Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających wykształcenie wyższe (magisterskie) oraz przygotowanie pedagogiczne chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego oraz nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej.

Celem studiów jest przygotowanie do pracy w przedszkolach i w klasach I-III szkoły podstawowej. Program pozwoli słuchaczom zdobyć  wiedzę z zakresu nowoczesnej metodyki pracy przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Program studiów jest zgodny z aktualnie obowiązującymi rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. 2009 Nr 4, Poz. 17 z dnia 15 stycznia 2009 r. oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).


Korzyści:
Zajęcia prowadzone w ciekawy i przystępny sposób przez specjalistów z zakresu pedagogiki
i dydaktyki oraz praktyków z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi dydaktycznych. Program studiów obejmuje 150 godzin praktyk pedagogicznych w szkołach podstawowych (klasy I-III) - 75 godzin oraz w przedszkolach - 75 godzin.

 

Sylwetka absolwenta: |
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego uzyskuje kwalifikacje i kompetencje w zakresie   wykonywania działań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych w przedszkolach i szkołach podstawowych (klasy I-III). Ukończenie studiów umożliwia podjęcie pracy w następujących typach placówek: publiczne
i niepubliczne przedszkola, punkty przedszkolne, publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe (klasy I-III).


Forma zaliczenia:
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.


Program:
Obejmuje 360 godzin dydaktycznych realizowanych przez 3 semestry + 150 godzin praktyki pedagogicznej.

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:


Pedagogika przedszkolna z metodyką
Pedagogika wczesnoszkolna z metodyką
Metodyka edukacji przedszkolnej
Metodyka kształcenia zintegrowanego
Emisja głosu

Rozwój psychospołeczny dziecka i jego zaburzenia
Edukacja środowiskowa z metodyką
Edukacja muzyczna z metodyką
Edukacja polonistyczna z metodyka
Edukacja matematyczna z metodyka
Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką
Edukacja zdrowotna z metodyką
Edukacja artystyczna
Pedagogika zabawy
Komunikacja interpersonalna
Praktyka  - 150 godzin (75 - godzin przedszkole, 75 godzin szkoła podstawowa (klasy I-III)).

 

Zajęcia odbywać się będą

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ -  50% czasu trwania zajęć

 ORAZ  w jeden weekend miesiąca (piątek - godziny popołudniowe, sobota, niedziela).

 

Opłata za semestr wynosi: 1300,00 zł 

Dietetyka i planowanie żywienia

Studia przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe (licencjackie lub magisterskie) chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie dietetyki i planowania żywienia. Szczególnie studia kierowane są do osób zajmujących się zawodowo żywieniem różnych środowisk, w tym zajmujących się żywieniem zbiorowym , jak również do pielęgniarek, dietetyków zatrudnionych w szpitalach, osób prowadzących małe gastronomie oraz wszystkich zainteresowanych zdrowym, racjonalnym żywieniem.

Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji, lub ich nabycie, w zakresie wiedzy
i umiejętności dotyczących dietetyki i planowania żywienia. Program studiów obejmuje też zagadnienia z zakresu racjonalnego żywienia zbiorowego.

Korzyści:
Zajęcia prowadzone w ciekawy i przystępny sposób przez specjalistów z zakresu dietetyki oraz praktyków z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi dydaktycznych.

Sylwetka absolwenta: 
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu dietetyki i planowania żywienia uzyska wiedzę
z zakresu żywienia człowieka, technologii przygotowywania potraw, wiedzy o żywności funkcjonalnej, dietetycznej, bezpieczeństwie i higienie żywienia, a także wiedzy z zakresu metodologii układania diet. Absolwenci zdobędą kwalifikacje do pracy w charakterze dietetyka w placówkach prowadzących żywienie zbiorowe, poradniach dietetycznych.

Forma zaliczenia:
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Program:

Obejmuje 200 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
Podstawy żywienia człowieka
Podstawy dietetyki dorosłego zdrowego człowieka
Istota żywienia w kolejnych okresach życia człowieka
Podstawy dietetyki w wybranych chorobach
Preparaty dietetyczne i suplementy
Bezpieczeństwo żywności i żywienia
Dietetyka w służbie rewitalizacji (odchudzanie, oczyszczanie)
Technologie przyrządzania potraw
Kulturowe i geograficzne uwarunkowania żywienia

Zajęcia odbywać się będą

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ -  50% czasu trwania zajęć

 ORAZ  w jeden weekend miesiąca (piątek - godziny popołudniowe, sobota, niedziela).

 
Opłata za semestr wynosi: 1750,00 zł

Terapia zajęciowa

Studia skierowane są do absolwentów dowolnych kierunków studiów wyższych, którzy wykonują lub zamierzają wykonywać pracę w charakterze terapeuty zajęciowego.

Celem studiów jest  nabycie lub poszerzenie wiedzy z zakresu form terapii zajęciowej.
Uczestnicy zdobędą umiejętności prowadzenia zajęć terapii zajęciowej w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi oraz osobami dorosłymi z niepełnosprawnością umysłową, dysfunkcjami narządu ruchu, chorobami neurologicznymi, chorobami przewlekłymi oraz osobami niedostosowanymi społecznie. Uczestnicy poznają metody pracy terapeuty zajęciowego oraz nabędą  umiejętności posługiwania się konkretnymi narzędziami i technikami stosowanymi w pracy terapeuty zajęciowego.


