Grafika komputerowa

Celem studiów jest nabycie praktycznych umiejętności projektowania i tworzenia aplikacji multimedialnych związanych z przetwarzaniem obrazów i dźwięku.


 

Korzyści

Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności do kreowania obrazów oraz treści, które przekonująco oddziałują na potencjalnego klienta, poszukującego wyjątkowej i rzetelnie zaprezentowanej informacji, korzystając z ogólnie dostępnych mediów, jakim jest przykładowo Internet. 

Sylwetka absolwenta

Studia przeznaczone są dla osób, które są zainteresowane wykorzystywaniem grafiki komputerowej i technologii multimedialnych w pracy zawodowej i biznesie, do osób zajmujących się projektowaniem i implementacją oprogramowania z zaawansowanymi interfejsami graficznymi i multimedialnymi, pracowników firm produkujących gry komputerowe.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 160 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry. 

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Grafika projektowa

Grafika rastrowa

Grafika wektorowa

Grafika 3D

Technologie internetowe

Techniki multimedialne

Reklama wizualna

Realizacja i obróbka dźwięk

Film animowany

Podstawy kompozycji

Opłata za semestr wynosi: 1260,00 zł

 

Audytor wewnętrzny

Celem studiów jest przygotowanie osób zatrudnionych lub zamierzających podjąć pracę w jednostkach organizacyjnych na stanowisku Audytora Wewnętrznego  w administracji publicznej lub przedsiębiorstwach. W trakcie trwania studiów Słuchacze zapoznają się z wiedzą i standardami z zakresu organizowania i prowadzenia audytu wewnętrznego dla potrzeb zarówno jednostek administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw. Studia mają przygotować słuchaczy do prowadzenia audytu oraz monitorowania efektywności systemów nadzoru i kontroli


 

Korzyści

Absolwent zdobędzie wiedzę jak identyfikować i monitorować procesy istniejące w jednostce, w tym sprawdzać, czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane. Dokonywać opisów procesów i gromadzić dokumentację oraz informacje dotyczące tych procesów, a zwłaszcza informacje o systemie kontroli wewnętrznej. Identyfikować oraz oceniać ryzyko w procesach oraz prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Dokonywać wstępnego przeglądu procesów. Przygotować plan audytu i przeprowadzać audyt (wykonywać czynności sprawdzające). Opracować wnioski i zalecenia dla kierownictwa jednostki audytowanej, mające na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym i finansowym. Sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonych zadań audytowych oraz nadzorować innych pracowników wykonujących czynności audytowe.

Sylwetka absolwenta

Audytorzy wewnętrzni, osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z kontrolą i audytem wewnętrznym, a także osoby, które swoją zawodową karierę wiążą z tą dziedziną działalności.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 230 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Organizacja systemu audytu wewnętrznego

Organizacja i zarządzanie komórką audytu wewnętrznego w organizacji

Międzynarodowe standardy profesjonalnej praktyki audytora wewnętrznego

Kodeks etyki audytora wewnętrznego

Kontrola zarządcza

Rola audytu wewnętrznego w zwalczaniu oszustw i nadużyć gospodarczych

Analiza ryzyka

Umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym

Administracja publiczna

Finanse publiczne  

Zarządzanie finansowe w gospodarce

Monitoring

Sprawozdawczość

Techniki audytu. Przeprowadzanie zadań audytowych

Rachunkowość

Audyt informatyczny

Metody statystyczne w audycie wewnętrznym     

Statystyczne metody monitorowania procesów

Praktyczna realizacja zadań audytowych

Techniki pobierania próbek losowych

Planowanie w audycie wewnętrznym

Program zadania audytowego

Ekonomia

Podstawy prawa w obrocie gospodarczym

Zarządzanie ryzykiem

Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji

Seminarium dyplomowe


Opłata za semestr wynosi: 
1650,00 zł

Zarządzanie w oświacie

Celem studiów jest przygotowanie wysokokwalifikowanej kadry kierowniczej oświaty do profesjonalnego zarządzania współczesną szkołą i innymi placówkami oświatowymi poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego i twórczego kierowania instytucją oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji oraz potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży a także środowiska lokalnego. 


