Studium przywództwa

Celem studiów podyplomowych jest wyszkolenie ludzi mających opanowane prawidłowe formy oddziaływania na otoczenie socjospołeczne i umiejętność  zarówno osiągania sukcesów w wybranej przez siebie specjalności biznesowej, politycznej i naukowej, jak i przeciwdziałania konfliktom w procesach społecznych.

Korzyści:

Ukończenie studium daje absolwentowi wiedzę o zasadach   oddziaływania na ludzi i możliwość skutecznego działania w swojej szeroko pojętej działalności publicznej oraz w życiu prywatnym.

Forma zaliczenia: 
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Program:
Obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry 

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Psychybernetyka wg Mariana Mazura i Maxwella Maltza. 

Jakościowa teoria informacji i jej zastosowanie w praktyce komunikowania się.

Socjocybernetyka z teorią cywilizacji, normy społeczne i motywacje.

Organizacja procesów produkcji i przewidywanie konfliktów 

Diagnozowanie charakteru kontrahenta i omyłki charakterologiczne. 

Praca, pracodawca, pracownik. 

Zasady marketingu. 

Przywództwo, charyzmat przywódcy. 

Wojna informacyjna, metody i sposoby manipulacji społeczeństwem 

 

Zajęcia odbywać się będą

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ - 50% czasu trwania zajęć

ORAZ w jeden weekend miesiąca (piątek - godziny popołudniowe, sobota, niedziela).

 

Opłata za semestr wynosi: 6000 zł

 

Rekrutacja na studia podyplomowe rozpocznie się w naborze zimowym 2016.

 

 

 

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia niestacjonarne I stopnia 6 semestralne (licencjackie)

Czesne: 320 zł. miesięcznie

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów:
- kwestionariusz osobowy (.doc)
- kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
- kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
- zaświadczenie lekarskie
- kserokopia dowodu osobistego
- cztery zdjęcia legitymacyjne  
- opłata rekrutacyjna (85 zł.).

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne skierowane są do osób, które chcą zostać specjalistami z zakresu bezpieczeństwa państwa, społeczności lokalnych i międzynarodowych. Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne będą posiadać wiedzę i umiejętności związane z rozpoznawaniem i zwalczaniem zagrożeń wewnętrznych, ochroną obiektów, osób i mienia oraz zwalczaniem przestępczości.

Program studiów zawiera m. in. następujące zagadnienia:

 • podstawy nauk społecznych i politycznych, organizacji i zarządzania,
 • regulacje prawne związane z bezpieczeństwem i ochroną,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • kierowanie zespołami ludzkimi,
 • zbieranie, hierarchizowanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji,
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
 • ochrona i bezpieczeństwo ludzi, mienia, przestrzeni i procesów transportowych,
 • zasady i formy funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa,
 • zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, administracji publicznej,
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
 • kryminologia i kryminalistyka,
 • zwalczanie przestępczości i terroryzmu.

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne zdobędą kwalifikacje do analizowania i stosowania zasad oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem, przeciwdziałania zagrożeniom, zarządzania sytuacjami kryzysowymi, zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, instytucjom i innym podmiotom państwa, w tym bezpieczeństwa informatycznego i ochrony informacji.

Absolwenci będą mogli podjąć zatrudnienie m. in. w:

 • jednostkach organizacyjnych służb państwowych (m.in. Policja, Siły Zbrojne RP, Służba Celna, ABW, Agencja Wywiadu, CBA, Straż Graniczna, BOR),
 • organach administracji rządowej i samorządowej,
 • firmach i instytucjach z sektora ochrony osób i mienia,
 • agencjach detektywistycznych.

 

 

 

Socjoterapia i resocjalizacja

Studia przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe (licencjackie lub magisterskie) o profilu społecznym i uprawnienia pedagogiczne chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie socjoterapii i resocjalizacji. Szczególnie studia skierowane są do psychologów, pedagogów, wychowawców młodzieżowych ośrodków socjoterapii i ośrodków wychowawczych, domów dziecka i innych placówek szkolnych, opiekuńczych
i wychowawczych, świetlic środowiskowych i poradni psychologicznych oraz organizacji pozarządowych ukierunkowanych na środowiska z występującymi problemami społecznymi.

Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji, lub ich nabycie, w zakresie wiedzy
i umiejętności rozwiązywania problemów związanych z niedostosowaniem społecznym.

Program studiów jest zgodny z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).


Korzyści:
Zajęcia prowadzone w ciekawy i przystępny sposób przez specjalistów z socjoterapii oraz praktyków z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi dydaktycznych. Program studiów obejmuje 120 godzin praktyk zawodowych w placówkach socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych.


Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii i resocjalizacji uzyska uprawnienia do realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenia profilaktyki niedostosowania społecznego a także zdobędzie wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych. Ukończenie studiów umożliwia podjęcie pracy w następujących typach placówek: ośrodkach socjoterapeutycznych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, świetlicach socjoterapeutycznych, środowiskowych, domach dziecka, organizacjach zajmujących się problematyką wykluczenia społecznego.


Forma zaliczenia:
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.


Program:
Obejmuje 360 godzin dydaktycznych realizowanych przez 3 semestry (w tym 120 godzin praktyki zawodowej w placówkach socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych).

