Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do działalności zawodowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w warunkach gospodarki rynkowej, dynamicznych zmian technologii oraz prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw.


Korzyści

Absolwent zdobędzie wiedzę zagadnienia z zakresu m.in.: prawa i ochrony pracy, wypadków i chorób zawodowych, zagrożeń ze strony środowiska materialnego, metodyki oceny ryzyka zawodowego, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ergonomii w projektowaniu stanowisk roboczych oraz doskonalenia pedagogicznego. 

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, rodzajów i stopni, którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Adresatem studiów są zarówno osoby pracujące w służbie BHP, jak i osoby spoza branży, chcące uzyskać nową specjalność zawodową. Absolwenci Studiów są przygotowani do pracy w służbach bhp przedsiębiorstw, w firmach świadczących usługi w zakresie bhp oraz ośrodkach szkoleniowych kształcących w tej dziedzinie. Mogą być zatrudnieni w służbach bhp wszystkich sektorów gospodarki: m.in. górnictwie i budownictwie, szkolnictwie, służbie zdrowia, służbach mundurowych, administracji państwowej oraz samorządach terytorialnych.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Program:

Obejmuje 220 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia: 

Dydaktyka nauczania
Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe
Ochrona przeciwpożarowa
Ocena ryzyka na stanowiskach pracy
Psychofizyczne uwarunkowania środowiska pracy
Ergonomia
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Technologie informatyczne w zarządzaniu
Pierwsza pomoc przedmedyczna, akcje ratunkowe
Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
System ochrony pracy w Polsce
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Prawo pracy i regulacje prawne‏

 

 Opłata za semestr wynosi: 1600,00 zł

 

Studia podyplomowe 2014

Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego

- Grafika komputerowa

- Audytor wewnętrzny

Studia podyplomowe dla nauczycieli

- Zarządzanie w oświacie

Oligofrenopedagogika

- Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i niepełnosprawnością złożoną

- Technologie informacyjne i multimedia w nauczaniu z elementami nauczania na odległość

Studia podyplomowe dla kadry medycznej

Zarządzanie w ochronie zdrowia

- Edukacja zdrowotna i odnowa biologiczna

- Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania

Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

- Zarządzanie gospodarką odpadami 

Zarządzanie i Organizacja

- Zarządzanie i administracja

- Zarządzanie przedsiębiorstwem

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Zarządzanie nieruchomościami

- Zarządzanie i realizacja projektów unijnych

Studia podyplomowe z zakresu HR

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Menadżer HR

Nowoczesne Metody Rekrutacji

- Coaching pracowniczy

Akademia trenera
- Asystent rodziny

 

Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Korzyści

Zajęcia prowadzone są w bardzo ciekawy i przystępny sposób przez praktyków, wysokiej klasy specjalistów, z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi dydaktycznych.

Słuchacze

Studia skierowane są przede wszystkim dla obecnych oraz przyszłych kadr samorządowych szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, w tym głównie dla osób rekrutujących się ze średniego i wyższego szczebla kierowniczego. Generalnie, oferta edukacyjna studium, kierowana jest nie tylko do pracowników urzędów administracji publicznej, ale i również do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w JST, w tym absolwentów chcących poszerzyć dotychczas zdobytą wiedzę. Słuchaczami studium mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia wyższych studiów, zarówno zawodowych - pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich) jak i magisterskich - drugiego stopnia, a także doktoranckich - trzeciego stopnia.

Program:

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
Podstawy zarządzania. Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów. Negocjacje

Podstawy ekonomiki sektora publicznego. Gmina jako jednostka społeczno - gospodarcza sektora publicznego

Rekomendacje systemowe i podstawy prawne samorządu terytorialnego i administracji lokalnej w Unii Europejskiej

Samorząd terytorialny i administracja lokalna w wybranych krajach Unii Europejskiej. Modele: brytyjski, francuski, niemiecki, skandynawski

Samorząd terytorialny w Polsce - podstawy konstytucyjne. Samorząd terytorialny i administracja lokalna jako organy władzy i administracji państwowej. Relacje między administracją rządową i samorządową

Funkcje i zadania organów samorządu terytorialnego, administracji samorządowej i terytorialnych jednostek administracji rządowej w świetle ustaw kompetencyjnych. Zadania zlecone, zadania własne.

Szczegółowe zadania jednostek samorządu terytorialnego w świetle ustaw kompetencyjnych i przepisów wykonawczych

Modele struktur organizacyjnych organów samorządu terytorialnego i administracji samorządowej w Polsce. Gminawiejska, miejsko - wiejska, miejska, miasto na prawach powiatu.

Planowanie strategiczne - cele, podstawy, metody. Planowanie strategiczne rozwoju gminy.

