Specjalności

SPECJALNOŚĆ Psychologia w biznesie

Ta specjalność skierowana jest do osób, które chcą pracować w dziale personalnym przedsiębiorstw. Kształcimy specjalistów, którzy nabędą niezbędną wiedzę aby móc zajmować się analizą zachowań konsumentów, projektować odpowiednie strategie zarządzania, wywierać odpowiedni wpływ na zachowania klientów poprzez stosowanie profesjonalnych działań marketingowych.

Czytaj więcej: Specjalności

Studia menadżerskie

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy, niezbędnej w zarządzaniu współczesną firmą, oraz doskonalenie kwalifikacji kierowniczych, kluczowych w sprawnym kierowaniu zespołami ludzkimi.


Korzyści

Studia umożliwiają uczestnikom doskonalenie dwóch kategorii kompetencji menedżerskich:

 • zdolności syntezy i projekcji rozwiązań doskonalących system zarządzania
 • umiejętności związanych z inteligencją emocjonalną: samoświadomością, motywacją, empatią, samokontrolą.

Uzyskaniu ww. korzyści służy forma zajęć – wykłady i ćwiczenia na bazie studiów przypadków oraz warsztatów.

Uczestnicy

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zarządzaniem na dowolnym szczeblu hierarchii organizacyjnej, a więc członków rad nadzorczych, zarządów oraz prezesów firm i dyrektorów, kierowników funkcjonalnych i specjalistów. Program został przygotowany w taki sposób, aby wyjść naprzeciw potrzebom osób na stanowiskach kierowniczych, zarówno w małych, jak i dużych przedsiębiorstwach każdej branży. Osoby, które nie są kierownikami, mogą ukształtować swój potencjał niezbędny w przyszłym pełnieniu ról kierowniczych.

Forma zaliczenia

Praca podyplomowa w formie projektu oraz grupowa obrona projektu. W ramach studiów organizowany jest zjazd wyjazdowy, podczas którego słuchacze będą aktywnie uczestniczyć w grze kierowniczej. Zajęcia te pozwolą na zweryfikowanie oraz wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas studiów.

Program miesiące nauki 9 liczba godzin 178 liczba zjazdów 10

 

Makro- i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2
Nowoczesne koncepcje zarządzania 10
Zarządzanie strategiczne 8
Biznesplan 6
Projekty inwestycyjne w Unii Europejskiej 4
Zarządzanie marketingowe 12
Zarządzanie międzykulturowe 8
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 6
Zarządzanie zasobami ludzkimi 10
Prawne podstawy działalności gospodarczej
Prawo cywilne 8

Prawo gospodarcze 6
Prawo podatkowe 8
Prawo pracy 8
Regulacje prawne integracji europejskiej 4
Finanse i rachunkowość w działalności przedsiębiorstw
Rachunkowość finansowa 8

Rachunkowość zarządcza 8    
Analiza ekonomiczno-finansowa 8
Finanse przedsiębiorstw 10
Finanse i rachunkowość w działalności przedsiębiorstw
Komunikacja w firmie 4

Lider w organizacji 12
Techniki negocjacyjne 6
Organizacja pracy menedżera 6
Gra kierownicza 8
Konsultacje z wykładowcami i praca własna słuchaczy 8

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1430,00 zł

 

 

Zarządzanie i administracja

Celem studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie i administracja jest pogłębienie wiedzy prawniczej, sprawności organizacyjnej i doskonalenie umiejętności interpersonalnych pracowników administracji publicznej. Ukończenie studiów pomoże w kompetentnym, sprawnym i skutecznym zarządzaniu przedsięwzięciami publicznymi w różnych aspektach działalności administracji.

 


Korzyści

Studia umożliwiają uczestnikom doskonalenie umiejętności i pozyskanie wiedzy w trzech aspektach. W ramach bloku „Wiedza prawnicza” słuchacz nabędzie i uporządkuje wiadomości o systemie prawnym w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu urzędnika oraz pogłębi umiejętność analizy tekstu prawnego. W ramach bloku „Sprawne zarządzanie” słuchacz nauczy się zarządzać i współpracować ze swoimi pracownikami. Ponadto dowie się, jak zarządzać projektami unijnymi, zmianą i informacją. Blok „Umiejętności interpersonalne” pozwoli na pogłębienie umiejętności zarządzania swoimi zadaniami, komunikacji z klientami i współpracownikami.

Uczestnicy

Studia kierowane są do osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze średniego lub wyższego szczebla w administracji publicznej, m.in. w urzędach wojewódzkich, miast i gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i samorządach.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 176 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Zachowania organizacyjne
Podstawy zarządzania
Komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów
Zarządzanie finansami i zamówienia publiczne
Pozyskiwanie funduszy z UE
Administracja publiczna i postępowanie administracyjne
Planowanie i organizacja pracy w placówce budżetowej
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Technologie informatyczne w zarządzaniu
Prawo pracy i regulacje prawne‏

  

 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

 Opłata za semestr wynosi: 1030,00 zł 1030 zł

 Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy z zakresu prawno-ekonomicznych podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, poszerzonej o elementy marketingu, PR oraz HR. Słuchacze mają zdobyć wiedzę niezbędną każdemu przedsiębiorcy na wszystkich etapach prowadzenia działalności – podczas jej otwierania, w trakcie prowadzenia, jak również przy zamykaniu działalności.


