Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki

Celem studiów jest przygotowanie do pracy z ludźmi starszymi w placówkach opiekuńczych, domach pomocy społecznej, służbie zdrowia i ośrodkach opieki paliatywnej, a także w zakresie indywidualnej opieki domowej osób starszych. 


 

Korzyści

Słuchacz pozna specyfikę starości jako fazy życia oraz formy działań interwencyjnych i opieki nad osobami starszymi. Słuchacze zdobędą także podstawowe kompetencje z obszaru administrowania i zarządzania pomocą społeczną dla osób starszych – zarówno w kontekście psychologiczno- pedagogicznym, jak również na płaszczyźnie teorii oraz praktyki organizacji i zarządzania.

Sylwetka absolwenta

Studia kierowane są do: osób pracujących lub przygotowujących się do pracy z ludźmi starszymi, a w szczególności do pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych, instruktorów kulturalno – oświatowych, pielęgniarek, pedagogów, animatorów aktywności oraz edukatorów zdrowia, psychologów, socjologów, lekarzy, osób zarządzających instytucjami pomocy społecznej. Szczególnym adresatem studiów jest kadra kierownicza ośrodków pomocy społecznej pragnąca doskonalić swe kompetencje w zakresie zarządzania pomocą społeczną osobom starszym.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 220 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Psychologia starzenia się, problemów i potrzeb osób starszych

Profilaktyka starości i adaptacji do niej

Socjologia starości, zagrożeń i patologii starości i zjawisk 

Samorealizacja człowieka,

Polityka społeczna,

Prawo socjalne i opiekuńcze

Opieka geriatryczna

Aktywizacja społeczna

Formy i metody pracy z człowiekiem starszym

Organizacja pomocy społecznej osobom starszym i stowarzyszenia na rzecz osób starszych w Polsce i za granicą

Kluczowe problemy zarządzania pomocą społeczną oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Współczesne tendencje w zarządzaniu i administrowaniu systemem pomocy osobom starszym.


Opłata za semestr wynosi: 
1520,00 zł

 

 

 

 

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania. Program obejmuje m.in. aspekty związane z przywództwem, finansami, marketingiem, negocjacjami oraz zarządzaniem strategicznym. 


 

Korzyści

Absolwent zdobędzie  wiedzę na temat nowoczesnych koncepcji z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku w warunkach globalizacji i dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Wyrabianie i doskonalenie umiejętności w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Pogłębienie i uaktualnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z działaniami marketingowymi firmy.

Sylwetka absolwenta

Studia adresowane są do osób, pełniących funkcje menedżerskie oraz przygotowujących się do ich objęcia.

Forma zaliczenia

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej, po której słuchacz otrzymuje świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry. 

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Zarządzanie 

Zarządzanie biznesem 

Zarządzanie strategiczne 

Zarządzanie wiedzą 

Zarządzanie ugrupowaniami kapitałowymi 

Współczesne trendy w zarządzaniu firmą 

Metody i techniki zarządzania 

Japońskie metody zarządzania

Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwie 

Marketing w zarządzaniu 

Formy organizacyjno-prawne. Od powstania do upadłości przedsiębiorstwa 

Otoczenie prawne firmy 

Zarządzanie projektami – najlepsze światowe praktyki 

Symulacje decyzyjne - gra kierownicza 

Instrumentarium finansowe 

Rachunkowość zarządcza 

Controlling 

Źródła finansowania w działaniu firmy 

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw 

Komunikacja interpersonalna w firmie

Kultura organizacyjna 

Negocjacje w biznesie

Psychologia kierowania

Sylwetka współczesnego menedżera

Trening menedżerski 

Seminarium dyplomowe 

Opłata za semestr wynosi: 1600,00 zł

 

Zarządzanie i realizacja projektów unijnych

Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy oraz poszerzenie ich wiedzy z zakresu źródeł finansowania oraz opracowania i zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE. Jednym z kluczowych założeń studium jest wykształcenie umiejętności praktycznych w zakresie przygotowania i zarządzania projektami UE.


