Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem w tym z zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną w edukacji.

Celem studiów jest nadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć wspomagania osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz sprzężeniami w edukacji Założeniem jest wyposażenie słuchaczy
w wiedzę i umiejętności umożliwiające diagnozowanie, racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do tych osób i ich rodziców. Program studiów zawiera treści dotyczące rewalidacji uczniów ze spektrumautyzmu, zespołu Aspergera i sprzężeniami na wszystkich poziomach edukacyjnych. Ukończenie studiów na w/w kierunku uprawnia absolwenta do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z osobami z autyzmem , zespołem Aspergera oraz ze sprzężeniami.


Korzyści

Założeniem jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające diagnozowanie, racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych  w stosunku  do tych dzieci i ich rodziców. Program studiów zawiera treści dotyczące rewalidacji uczniów ze spektrum autyzmu na wszystkich poziomach edukacyjnych. Ukończenie studiów na w/w kierunku uprawnia absolwenta do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z osobami z autyzmem oraz ze sprzężeniami.

Sylwetka absolwenta

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie co najmniej studia wyższe z zakresu pedagogiki lub pedagogiki specjalnej.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 350 godzin dydaktycznych realizowanych przez 3 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Dydaktyka prowadzenia zajęć

Diagnoza autyzmu

Nauczanie i wychowanie uczniów autystycznych

Metody komunikacji alternatywnej

Wczesne wspomaganie dzieci autystycznych

Praktyki w wymiarze 120 godzin

 

Możliwość realizacji trzech semestrów w ciągu 10 miesięcy. 

Opłata za semestr wynosi: 1250,00 zł 

Dodatkowe informacje