Bezpieczeństwo w inteligentnych miastach

Bezpieczeństwo w inteligentnych miastach

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu rozwoju i  zarządzania
w miastach inteligentnych z uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa. Program studiów obejmuje zagadnienia wykorzystania systemów komputerowych i sieci teleinformatycznych w zarządzaniu aglomeracją miejską, wykorzystanie inteligentnych systemów informatycznych w zapewnieniu bezpieczeństwa i zarządzaniu kryzysowym. Słuchacze nabędą wiedzę jak wykorzystanie systemów informatycznych wpływa na zrównoważony rozwój miast oraz poprawia jakoś życia jego mieszkańców. 

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) w instytucjach administracji publicznej lub przedsiębiorstwach komunalnych, którzy chcą zdobyć umiejętności wykorzystywania systemów teleinformatycznych w bezpieczeństwie i zarządzaniu aglomeracją miejską.  

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 220 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Idea inteligentnych miast  
 • Nowoczesne sposoby zarządzania aglomeracją miejską
 • Inteligentne sieci transportowe i inteligentne budynki
 • Formy wykorzystywania internetu w zarządzaniu inteligentnymi miastami
 • Rola infrastruktury szerokopasmowej w rozwoju miast
 • Administracja elektroniczna
 • System bezpieczeństwa w inteligentnych miastach 

  

Opłata za semestr wynosi: 2200,00 zł 

Wywiad i kontrwywiad

Wywiad i kontrwywiad

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu wywiadu
i kontrwywiadu gospodarczego. Podczas studiów słuchacze uzyskają wiedzę i umiejętności  przygotowują do podjęcia pracy na stanowisku wywiadowcy gospodarczego (analityka ds. informacji). Absolwenci zdobędą wiedzę o tworzeniu organizacji wywiadu gospodarczego
 i jego funkcjonowaniu, o pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji na potrzeby wywiadu, kwestiach związanych z ochroną informacji i jej uregulowań prawnych, podstawach pracy analitycznej, kierunkach i możliwościach wykorzystania wywiadu gospodarczego.

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) w przedsiębiorstwach z branży wywiadu gospodarczego lub innych przedsiębiorstwach, dla których wywiad gospodarczy jest istotny dla  strategii rozwoju
i dalszych działań firmy w działach sprzedaży, kontrolingu, zakupów, marketingu lub HR.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 220 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Podstawy prawne wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego
 • Metody i techniki pozyskiwania informacji
 • Techniki operacyjne w pracy wywiadu i kontrwywiadu
 • Analiza informacji i dokumentacji
 • Tworzenie baz danych
 • Metody pozyskiwania informacji
 • Wiarygodność informacji
 • Rodzaje wywiadów
 • Przestępczość gospodarcza
 • Psychologia społeczna
 • Negocjacje i mediacje
 • Komunikacja interpersonalna

  

Opłata za semestr wynosi: 2400,00 zł 

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem państwa. Podczas studiów słuchacze uzyskają wiedzę z różnych obszarów  procesu zarządzania w tym między innymi ryzykiem jak i bezpieczeństwa państw. Słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności  z zakresu  zarządzania bezpieczeństwem, ochrony bezpieczeństwa publicznego i narodowego, zarządzanie sytuacją kryzysową oraz negocjacji kryzysowych. Studenci nabędą   umiejętności zarządzania bezpieczeństwem państwa zarówno na poziomie regionalnym jak i krajowym.

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) w instytucjach publicznych związanych z bezpieczeństwem państwa.
Po ukończeniu studiów słuchacze staną się specjalistami, którzy będą pracować
na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem w administracji publicznej i samorządowej oraz w podmiotach działających w sektorze bezpieczeństwa narodowego i publicznego.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo krajowe i międzynarodowe
 • System bezpieczeństwa publicznego w Polsce
 • Podstawy zarządzania kryzysowego
 • Bezpieczeństwo militarne i pozamilitarne państwa
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
 • Prognozowania zagrożeń
 • Terroryzm i metody jego zwalczania

  

Opłata za semestr wynosi: 1800,00 zł 

Kryminologia i kryminalistyka

Kryminologia i kryminalistyka

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu kryminologii
i kryminalistyki. Program studiów umożliwia zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu przestępczości w aspekcie socjologicznym, psychologicznym, kryminologicznym, kryminalistyczny, a także w oparciu o naukę z zakresu patologii społecznych. Słuchacze zdobędą  aktualną wiedzą na temat przestępczości i czynników kryminogennych, jak również umiejętność  powiązania tej wiedzy z elementami diagnozy, pomiaru i rozpoznawania zjawisk kryminogennych oraz prewencji i przeciwdziałania tymże zjawiskom.

 

Sylwetka absolwenta

Studia są skierowane do absolwentów wyższych uczelni, pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) w instytucjach zajmujących się   zapewnieniem bezpieczeństwa społecznego. Studia przeznaczone są dla osób zainteresowanych nauką o przestępstwach, uwarunkowaniami działań przestępczych, charakterystyką ofiary i sprawcy a także technicznymi sposobach zbierania dowodów popełniania przestępstw.  Absolwenci studiów nabędą  kompetencje z zakresu działań mających na celu udaremnienie przestępstw przeciwko życiu i mieniu oraz prowadzenia działań wykrywczych. Poznają podstawy prawa karnego i prawa karnego procesowego oraz ich praktyczne zastosowanie. Znacząco poszerzą wiedzę z zakresu psychologii osobowości,  zachowań przestępczych i negocjacji.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 200 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Podstawy prawne kryminologii i  kryminalistyki
 • Teoria i determinanty przestępczości oraz jej rodzaje
 • Prawo karne
 • Prawo karne procesowe
 • Prawna problematyka dowodów
 • Negocjacje i mediacje
 • Przeciwdziałanie przestępczości
 • Socjologia i psychologia przestępczości
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna i akcje ratunkowe
 • Psychologia społeczna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Informatyka śledcza
 • Medycyna sądowa

 

Opłata za semestr wynosi: 1700,00 zł 

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Słuchacze uzyskają kompetencje w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań pojawiających się w wyniku dynamicznego rozwoju ICT oraz w zakresie zarządzania i audytowania procesu bezpieczeństwa informacji w organizacji. Słuchacze nabędą  umiejętności w zakresie technicznych i prawnych zabezpieczeń danych przetwarzanych w sieciach, poznają zagrożenia bezpieczeństwa komputerów, serwerów i ich zasobów oraz zasady polityki bezpieczeństwa informatycznego.

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni pracujących (lub zamierzających podjąć zatrudnienie) w administracji publicznej lub przedsiębiorstwach w charakterze osób zajmujących się problematyką bezpieczeństwa informacyjnego. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowisk związanych z ochroną danych w systemach informatycznych.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Podstawy prawne ochrony danych
 • Zasady przetwarzania i ochrony danych
 •  Bezpieczeństwo informatyczne
 • Sieci teleinformatyczne
 • Zabezpieczenia w dokumentach elektronicznych
 • Bezpieczeństwo przemysłowe i informacje niejawne
 • Dostęp do informacji publicznej 
 • Bezpieczeństwo w  e-usługach
 • Techniczne zabezpieczenia sprzętu komputerowego
 •  Zabezpieczanie dowodów elektronicznych 

  

Opłata za semestr wynosi: 1800,00 zł 

Dodatkowe informacje