Pedagogika

Studia I stopnia - (licencjackie) w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Specjalność: pedagogika opiekuńcza i pracy socjalnej, pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna.
Absolwent studiów na kierunku Pedagogika dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędna do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu wychowania czy pracy opiekuńczej oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową.

Czytaj więcej: Pedagogika

Akademia trenera

"Akademia Trenera"

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Korzyści

Absolwenci tych studiów będą posiadali kompetencje trenera. Nabyta podczas studiów wiedza umożliwi im zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych w firmie, przeprowadzenie efektywnych i ciekawych zajęć oraz dokonanie rzetelnej oceny szkolenia. Zajęcia prowadzone będą głównie w formie interaktywnej. Pozwoli to uczestnikom poznać metodykę projektowania i prowadzenia szkoleń. Słuchacze nabędą praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć warsztatowych, zgromadzą pomysły na gry i ćwiczenia grupowe oraz zdobędą doświadczenie w ich samodzielnym projektowaniu.

 

Słuchacze

Studia kierowane są do osób, które chcą dzielić się swoją wiedzą oraz świadczyć usługi szkoleniowe na zlecenie firm i instytucji, a nie mają przygotowania metodycznego do pracy trenera. Adresatami kierunku są też osoby pracujące w działach personalnych, które są odpowiedzialne za rozwój i szkolenia pracowników.

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Nazwa kierunku

Przedmiot

Ilość godzin

 
 

Akademia Trenera

Blok teoretyczny

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

8

 

Zarządzanie biznesem

8

 

Techniki i narzędzia wspierające pracę trenera

6

 

Planowanie działań szkoleniowych

8

 

Projektowanie materiałów szkoleniowych

4

 

Wdrażanie zmian w organizacjach

4

 

Zarządzanie wiedzą w organizacjach

4

 

Blok metodyczny

 

Analiza potrzeb szkoleniowych

8

 

Opracowanie programów szkoleniowych

8

 

Metody szkoleniowe

12

 

Style uczenia się i zapamiętywania

6

 

Ocena efektywności szkoleń

8

 

Projektowanie sesji szkoleniowe

6

 

Dynamika procesów grupowych

6

 

Etyka w pracy trenera

2

 

Konsultacje i przygotowanie sesji szkoleniowe

4

 

Blok umiejętności

 

Prowadzenie szkoleń – indoor

16

 

Prowadzenie szkoleń – outdoor

16

 

Prowadzenie szkoleń – trudne sytuacje w pracy trenera

4

 

Przygotowywanie i prowadzenie prezentacji

12

 

Trening umiejętności osobistych trenera biznesu

16

 

RAZEM

166

 

 

Program miesiące nauki 9 liczba godzin 166 liczba zjazdów 10

 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1230,00 zł

 

E-marketing

Celem studiów jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu marketingu internetowego, którzy zdobędą umiejętności skutecznego wykorzystywana narzędzi internetowych oraz wiedzę na temat najnowszych trendów w e-marketingu.

 


Korzyści

Słuchacze studiów zdobędą praktyczną i specjalistyczną wiedzę w zakresie wdrażania i analizowania kampanii internetowych przy wykorzystaniu najskuteczniejszych narzędzi e-marketingowych, takich jak e-mailing i budowanie własnych baz danych, marketing w wyszukiwarkach czy marketing społecznościowy. Ponadto uczestnicy studiów zapoznają się z najnowszymi trendami panującymi na rynku e-commerce, dowiedzą się, jak budować przyjazne i użyteczne serwisy oraz w jaki sposób prowadzić e-biznes zgodnie z wymogami prawnymi.

Uczestnicy

Studia z zakresu Innowacyjny E-marketing adresowane są do specjalistów ds. marketingu, menedżerów, pracowników agencji reklamowych i PR, właścicieli serwisów oraz dla wszystkich tych osób, które chcą wykorzystywać narzędzia e-marketingu w komunikacji z rynkiem.

Forma zaliczenia

Praca podyplomowa w formie projektu.

Program miesiące nauki 9 liczba godzin 182 liczba zjazdów 10

 

Wprowadzenie do marketingu internetowego
Marketing w strategii firm 12

Zarządzanie marką 8
Wprowadzenie do e-marketingu 5
Zachowania konsumentów w Internecie 8
Narzędzia e-marketingu
E-mail marketing 8

Marketing w wyszukiwarkach – SEM (search engine marketing) 20
Marketing społecznościowy – SMM (social media marketing) oraz marketing szeptany - WOMM (Word of mouth marketing) 16
Kampanie display (graficzne formy reklamowe) 6
Marketing w urządzeniach mobilnych (mobile marketing) 4
Sieciowy public relations – net PR 6
E-commerce
Organizacja działalności handlowej w Internecie 12

Płatności w Internecie 5
Zarządzanie i projektowanie serwisów internetowych
Zarządzanie projektami internetowym 6

Użyteczność serwisów internetowych: badanie użyteczności i user experience 12
Zastosowanie metod badawczych w procesie tworzenia serwisów: audyty eksperckie, eye cracking 6
Zarządzanie treściami na stronie (budowanie contentu) 4
Planowanie, wdrażanie i analiza kampanii promocyjnych w internecie
Współpraca z domami mediowymi i modele zakupu mediów 14

Analityka internetowa oraz jej wykorzystywanie 8
Monitorowanie skuteczności realizowanej kampanii internetowej 14
Seminarium podyplomowe 8

 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1530,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

Inwestycje kapitałowe

Celem studiów jest dostarczenie usystematyzowanej wiedzy pozwalającej na skuteczne posługiwanie się instrumentami finansowymi oraz zapoznanie słuchaczy z praktycznymi metodami inwestowania.


