Wywiad i kontrwywiad

Wywiad i kontrwywiad

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu wywiadu
i kontrwywiadu gospodarczego. Podczas studiów słuchacze uzyskają wiedzę i umiejętności  przygotowują do podjęcia pracy na stanowisku wywiadowcy gospodarczego (analityka ds. informacji). Absolwenci zdobędą wiedzę o tworzeniu organizacji wywiadu gospodarczego
 i jego funkcjonowaniu, o pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji na potrzeby wywiadu, kwestiach związanych z ochroną informacji i jej uregulowań prawnych, podstawach pracy analitycznej, kierunkach i możliwościach wykorzystania wywiadu gospodarczego.

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) w przedsiębiorstwach z branży wywiadu gospodarczego lub innych przedsiębiorstwach, dla których wywiad gospodarczy jest istotny dla  strategii rozwoju
i dalszych działań firmy w działach sprzedaży, kontrolingu, zakupów, marketingu lub HR.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 220 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Podstawy prawne wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego
 • Metody i techniki pozyskiwania informacji
 • Techniki operacyjne w pracy wywiadu i kontrwywiadu
 • Analiza informacji i dokumentacji
 • Tworzenie baz danych
 • Metody pozyskiwania informacji
 • Wiarygodność informacji
 • Rodzaje wywiadów
 • Przestępczość gospodarcza
 • Psychologia społeczna
 • Negocjacje i mediacje
 • Komunikacja interpersonalna

  

Opłata za semestr wynosi: 2400,00 zł 

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem państwa. Podczas studiów słuchacze uzyskają wiedzę z różnych obszarów  procesu zarządzania w tym między innymi ryzykiem jak i bezpieczeństwa państw. Słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności  z zakresu  zarządzania bezpieczeństwem, ochrony bezpieczeństwa publicznego i narodowego, zarządzanie sytuacją kryzysową oraz negocjacji kryzysowych. Studenci nabędą   umiejętności zarządzania bezpieczeństwem państwa zarówno na poziomie regionalnym jak i krajowym.

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) w instytucjach publicznych związanych z bezpieczeństwem państwa.
Po ukończeniu studiów słuchacze staną się specjalistami, którzy będą pracować
na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem w administracji publicznej i samorządowej oraz w podmiotach działających w sektorze bezpieczeństwa narodowego i publicznego.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo krajowe i międzynarodowe
 • System bezpieczeństwa publicznego w Polsce
 • Podstawy zarządzania kryzysowego
 • Bezpieczeństwo militarne i pozamilitarne państwa
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
 • Prognozowania zagrożeń
 • Terroryzm i metody jego zwalczania

  

Opłata za semestr wynosi: 1800,00 zł 

Kryminologia i kryminalistyka

Kryminologia i kryminalistyka

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu kryminologii
i kryminalistyki. Program studiów umożliwia zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu przestępczości w aspekcie socjologicznym, psychologicznym, kryminologicznym, kryminalistyczny, a także w oparciu o naukę z zakresu patologii społecznych. Słuchacze zdobędą  aktualną wiedzą na temat przestępczości i czynników kryminogennych, jak również umiejętność  powiązania tej wiedzy z elementami diagnozy, pomiaru i rozpoznawania zjawisk kryminogennych oraz prewencji i przeciwdziałania tymże zjawiskom.

 

Sylwetka absolwenta

Studia są skierowane do absolwentów wyższych uczelni, pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) w instytucjach zajmujących się   zapewnieniem bezpieczeństwa społecznego. Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych nauką o przestępstwach, uwarunkowaniami działań przestępczych, charakterystyką ofiary i sprawcy a także technicznymi sposobach zbierania dowodów popełniania przestępstw.  Absolwenci studiów nabędą  kompetencje z zakresu działań mających na celu udaremnienie przestępstw przeciwko życiu i mieniu oraz prowadzenia działań wykrywczych. Poznają podstawy prawa karnego i prawa karnego procesowego oraz ich praktyczne zastosowanie. Znacząco poszerzą wiedzę z zakresu psychologii osobowości,  zachowań przestępczych i negocjacji.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 200 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Podstawy prawne kryminologii i  kryminalistyki
 • Teoria i determinanty przestępczości oraz jej rodzaje
 • Prawo karne
 • Prawo karne procesowe
 • Prawna problematyka dowodów
 • Negocjacje i mediacje
 • Przeciwdziałanie przestępczości
 • Socjologia i psychologia przestępczości
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna i akcje ratunkowe
 • Psychologia społeczna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Informatyka śledcza
 • Medycyna sądowa

 

Opłata za semestr wynosi: 1700,00 zł 

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Słuchacze uzyskają kompetencje w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań pojawiających się w wyniku dynamicznego rozwoju ICT oraz w zakresie zarządzania i audytowania procesu bezpieczeństwa informacji w organizacji. Słuchacze nabędą  umiejętności w zakresie technicznych i prawnych zabezpieczeń danych przetwarzanych w sieciach, poznają zagrożenia bezpieczeństwa komputerów, serwerów i ich zasobów oraz zasady polityki bezpieczeństwa informatycznego.

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni pracujących (lub zamierzających podjąć zatrudnienie) w administracji publicznej lub przedsiębiorstwach w charakterze osób zajmujących się problematyką bezpieczeństwa informacyjnego. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowisk związanych z ochroną danych w systemach informatycznych.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Podstawy prawne ochrony danych
 • Zasady przetwarzania i ochrony danych
 •  Bezpieczeństwo informatyczne
 • Sieci teleinformatyczne
 • Zabezpieczenia w dokumentach elektronicznych
 • Bezpieczeństwo przemysłowe i informacje niejawne
 • Dostęp do informacji publicznej 
 • Bezpieczeństwo w  e-usługach
 • Techniczne zabezpieczenia sprzętu komputerowego
 •  Zabezpieczanie dowodów elektronicznych 

  

Opłata za semestr wynosi: 1800,00 zł 

Rzecznik prasowy

Rzecznik prasowy

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu wypowiadania się w mediach, działania na rzecz budowania dobrych relacji z mediami i ofensywnego wychodzenia naprzeciw sytuacjom kryzysowym. Studia są skierowane zarówno do osób, które posiadają ogólną wiedzę na temat mediów, jak również tych, które nie mają jeszcze doświadczenia w pełnieniu funkcji rzecznika prasowego.

 

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) jako rzecznicy prasowi i pracownicy działów informacji i promocji
w instytucjach publicznych lub przedsiębiorstwach . Program studiów obejmuje umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji z mediami, kreowania liderów opinii i grup nacisku, mediacji grupowych, zarządzania komunikacją w sytuacji kryzysowej, tworzenia systemów tożsamości instytucji i zarządzania nią, organizacji wydarzeń i przedsięwzięć
z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Prawne aspekty zawodu rzecznika prasowego
 • Prawo prasowe
 • Komunikaty pasowe
 • Informacja publiczna i relacje medialne
 • Wystąpienia publiczne
 • Organizacja i promocja wydarzeń
 • Zadania rzecznika prasowego, organizacja biura prasowego
 • Negocjacje i mediacje
 • Psychologia społeczna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Prognozowania zagrożeń

  

Opłata za semestr wynosi: 1500,00 zł 

Dodatkowe informacje