Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Celem studiów jest nadanie kwalifikacji oraz pogłębienie wiedzy w zakresie edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  w placówkach szkolnictwa specjalnego. 


Korzyści

Absolwent wyniesie interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą osoby niepełnosprawnej intelektualnie (wszystkich stopni) oraz umiejętności stosowania szerokiego wachlarza metod i strategii edukacyjnych stosowanych w systemie kształcenia specjalnego i integracyjnego.

Sylwetka absolwenta

Słuchacze po ukończeniu uzupełniających studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki są przygotowani do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo w placówkach szkolnictwa specjalnego. Słuchacze racjonalnie programują i podejmują skuteczne działania rewalidacyjne i psychokorekcyjne w stosunku do dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w różnym stopniu (lekkim, umiarkowanym i znacznym), przebywających w placówkach szkolnictwa specjalnego oraz środowisku rodzinnym.

Słuchacz planuje pracę dydaktyczno-wychowawczą z uwzględnieniem współczesnych koncepcji nauczania i uczenia się oraz wychowania osób niepełnosprawnych umysłowo, trafnie dobiera i stosuje współczesne formy i metody kształcenia., podejmuje czynności diagnostyczne w zakresie określania u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej umysłowo trudności w uczeniu się.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

    Wstęp do oligofrenopedagogiki 
    Pedagogika specjalna 
    Platforma edukacyjna – nauka na odległość 
    Wybrane zagadnienia z pomocy psychopedagogicznej 
    Społeczna psychologia rozwoju dzieci i młodzieży 
    Pedagogika społeczna z elementami pedagogiki leczniczej 
    Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży
    Metody terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych
    Praktyka
    Techniki multimedialne wykorzystywane w procesie nauczania 
    Emisja głosu 
    Metody grupowe z elementami socjoterapii  
    Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo 
    Metodyka nauczania i wychowania głębiej upośledzonych umysłowo 
    Rewalidacja indywidualna 
    Animaloterapia i Arteterapia w pracy z osobami niepełnosprawnymi  


Praktyki na studiach podyplomowych z Oligofrenopedagogiki trwają 120 godzin i rozpoczynają się po pierwszym semestrze. Praktyki mogą być realizowane w przedszkolach i szkołach z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi (pod kierunkiem pedagoga lub psychologa szkolnego, nauczyciela wychowawcy klasy, nauczyciela wychowawcy świetlicy szkolnej) albo w palcówce opiekuńczej, wychowawczej lub terapeutycznej realizującej działania na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie.

SKIEROWANIE dostępne w kategorii PODYPLOMOWE po zalogowaniu w serwisie studenckim.

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

 

ORAZ  w piątek (w godzinach popołudniowych) + weekend.

 

 Opłata za semestr wynosi: 1400,00 zł  

 

 

 

 

Menadżer HR

Proces kształcenia pozwoli słuchaczom na dokonanie wieloaspektowego wglądu w istotę efektywnych procesów zarządzania kapitałem ludzkim w nowoczesnej organizacji. Zajęcia staną się dla słuchaczy płaszczyzną wielu różnorodnych doświadczeń, pozwalających na zbudowanie profesjonalnego warsztatu HR management. Kluczowym celem studiów jest również kształtowanie świadomości pełnionych ról zawodowych oraz optymalnych ścieżek rozwoju zawodowego profesjonalnego menedżera HR.


Korzyści

Podczas studiów uczestnicy rozwiną strategiczne kompetencje zarządzania zasobami ludzkimi pod okiem doświadczonych ekspertów w tej dziedzinie. Pozyskają szerokie spektrum wiedzy oraz umiejętności stanowiących profesjonalny warsztat pracy menedżera HR. Możliwość systematycznego implementowania nowo nabytych w trakcie studiów dobrych praktyk pozwoli słuchaczom na świadome uczestnictwo w programie studiów, dedykowanych budowaniu nowoczesnych kadr HR.

Uczestnicy

Do uczestnictwa w studiach zapraszamy: członków zarządów, właścicieli firm, specjalistów działów personalnych z doświadczeniem zawodowym, poszukujących nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie HR management.

 Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program miesiące nauki 9 liczba godzin 176 liczba zjazdów 10

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia: 

Wyzwania przyszłości w zarządzaniu kapitałem ludzkim
Najnowsze trendy w HR w Polsce i na świecie 5

Transformacja funkcji personalnej – kluczowe wyzwania w obszarze HR 5
Dział personalny partnerem biznesowym w organizacji 10

Wyzwania przyszłości w zarządzaniu kapitałem ludzkim
Profesjonalizacja procesów zarządzania zasobami ludzkimi 
Audyt funkcji personalne 
Planowanie strategiczne w HR 
Reengineering funkcji personalnej
Optymalizacja procesów HR 
Efektywne zarządzanie projektami HR 
Zrównoważona karta wyników (balanced scorecard) w zarządzaniu procesami HR 
Kompetencje diagnostyczno-badawcze w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim 

Inicjatywy strategiczne w obszarze HR
Strategiczne zarządzanie poziomem zasobów ludzkich organizacji 
Zarządzanie polityką rozwojową kapitału ludzkiego na rzecz organizacji 
Nowoczesne narzędzia motywowania pracowników 
Zarządzanie polityką szkoleń efektywnych biznesowo
Employer branding – budowanie wizerunku pracodawcy

Kluczowe kompetencje profesjonalnego menedżera HR
Przywództwo w efektywnych biznesowo procesach HR 
Strategiczne zarządzanie zmianą przez menedżera HR 
Mistrzostwo osobiste menedżera HR 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1630,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowoczesne Metody Rekrutacji

Celem podyplomowych studiów na tym kierunku jest zapoznanie słuchaczy z tematyką planowania, przygotowania, realizacji i raportowania z sesji AC/DC.

Korzyści

Słuchacze studiów zdobędą i rozwiną praktyczne umiejętności związane z całym spektrum zagadnień związanych z dobrze zaplanowanym, przygotowanym, zrealizowanym i wykorzystanym projektem Assessmente / Development Center. Efektem końcowym studiów będzie przygotowanie przez uczestników profesjonalnego projektu typ AC/DC oraz opracowanie jego wyników. Jeden ze zjazdów realizowany jest w formie seminarium wyjazdowego.

Uczestnicy

Studium kierowane jest do odbiorców zainteresowanych profesjonalnym doborem i rozwojem zasobów ludzkich – osób zarządzających organizacjami różnego typu i odpowiedzialnych za zatrudniania i ocenę rozwoju pracowników, a szczególnie do pracowników działów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w firmach, które już realizują lub planują wdrożyć projekty AC/DC.

Forma zaliczenia

Projekt dyplomowy i egzamin końcowy połączony z obroną projektu.

Program miesiące nauki 9 liczba godzin 180 liczba zjazdów 10

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia: 

Metody oceny pracownika, jego potencjału, mocnych i słabych stron 
AC/DC – wprowadzenie. Rys historyczny
Analiza stanowiska pracy 
Dynamika grupy AC/DC 
Katalogi i systemy kompetencyjne 
Struktura sesji AC/DC 
Wywiad jako integralna część AC/DC 
Testy psychologiczne – definicja testu psychologicznego jako narzędzia diagnostycznego 
Projektowanie zadań i ćwiczeń sesji AC/DC 
Mowa ciała i jej odczytywanie podczas sesji AC/DC 
Asesorzy – rola, cechy, umiejętności, szkolenie 
Umiejętność odczytywania emocji z twarzy i zachowań uczestników AC/DC 
Całościowa sesja AC/DC – realizacja projektu 
Sporządzenie raportu z sesji AC/DC i informacje zwrotne 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

Opłata za semestr wynosi: 1430,00 zł

 


 

Public Relations

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych w prowadzeniu działalności promocyjnej instytucji państwowych, organizacji pozarządowych i firm prywatnych. Słuchacze w ramach programu studiów będą mieli możliwość nabycia lub uzupełnienia umiejętności prezentowania siebie i swojej firmy, organizacji lub instytucji, w której jest się zatrudnionym. Podtrzymywania kontaktów z personelem lub klientami oraz prowadzenia optymalnej polityki informacyjnej i skutecznego komunikowania się.

Czytaj więcej: Public Relations

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Celem studiów jest przygotowanie kadry do trafnego przewidywania przyszłych sytuacji finansowych oraz podejmowania w tym zakresie skutecznych decyzji. Słuchacze zdobędą praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu.


Uczestnicy

Studia kierowane są przede wszystkim do praktyków zawodowych, pracowników działów księgowości, banków i pozostałych pracowników służb finansowo-księgowych oraz do wszystkich osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
Forma zaliczenia:

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program realizowany jest w okresie 10 miesięcy, czyli  10 zjazdów  (liczba godzin 152 )
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Rachunkowość finansowa
Finanse
Rynek Kapitałowy
Matematyka finansowa
Analiza i sprawozdawczość finansowa
Podstawy prawa
Prawo pracy
Prawo papierów wartościowych
Rachunkowość zarządcza i controlling
Zastosowanie informatyki w rachunkowości i zarządzaniu finansami
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Obrót papierami wartościowymi
Instrumenty finansowe
Strategie inwestycyjne
Etyka

 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

 

Uwaga promocja !!!
Cena za semestr wynosi 1520 zł

 

Dodatkowe informacje