Korzyści

 Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej

Sylwetka absolwenta

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 200 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Zachowania organizacyjne 
Podstawy zarządzania 
Komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów 
Zarządzanie finansami i zamówienia publiczne 
Pozyskiwanie funduszy z UE 
Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością w placówce oświatowej 
Placówka oświatowa w środowisku lokalnym 
Kierowanie i administrowanie placówką oświatową 
Zarządzanie zasobami ludzkimi 
Technologie informatyczne w zarządzaniu 
Planowanie i organizacja pracy w placówce oświatowej 
Prawo pracy i regulacje prawne

Opłata za semestr wynosi: 1430,00 zł 

 

Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem w tym z zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną w edukacji.

Celem studiów jest nadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć wspomagania osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz sprzężeniami w edukacji Założeniem jest wyposażenie słuchaczy
w wiedzę i umiejętności umożliwiające diagnozowanie, racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do tych osób i ich rodziców. Program studiów zawiera treści dotyczące rewalidacji uczniów ze spektrumautyzmu, zespołu Aspergera i sprzężeniami na wszystkich poziomach edukacyjnych. Ukończenie studiów na w/w kierunku uprawnia absolwenta do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z osobami z autyzmem , zespołem Aspergera oraz ze sprzężeniami.


Korzyści

Założeniem jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające diagnozowanie, racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych  w stosunku  do tych dzieci i ich rodziców. Program studiów zawiera treści dotyczące rewalidacji uczniów ze spektrum autyzmu na wszystkich poziomach edukacyjnych. Ukończenie studiów na w/w kierunku uprawnia absolwenta do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z osobami z autyzmem oraz ze sprzężeniami.

Sylwetka absolwenta

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie co najmniej studia wyższe z zakresu pedagogiki lub pedagogiki specjalnej.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 350 godzin dydaktycznych realizowanych przez 3 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Dydaktyka prowadzenia zajęć

Diagnoza autyzmu

Nauczanie i wychowanie uczniów autystycznych

Metody komunikacji alternatywnej

Wczesne wspomaganie dzieci autystycznych

Praktyki w wymiarze 120 godzin

 

Możliwość realizacji trzech semestrów w ciągu 10 miesięcy. 

Opłata za semestr wynosi: 1140,00 zł 

Edukacja zdrowotna i odnowa biologiczna

Celem studiów jest kształcenie w zakresie czynności biologicznych, psychologicznych, pedagogicznych oddziałujących na organizm w celu przeciwdziałania obciążeniom wynikającym z pracy, przyspieszania regeneracji po niej, a także umożliwiają szybsze uzyskanie pełnej sprawności psychofizycznej po przebytych chorobach i urazach sportowych. Ważnym elementem tych studiów są zajęcia dotyczące prowadzenia i zarządzania ośrodkami odnowy biologicznej.


 

Korzyści

Absolwent zdobędzie  rozbudowaną wiedzę  i umiejętności praktyczne z zakresu Edukacji zdrowotnej i odnowy biologicznej. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu organizacji, zarządzania, komunikacji, public relations, promocji zdrowia, kształcenia umiejętności z zakresu zarządzania personelem a także prawa, etyki, epidemiologii, kontraktowania świadczeń.

Sylwetka absolwenta

Adresatami studiów są osoby, które posiadają wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie, a w szczególności osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność usługową w zakresie odnowy biologicznej i dbałości o zdrowie psychofizyczne. Zapraszamy absolwentów fizjoterapii, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, turystyki i rekreacji ruchowej oraz wychowania fizycznego, do pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem specjalistycznych zabiegów w ośrodkach odnowy biologicznej i uzdrowiskach.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 320 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Teoria odnowy biologicznej 

Psychologiczne metody odnowy biologicznej 

Psychologia i fizjologia stresu 

Aparatura w odnowie biologicznej – warsztaty 

Terapie wodne 

Wybrane elementy terapii ruchem 

Kinesiotaping 

Klasyczne techniki masażu 

Alternatywne techniki masażu 

Aromaterapia 

Dietetyka 

Psychologia komunikowania się z pacjentem 

Marketing i promocja w ośrodkach odnowy biologicznej

Organizacja i zarządzanie w odnowie biologicznej 

Bezpieczeństwo danych osobowych w odnowie biol. 

Seminarium dyplomowe


Opłata za semestr wynosi: 1650,00 zł

 

 

 

 

Dodatkowe informacje