Korzyści:
Zajęcia prowadzone są w bardzo ciekawy i przystępny sposób przez praktyków, wysokiej klasy specjalistów, z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi dydaktycznych. Duża ilość zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.


Sylwetka absolwenta:
|
Absolwent terapii zajęciowej uzyskuje kwalifikacje i kompetencje w zakresie profilaktyki zdrowia fizycznego i psychicznego, prognozowania skutecznej terapii zajęciowej
z wykorzystaniem pakietu aktywnych metod i technik pracy terapeutycznej. Ukończenie studiów umożliwia podjęcie pracy w następujących typach placówek: warsztatach terapii zajęciowej, placówkach pomocowych, domach pomocy społecznej, zakładach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych prowadzących zajęcia z terapii zajęciowej, świetlicach socjoterapeutycznych i w innych ośrodkach prowadzących terapię zajęciową.


Forma zaliczenia:
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.


Program:
Obejmuje 370 godzin dydaktycznych realizowanych przez 3 semestry (w tym 120 godzin praktyki terapii zajęciowej). 


Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:


Anatomia i fizjologia człowieka
Zarządzanie stresem
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Terapia zajęciowa osób niepełnosprawnych
Terapia zajęciowa dzieci
Rehabilitacja zajęciowa w chorobach psychicznych
Rehabilitacja zajęciowa w schorzeniach narządów ruchu
Rehabilitacja zajęciowa w chorobach neurologicznych
Kinezypsychoprofilaktyka
Ergonomia pracy terapeuty
Techniki relaksacyjne
Komunikacja interpersonalna i trening umiejętności
Psychologia rozwojowa
Psychologia kliniczna
Pedagogika specjalna 
Arteterapia i muzykoterapia
Metody i formy pracy terapeuty zajęciowego
Podstawa prawna oraz bhp w terapii zajęciowej
Praktyka  - 120 godzin praktyka terapii zajęciowej.

 

Zajęcia odbywać się będą

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ -  50% czasu trwania zajęć

 ORAZ  w jeden weekend miesiąca (piątek - godziny popołudniowe, sobota, niedziela).

 

Opłata za semestr wynosi: 1400,00 zł 

Psychologia w biznesie

Celem studiów jest zaprezentowanie wiedzy psychologicznej ułatwiającej współpracę z ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem procesu negocjowania oraz umiejętności przydatnych w prowadzeniu negocjacji — interpersonalnych i konceptualnych.


 

Korzyści

Absolwenci zdobywają umiejętności współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami, poznają sposoby zwiększania potencjału i motywacji pracowników, uczą się kreatywnego rozwiązywania problemów. Studia na specjalności psychologia w biznesie dostarczają studentowi szerokiej wiedzy na temat wpływu psychospołecznych warunków pracy na funkcjonowanie ludzi i przedsiębiorstw, uczą radzenia sobie ze stresem, negocjacji i rozwiązywania konfliktów.

Sylwetka absolwenta

Studia kierowane są dla pracowników handlu, usług, organizacji samorządowych oraz przedsiębiorstw, którzy zajmują się zarządzaniem zespołami ludzkimi, kreowaniem reklamy i działań promocyjnych, obsługą klienta.

Forma zaliczenia:

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program

Obejmuje 178 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry. 

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Psychologia w zarządzaniu
Trening interpersonalny
Trening menedżerski
Psychologia w reklamie
Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
Psychologiczne aspekty rekrutacji i selekcji
Dobór i funkcjonowanie kadr kierowniczych średniego szczebla
Techniki motywowania zespołu
Rozwój osobisty i zawodowy pracowników
Psychologiczne aspekty szkoleń
Public relations
Komunikacja w biznesie
Komunikacja medialna
Relacje z klientem
Komunikacja interpersonalna z elementami obsługi klienta
Seminarium dyplomowe

Cena 1500 zł.

 

 

 

 

Technologie informacyjne i multimedia w nauczaniu z elementami nauczania na odległość

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej w edukacji, w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych


 Korzyści

Podwyższenie i uzupełnienie kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych w  zakresie metod  i technik kształcenia na odległość oraz wykorzystywania multimedialnych narzędzi edukacyjnych w procesie dydaktycznym.

Sylwetka absolwenta

Studia przeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych chcących podwyższyć swoje kwalifikacje w zakresie  stosowania technologii informacyjnej oraz multimediów w nauczaniu, a także stosowania e-learningu w nauczaniu.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 240 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry. 

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Sposoby tworzenia interaktywnych multimedialnych materiałów edukacyjnych 

Możliwości wykorzystania środków i narzędzi technologii informatycznej w pracy nauczyciela 

Metodyka nauczania interaktywnego

Tworzenie i edycja multimedialnych treści 

Tworzenie i zarządzanie sieciowymi bazami danych 

Zarządzanie systemami zarządzania treścią CMS

Tworzenie portali edukacyjnych 

Organizacja i modyfikacja kursów zdalnych 

Instalacja i administracja systemu MOODLE 

Zarządzanie zasobami i modułami systemu CLMS MOODLE 

Tworzenie składowych systemów MOODLE 

Organizacyjne aspekty nauczania na odległość

Technologie aplikacji internetowych 

Bezpieczeństwo systemów komputerowych

Projektowanie stron www 

Grafika komputerowa 

Technologie sieciowe 

Edukacyjny projekt multimedialny 

Seminarium 

Opłata za semestr wynosi: 1220,00 zł

Dodatkowe informacje