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Pedagogika specjalna,
Podstawy psychologii klinicznej i psychopatologii,
Metodyka pracy z rodziną dysfunkcyjną,
Diagnostyka psychopedagogiczna w resocjalizacji i socjoterapii,
Wybrane zagadnienia pedagogiki resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej,
System instytucji resocjalizacji i socjoterapii,
Programy profilaktyczne w wykluczeniu społecznym
Metodyka pracy z osobami wykluczonymi społecznie
Dydaktyka resocjalizacji, dydaktyka socjoterapii;
Emisja głosu
Technologie informacyjne w resocjalizacji i socjoterapii,
Elementy prawa oświatowego;
Praktyka zawodowa - 120 godzin

 

Zajęcia odbywać się będą

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ - 50% czasu trwania zajęć

ORAZ w jeden weekend miesiąca (piątek - godziny popołudniowe, sobota, niedziela).

 

Opłata za semestr wynosi: 1200,00 zł

Profilaktyka i terapia uzależnień

Studia przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe (licencjackie lub magisterskie) o profilu społecznym chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie profilaktyki uzależnień.
W szczególności dla pedagogów, psychologów, osób pracujących zawodowo w leczeniu osób uzależnionych i ich rodzin, bądź zamierzających wykonywać taką pracę.

Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji, lub ich nabycie, w zakresie wiedzy
i umiejętności dotyczących różnych form uzależnień, profilaktyki
i terapii osób uzależnionych i osób współuzależnionych.

Program studiów jest zgodny z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).


Korzyści:
Zajęcia prowadzone w ciekawy i przystępny sposób przez specjalistów z zakresu profilaktyki
i terapii uzależnień oraz praktyków z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi dydaktycznych. Program studiów obejmuje 120 godzin praktyk zawodowych w ośrodkach terapii uzależnień.

Sylwetka absolwenta: 
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień uzyskuje kwalifikacje
i kompetencje do pracy w charakterze terapeuty uzależnień w systemie szkolnictwa, poradniach psychologiczno - pedagogicznych, świetlicach środowiskowych, poradniach leczenia uzależnień, organizacjach zajmujących się pomocą osobom uzależnionym
i współuzależnionym.


Forma zaliczenia:
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.


Program:
Obejmuje 350 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry (w tym 120 godzin praktyki zawodowej w ośrodkach terapii uzależnień).

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
Pedagogika specjalna,
Elementy pedagogiki leczniczej,
Podstawy psychologii społecznej,
Psychologia uzależnienia,
Podstawy psychologii klinicznej,
Struktura pomocy osobom uzależnionym w Polsce
Współuzależnienia i DDA,
Profilaktyka uzależnień
Elementy prawa rodzinnego,
Metody i formy terapii uzależnień dorosłych,
Metody i formy terapii uzależnień młodzieży,
Terapia współuzależnienia,
Terapia indywidualna i grupa w uzależnieniach,
Podstawy terapii rodzin,
Przemoc w rodzinie i jej przeciwdziałanie
Etyka w pracy terapeuty uzależnień
Opracowywanie indywidualnego programu terapeutycznego
Praktyka zawodowa - 120 godzin

 

Zajęcia odbywać się będą

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ -  50% czasu trwania zajęć

 ORAZ  w jeden weekend miesiąca (piątek - godziny popołudniowe, sobota, niedziela).

 

Opłata za semestr wynosi: 1500,00 zł

Logopedia

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy.
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych II stopnia i absolwentów studiów wyższych II stopnia kierunków medycznych chcących uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy. Kandydaci na studia muszą przedstawić zaświadczenie od laryngologa lub logopedy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Korzyści:

Zajęcia prowadzone w ciekawy i przystępny sposób przez specjalistów, praktyków z zakresu logopedii z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi dydaktycznych. Program studiów obejmuje 120 godzin praktyk zawodowych.

Sylwetka absolwenta: 
Absolwenci studiów zdobędą kwalifikacje do kompleksowego postępowania logopedycznego. Zdobędą wiedzę z zakresu m. in. kształtowania się mowy i psychologii rozwojowej, fonetyki
i nauki o języku. posiądą umiejętność diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy. Ukończenie studiów umożliwia podjęcie pracy w zawodzie logopedy w placówkach przedszkolnych, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach pedagogiczno - psychologicznych oraz gabinetach logopedycznych.

Forma zaliczenia:
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Program:
Obejmuje 670 godzin dydaktycznych realizowanych przez 4 semestry (w tym 120 godzin praktyki zawodowej).
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
Wprowadzenie dla logopedii
Nauka o języku
Anatomia i fizjologia człowieka. Biologiczne podstawy mowy
Fonologia i fonetyka artykulacyjna
Elementy pedagogiki specjalnej
Psychologia rozwojowa i wychowawcza
Neurologia z elementami pediatrii i geriatrii
Dyslalia
Profilaktyka logopedyczna
Trudności w czytaniu i pisaniu
Oligofazja i zaburzenia mowy w złożonych zespołach chorobowych
Terapia zaburzeń emocjonalnych
Metody badań logopedycznych
Emisja głosu i dykcja
Komunikacja wspomagająca i alternatywna
Mowa dzieci z rozszczepem
Afazja
Zaburzenie płynności mówienia
Terapia logopedyczna
Dyzartria
Foniatria
Elementy neurologii i psychiatrii
Audiofonologia
Zasady kultury żywego słowa i zasady ortofonii polskiej
Praktyka - 120 godzin

Zajęcia odbywać się będą

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ - 50% czasu trwania zajęć
ORAZ w jeden weekend miesiąca (piątek - godziny popołudniowe, sobota, niedziela).

Opłata za semestr wynosi: 1600,00 zł

Dodatkowe informacje