Zarządzanie jakością usług publicznych

Statystyka publiczna w służbie zarządzania gminą

Metody analizy przestrzennej

Mienie komunalne. Podstawy prawne i metody zarządzania mieniem komunalnym

Partnerstwo publiczno - prywatne, outsourcing w działalności gminy

Budżet gminy. Podstawy prawne, procedury, metody i narzędzia. Dochody gminy: źródła dochodów, metody planowania dochodów gminy Wydatki gminy: cele i zadania, metody planowania wydatków Monitoring realizacji budżetu gminy

Środki i fundusze UE i innych mechanizmów finansowania samorządów terytorialnych. Instrumenty finansowe gminy: obligacje komunalne, kredyty, lokaty

Infrastruktura informacyjna państwa. Miejsce i funkcje infrastruktury informacyjnej gminy. Zasoby i systemy informacyjne w gminie.

Informatyczne wspomaganie planowania, monitorowania i rozliczania budżetu gminy (prezentacja modelu i prototypu systemu)

Współpraca transgraniczna

 


Opłata za semestr wynosi: 
1630,00 zł

 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

 

 

 

 

 

 

Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego

 

Nasza Uczelnia daje Ci możliwość zdobycia przygotowania pedagogicznego niezbędnego do pracy w szkolnictwie, w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w:

 •   szkołach podstawowych,
 •   gimnazjach,
 •   liceach ogólnokształcących,
 •   liceach profilowanych,
 •   technikach,
 •   szkołach średnich ogólnokształcących,
 •   szkołach średnich zawodowych,
 •   szkołach zasadniczych,
 •   szkołach policealnych,
 •   szkołach pomaturalnych,

posiada osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz ma przygotowanie pedagogiczne.


Przygotowanie pedagogiczne - to nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej w wymiarze nie mniejszym niż 330 godzin oraz pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin.

Warunki przyjęcia:

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych
 • 2 fotografie (37x52 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle)
 • Kserokopia dowodu osobistego

 PROGRAM

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
Wprowadzenie do pedagogiki  
Wstęp do psychologii  
Platforma edukacyjna – nauczanie na odległość .
Wybrane zagadnienia z pomocy psychopedagogicznej  
Społeczna psychologia rozwoju dzieci i młodzieży 
Pedagogika społeczna z elementami pedagogiki leczniczej  
Praktyka
Techniki multimedialne wykorzystywane w procesie nauczania 
Emisja głosu 
Dydaktyka ogólna  
Metody grupowe z elementami socjoterapii
Dydaktyka nauczania 
praktyka 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

 

ORAZ  w piątek (w godzinach popołudniowych) + weekend.

 

 

 Opłata za semestr wynosi: 1150,00 zł

 

 

 

 

Pielegniarstwo (I stopnia)

Studia I stopnia (licencjackie) w systemie stacjonarnym dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i chcących zdobyć wykształcenie uprawniające do podejmowania pracy w zawodzie pielęgniarki.


Czas trwania nauki:  6  lub  8  semestrów ( do wyboru przez Kandydata).


Student podczas nauki na kierunku Pielęgniarstwo zdobędzie wiedzę z zakresu:
·    nauk medycznych, pielęgniarskich i społecznych,
·    umiejętności pomagania jednostce, rodzinie i grupie społecznej w osiąganiu i utrzymaniu pełni możliwości fizycznych, psychicznych, społecznych w środowisku zamieszkania, pracy i nauczania,
·    umiejętności sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną, grupą społeczną na zasadach etyki i holistycznego postrzegania człowieka, umiejętności inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnych na rzecz zdrowia.


Perspektywy zawodowe po studiach:
Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w placówkach nauczania i wychowania, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach. Absolwent kierunku Pielęgniarstwo przygotowany jest do podjęcia pracy na każdym stanowisku pielęgniarskim, do współuczestniczenia w badaniach przyczyniających się do rozwoju naukowych podstaw praktyki i podnoszenia jakości opieki.
Absolwent może pracować z różnymi pacjentami niezależnie od stanu ich zdrowia (zdrowy, narażony na zachorowanie, chory, niepełnosprawny). Przygotowany jest do pracy z indywidualnymi pacjentami, rodziną, inną grupa, a także do świadczenia usług w domu chorego, szpitalu, hospicjum, przychodni.

 

Możliwość realizacji studiów w ciągu 6 lub 8 semestrów (do wyboru przez Kandydata).

I. Studia licencjackie 6-semestralne

zajęcia 5 dni w tygodniu, w tym w weekendy, dni powszednie po południu

Cena za jeden semestr studiów: 2 000,00 zł (możliwość płatności w 5 ratach po 400,00 zł).

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowo za jeden rok nauki (2 semestry) koszt czesnego wynosi 3 900,00 zł.

II. Studia licencjackie 8-semestralne

zajęcia w weekendy (w tym piątek w godzinach popołudniowych)

Cena za jeden semestr studiów: 2 280,00 zł (możliwość płatności w 6 ratach po 380,00 zł).

Dodatkowe informacje