Korzyści

Absolwenci zostaną przygotowani do podejmowania decyzji inwestycyjnych i określania ich skutków. Nabyta wiedza pozwoli słuchaczom na optymalizację kosztów i wdrożenie najbardziej skutecznych metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz umożliwi dokonanie właściwej oceny kondycji finansowej firm współpracujących czy konkurencji. Zajęcia zostaną uzupełnione o ćwiczenia w laboratoriach komputerowych, aby nabyta wiedza była jak najbardziej nowoczesną i praktyczną.

Uczestnicy

Studia adresowane są do osób, które są zatrudnione w działach finansowych przedsiębiorstw, funduszach powierniczych, firmach ubezpieczeniowych, departamentach inwestycyjnych banków, biurach maklerskich, jak również posiadających uprawnienia decyzyjne w zakresie zarządzania finansami, np. jako dyrektorzy finansowi.

Forma zaliczenia

Projekt zaliczeniowy w zespołach i egzamin końcowy - test i obrona projektu.

Program miesiące nauki 9 liczba godzin 176 liczba zjazdów 10

Instytucje i instrumenty rynku finansowego

Organizacja rynku finansowego w Polsce 6
Prawo finansowe 8
Instrumenty rynku kapitałowego 8
Instrumenty rynku pieniężnego 6
Instrumenty pochodne 8
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym 4
Fundusze inwestycyjne i emerytalne 8
Finanse spółek
Matematyka finansowa (wartość pieniądza w czasie) 10

Rachunkowość menedżerska 12
Analiza finansowa 6
Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie 4
Struktura i koszt kapitału przedsiębiorstwa 4
Ocena projektów inwestycyjnych 8
Planowanie finansowe 8
Metody wyceny firmy oraz majątku 4
Fuzje i przejęcia 4
Inwestowanie na rynku papierów wartościowych
Analiza fundamentalna 8

Analiza techniczna 8
Teoria budowy portfela inwestycyjnego 8
Strategie zarządzania portfelem 8
Zagadnienia uzupełniające
Podstawy wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych 8

Opodatkowanie przychodów z kapitału 6
Inwestycje w nieruchomości 6
Inwestycje alternatywne 2
Relacje inwestorskie 6
Seminarium podyplomowe 8

 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1730,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing usług

Korzyści

Słuchacze studiów zdobędą wiedzę potrzebną do samodzielnego wdrażania strategii marketingowych. Podczas zajęć zapoznają się m.in. ze specyfiką sektora usług we współczesnej gospodarce, procesem planowania marketingowego, segmentacją nabywców usług, a także metodami badania rynku. Poznanie modeli jakości usług oraz elementów marketingu relacyjnego i CRM wpłynie na umiejętne zarządzanie usługą w pracy zawodowej słuchaczy. Aby studia dały uczestnikom nie tylko teoretyczne podstawy, organizowane są „company visits”, podczas których słuchacze mają możliwość poznać praktyczne ujęcie marketingu usług na przykładzie wybranej firmy.

Uczestnicy

Ze względu na specyfikę studia z zakresu marketingu w usługach powinny zainteresować szerokie grono osób, zarówno menedżerów, jak i specjalistów zajmujących się planowaniem marketingowym w firmach usługowych oraz krąg osób pracujących w sektorze usług.

Forma zaliczenia

Na podyplomowych studiach Marketing Usług obowiązuje praktyczna forma zaliczenia. Ma ona na celu zarówno weryfikację, jak i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności. Słuchacze w ramach seminarium pracują w grupach, tworząc realną strategię dla przedsiębiorstwa usługowego, wykorzystując poznane w trakcie zajęć metody i techniki w ramach procesu zarządzania. Szczególny nacisk położony jest na proces definiowania produktu usługowego i planowanie procesu świadczenia usługi, badania i planowania marketingowego, segmentacji nabywców oraz pozycjonowania usługi. Egzamin końcowy, obejmujący całość materiału, polegać będzie na przygotowaniu w grupach strategii, a następnie jej prezentacji i obronie.

Program miesiące nauki 9 liczba godzin 178 liczba zjazdów 10

 

Instytucje i instrumenty rynku finansowego
Podstawy marketingu 8

Analiza otoczenia przedsiębiorstwa 6
Zachowania nabywców 10
Specyfika usług w ujęciu działań marketingowych 4
Podstawy decyzji strategicznych i charakterystyka rynku usług 4
Strategia marki usługowej 10
Zintegrowana strategia komunikacji marketingowej 16
Jakość w usługach 6
Zarządzanie dystrybucją na rynku usług 12
Projektowanie usług i procesu obsługi 4
Zarządzanie relacjami z klientem 16
Strategia cenowa na rynku usług 6
Zarządzanie personelem usługowym 10
Badania marketingowe usługi procesu świadczenia 8
Zarządzanie satysfakcją klienta 6
Plan marketingowy w usługach 12
Studium przypadku – marketing w wybranej jednostce usługowej 6
Techniki prezentacji 8
Techniki negocjacyjne 8
Aspekty prawne 6
Aspekty finansowe 4
Seminarium podyplomowe 8

 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1230,00 zł

 

 

  

 

Dodatkowe informacje