Korzyści

Absolwent zdobędzie  rozbudowaną wiedzę na temat  praktycznych umiejętności w zakresie identyfikacji możliwych źródeł finansowania, pozyskania środków unijnych oraz rozliczenia projektów europejskich. Odpowiadają one na wyzwania, jakie stawia dzisiejszy elastyczny rynek pracy w UE oraz stwarzają szerokie możliwości i umiejętności w zakresie identyfikowania źródeł finansowania projektów, a następnie ich przygotowania i rozliczania.

Sylwetka absolwenta

Studium adresowane jest do pracowników administracji publicznej, właścicieli i pracowników przedsiębiorstw, lokalnych i regionalnych instytucji promujących przedsiębiorczość,  podmiotów realizujących usługi z zakresu rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich, podmiotów realizujących zadania  z zakresu rozwoju rynku rolnego i rozwoju rolnictwa, szkół i uczelni, organizacji pozarządowych,  instytucji doradczych oraz wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem i zarządzaniem funduszami UE.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry. 

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

- Polityka spójności Unii Europejskiej

- Fundusze strukturalne w aktualnej i planowanej perspektywie budżetowej

- Programy pomocowe a fundusze unijne (m.in. Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, program „Life Long Learning”)

- Pomoc publiczna

- Gromadzenie, przetwarzanie i ochrona danych osobowych

- Partnerstwo publiczno-prywatne

- Oddziaływanie na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

- Logika projektowa

- Metody opracowywania projektów

- Elementy wniosku

- Kosztorysowanie w projektach

- Kwalifikowalność wydatków w ramach funduszy strukturalnych

- Elementy prawa budowlanego

- Projekty inwestycyjne dla samorządów

- Projekty dla przedsiębiorców (POIG, RPO)

- Projekty rozwoju zasobów ludzkich (POKL)

- Projekty rozwoju obszarów wiejskich (PROW)

- Projekty rozwoju infrastruktury i ochrony środowiska(Fundusz Spójności)

- Projekty edukacyjne i naukowo-badawcze

- Promocja projektu

- Rozliczanie projektów (przygotowanie dokumentacji projektowej, wniosek o płatność

- Zamówienia publiczne 

- Monitoring i ewaluacja

- Sprawozdawczość, zagadnienia finansowe

- Kontrola oraz audyt w ramach projektów

 

 
Opłata za semestr wynosi: 1600,00 zł

 

 

Asystent rodziny

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do samodzielnego planowania i doboru adekwatnych metod i technik pracy z rodziną szczególnie podczas wykonywania działań: profilaktycznych oraz prewencyjnych. Poszerzenie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i medycznej związanych z funkcjonowaniem współczesnej rodziny. Wyposażenie uczestników studiów w praktyczne umiejętności z zakresu konstruktywnej komunikacji i kontaktu interpersonalnego. Rozwój predyspozycji osobistych i kompetencji zawodowych asystenta rodziny niezbędnych podczas prowadzonych różnych form wsparcie rodziny: poradnictwa, terapii, rozwiązywania różnych problemów społecznych, opiekuńczo-wychowawczych.


 Korzyści

Studia daja kwalifikacje do pracy w charakterze asystenta rodziny, a także przygotowuje uczestników do pracy z rodzinami, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Otworzy możliwości podniesienia własnych kwalifikacji, przekwalifikowania się, nabycia uprawnień do wykonywania nowego zawodu, ale jest też szansą na zatrudnienie w instytucjach pomocy społecznej, które z dniem 01.01.2015 r. będą zobligowane do zatrudnia asystentów rodziny.

