Szkoły Zarządzania – efektywne zarządzanie”, „Inżynier – praktyczny zawód” oraz „Multimedialny nauczyciel”.

2015

W 2015 roku zakończył się projekt systemowy Ministerstwa Zdrowia pt.: „Kształcenie pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie uczestniczyła w tym projekcie od początku jego realizacji 0d 2008 roku i w każdym roku otrzymywała środki na kształcenie pielęgniarek. Studia w naszej Uczelni ukończyło 868 absolwentów, w wyniku czego Wyższa Szkoła Zarządzania zajęła bardzo wysokie 8 miejsce (na 71 ogółu uczelni biorących udział w projekcie) pod względem liczby absolwentów, którzy uzyskali licencjat pielęgniarstwa.

W 2015 r. zakończyła się także realizacja kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Nauczyciel przedmiotów zawodowych”.

2016

13 stycznia 2016 r. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie uzyskał uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”.

2017

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Z nami zdrowiej – kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych”, złożonego w odpowiedzi na konkurs „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych” Nr POWR.05.04.00-IP.05-00-002/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Celem głównym Projektu jest nabycie do dnia 31.05.2018 r. nowych kwalifikacji przez co najmniej 351 pielęgniarek/pielęgniarzy i położne/położnych z Polski, w zakresie zgodnym z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi – dziedzin będących najczęstszą przyczyną dezaktywacji zawodowej z powodów zdrowotnych oraz ich potrzebami, w tym uzyskanie nowych uprawnień przez co najmniej 162 pielęgniarki/pielęgniarzy i położne/położnych z zakresu ordynowania leków i wypisywania recept. Rezultaty projektu będą trwałe i wpłyną na podniesienie umiejętności kwalifikacji zawodowych Uczestników Projektu.

 

  

Dodatkowe informacje