Korzyści

Absolwenci studiów wyniosą z nich wiedzę, jak stosować prawo i ekonomię w praktyce życia codziennego. Zajęcia wskażą potencjalne zagrożenia, nauczą sprawnego poruszania się w gąszczu przepisów, w praktyczny sposób pomogą w znalezieniu odpowiedzi na szereg pytań, z jakimi stykają się przedsiębiorcy.

Uczestnicy

Studia kierowane są do osób zamierzających prowadzić działalność gospodarczą lub takową już prowadzących, w skali mikro-, małego, ewentualnie średniego przedsiębiorstwa. Osoby takie, szczególnie mikro- i mali przedsiębiorcy, z uwagi na rozmiar prowadzonej działalności, nie mają możliwości korzystania z pomocy departamentów prawnych, nie zawsze korzystają też z pomocy zewnętrznych prawników.

 

Forma zaliczenia

 

Projekt dotyczący podejmowania, prowadzenia lub zakończenia działalności gospodarczej i egzamin końcowy – obrona projektu.

Program miesiące nauki 9 liczba godzin 176 liczba zjazdów 10

 

Prawo cywilne 14
Postępowanie cywilne – zabezpieczanie i dochodzenie należności w ramach działalności gospodarczej 10
Prawo gospodarcze 8
Prawo handlowe 8
Prawo upadłościowe i naprawcze 8
Prawo pracy 14
Ubezpieczenia społeczne 10
Prawo podatkowe 12
Postępowanie administracyjne 4
Obrót z udziałem konsumentów 2
Regulacje prawno-gospodarcze w prawie europejskim 6
Odpowiedzialność prawno-karna w działalności gospodarczej 6
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji 4
Własność przemysłowa 6
Instrumenty bankowe w rękach przedsiębiorcy 6
Zagadnienia prawne reklamy 4
Wizerunek przedsiębiorcy – znaczenie i środki jego kształtowania 8   
Podstawy psychologii społecznej w kontekście obsługi klienta i sprzedaży 8
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa z funduszy unijnych 12
Zarządzanie personelem – polityka kadrowa przedsiębiorstwa 8
Rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach 14
Seminarium podyplomowe 8

 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1230,00 zł

 

 

   

 

Zarządzanie nieruchomościami

Studia przekazują słuchaczom specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do uzyskania licencji zarządcy nieruchomości. Absolwenci Podyplomowych Studiów Zarządzania Nieruchomościami mogą kontynuować naukę na Podyplomowych Studiach Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami, zaliczając tylko moduły specjalizacyjne – nauka w takim trybie trwa 5 miesięcy.

 


Korzyści

Absolwenci studiów będą przygotowani do samodzielnego zarządzania majątkiem (kapitałem) właściciela ulokowanym w nieruchomości.

Uczestnicy

Studia adresowane są do osób zajmujących się już nieruchomościami i pragnących poszerzyć swoją wiedzę lub uprawnienia o licencję zarządcy.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program obejmuje 10 miesiący nauki , w tym liczba godzin to 288, które realizowane są w trakcie 13 zjazdów. Poniżej przedstawiono listę przedmiotów wraz z liczbą godzin.

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Podstawy wiedzy z zakresu prawa

 • Część ogólna prawa cywilnego
 • Podstawy prawa rzeczowego 
 • Podstawy prawa zobowiązań 
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego 
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego 
 • Źródła informacji o nieruchomościach 
 • Gospodarka przestrzenna 
 • Gospodarka nieruchomościami 
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze 
 • Gospodarka rolna, leśna i wodna 
 • Ochrona danych osobowych 
 • Zamówienia publiczne 

Podstawy wiedzy ekonomicznej

 • Podstawy ekonomii 
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości 
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji 
 • Elementy finansów i bankowości 
 • Podstawy matematyki finansowej
 • Elementy analizy finansowo-ekonomicznej 
 • Elementy rachunkowości 
 • Elementy planowania i kalkulacji kosztów 

Podstawy wiedzy technicznej

 • Podstawy budownictwa 
 • Przegląd technologii w budownictwie 
 • Proces inwestycyjny w budownictwie
 • Eksploatacja nieruchomości 
 • Przeglądy techniczne i remonty
 • Podstawy kosztorysowania 

Zarządca nieruchomości

 • Status prawny zarządcy nieruchomości 
 • Organizacje zawodowe zarządców nieruchomości 
 • Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości 

Zarządzanie nieruchomościami

 • Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami 
 • Umowa o zarządzanie nieruchomością 
 • Plan zarządzania nieruchomością 
 • Procedury w zarządzaniu nieruchomościami
 • Podatki i opłaty związane z nieruchomościami 
 • Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi 

Umiejętności interdyscyplinarne

 • Rzeczoznawstwo majątkowe — wybrane zagadnienia 
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami — wybrane zagadnienia 
 • Doradztwo na rynku nieruchomości 
 • Podstawy marketingu i psychologii. Sztuka argumentacji 
 • Seminarium podyplomowe i egzamin 

 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1630,00 zł


   

 

 

Dodatkowe informacje