Sylwetka absolwenta

Na studia podyplomowe zapraszamy:

  • absolwentów studiów wyższych kierunków: psychologia, pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna;
  • absolwentów studiów wyższych dowolnego kierunku i posiadający co najmniej roczny staż pracy z rodziną lub dziećmi;
  • pracowników socjalnych,
  • wszystkie osoby zainteresowane pogłębianiem wiedzy z zakresu diagnozy problemów współczesnej rodziny, psychologii rodziny i różnorodnych form pomocy rodzinie.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 350 godzin dydaktycznych realizowanych przez 3 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Rodzina – ujęcie systemowe, ekologiczne i dynamiczne, rodzina w polityce społecznej, analiza potrzeb. Założenia ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej.

Psychologia rozwojowa.

Elementy pedagogiki specjalnej i opiekuńczo-wychowawczej.

Metodyka pracy asystenta rodziny. Funkcje i cele asystenta rodziny, relacje asystent-klient.

Komunikacja interpersonalna (techniki komunikacyjne i negocjacyjne w rozwiązywaniu sytuacji problemowych w rodzinie).

Problemy współczesnej rodziny: patologie i dysfunkcje środowiska rodzinnego, problemy wychowawcze, problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, problem bezrobocia i ubóstwa. Specyfika rodzin dysfunkcyjnych.

Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, zabezpieczenia społecznego i prawa pracy.

Etyka pracy asystenta rodziny.

Mediacje w rodzinie.

Profilaktyka i psychoterapia rodziny.

Podstawy teoretyczne i metodyczne pracy socjalnej z rodziną.

Elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego.

Diagnozowanie rodziny i środowiska społecznego.

Metody rozwiązywania sytuacji kryzysowych, problemów wychowawczych i psychologicznych.

Interwencja kryzysowa w rodzinie.

Problemy i pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi, opiekuńczymi, edukacyjnymi i dla dzieci niepełnosprawnych.

Profilaktyka i pomoc osobom uzależnionym, edukacja zdrowotna.

Koordynacja działań służb społecznych.

Techniki aktywizowania (m. in. aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych).

Planowanie pracy z rodziną. Motywowanie do zmiany, formułowanie korekcyjnego planu pracy z rodziną.


Opłata za semestr wynosi: 1140,00 zł

 

 

 

 

Coaching pracowniczy

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia procesów coachingowych w micro-organizacjach, w SME oraz w korporacjacji oraz rozwój kompetencji coachingowych koniecznych w pracy z managerami na wszystkich szczeblach organizacji.

 


Korzyści

Absolwent zdobędzie  rozbudowaną wiedzę na temat coachingu stosowanego w organizacjach biznesowych.

Będzie potrafił rozróżniać i dobierać odpowiednie metody wspierania rozwoju adekwatnie do potrzeb twoich pracowników, podwładnych, klientów.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich wszystkich kierunków, zainteresowani praktyką coachingu organizacyjnego, biznesowego. Mogą to być zarówno osoby rozpoczynające karierę zawodową i planujące pracę w charakterze niezależnych specjalistów, coachów, mentorów i konsultantów jak i pracujący już specjaliści HR, dyrektorzy, managerowie i pracownicy działów kadr, działów szkoleń i rozwoju, koordynatorzy projektów, kierownicy i koordynatorzy zespołów, trenerzy biznesu, coachowie, mentorzy i konsultanci chcący podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje, poszerzyć lub ukierunkować swoją wiedzę.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Coaching systemowy – zaawansowane modele i narzędzia pracy z organizacjami
Coaching w obszarze zarządzania talentami – planowanie i wdrażanie projektów coachingowych w procesach zarządzania talentami
Coaching właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw – specyfika procesów coachingowych
Coaching w sytuacjach zmiany – świadomość procesu zmiany i aktywne w niej uczestnictwo w roli architekta zmiany
Coaching jako wsparcie zarządzania w sytuacji kryzysowej
Coaching w zespołach multikulturowych
Team coaching
Coaching globalny

Opłata za semestr wynosi: 1650,00 zł

 

 

Dodatkowe informacje