Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego. Słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności monitorowania i diagnozowania zagrożeń, sytuacji kryzysowych w życiu społeczno-politycznym na różnych szczeblach, kreowania polityki bezpieczeństwa i porządku publicznego, normalizowania sytuacji po wydarzeniach kryzysowych, umiejętności tworzenia zintegrowanych programów zarządzania na wypadek sytuacji kryzysowych.

 

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) w instytucjach publicznych zajmujących się zarządzaniem kryzysowym.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo krajowe i międzynarodowe
 • System bezpieczeństwa publicznego w Polsce
 • Podstawy zarządzania kryzysowego
 • Organizacja i zarządzanie centrum zarządzania kryzysowego
 •  Systemy informatyczne w zarządzaniu kryzysowym
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna i akcje ratunkowe
 • Psychologia społeczna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Prognozowania zagrożeń

 

 Opłata za semestr wynosi: 1600,00 zł 

Kryminalistyka

Kryminalistyka

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu kryminalistyki. Słuchacze podczas studiów poznają podstawy prawne oraz metody działań w zakresie zapobiegania, wykrywania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości w ujęciu kryminalno-prawnym.

 

Sylwetka absolwenta

Studia są skierowane do absolwentów wyższych uczelni, pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) w instytucjach zajmujących się   zapewnieniem bezpieczeństwa społecznego. Absolwenci studiów nabędą  kompetencje z zakresu działań mających na celu udaremnienie przestępstw przeciwko życiu i mieniu oraz prowadzenia działań wykrywczych. Poznają podstawy prawa karnego i prawa karnego procesowego oraz ich praktyczne zastosowanie. Znacząco poszerzą wiedzę z zakresu psychologii osobowości,  zachowań przestępczych
i negocjacji.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Podstawy prawne kryminalistyki
 • Prawo karne
 • Prawo karne procesowe
 • Prawna problematyka dowodów
 • Negocjacje
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna i akcje ratunkowe
 • Psychologia społeczna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Informatyka śledcza
 • Medycyna sądowa

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1600,00 zł 

Detektywistyka

Detektywistyka

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu detektywistyki. Słuchacze nabędą niezbędne kompetencje do  wykonywania zawodu detektywa. Obejmuje studiów obejmuje zagadnienia z zakresu psychologii penitencjarnej, kryminalistyki i detektywistyki.  Studenci podczas studiów poznają warsztat pracy detektywa, metody i techniki jego działań, zdobędą umiejętności praktyczne niezbędne w wykonywaniu pracy detektywa.  Program studiów jest zgodny z Ustawą z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 273 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. 2013 poz. 1638).

 

Sylwetka absolwenta

Studia są skierowane do absolwentów wyższych uczelni, pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) w charakterze detektywa w firmach prywatnych lub instytucjach państwowych zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem (prywatne firmy ochrony, agencje detektywistyczne, policja, wojsko, straż miejska)

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Podstawy prawne kryminalistyki i detektywistyki
 • Prawo karne
 • Prawo gospodarcze
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
 •  Prawa i obowiązki detektywa
 • Działalność gospodarcza w zakresie usług detektywistycznych
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna i akcje ratunkowe
 • Psychologia społeczna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Informatyka śledcza
 • Medycyna sądowa

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1600,00 zł 

Administrator bezpieczeństwa informacji

Administrator bezpieczeństwa informacji

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o administrowaniu informacji w tym danych osobowych; zarządzaniu informacją oraz bezpieczeństwem informacji. Słuchacze nabędą wiedzę  dotyczącą organizacji ochrony zasobów informacji w tym danych osobowych, kompetencji w zakresie dbałości o respektowanie prawa do ochrony prywatności jednostki, korespondencji, aktywności w portalach społecznościowych.

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do obecnych lub przyszłych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, kadry kierowniczej, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, lub chcących wykonywać w przyszłości zadnia Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 160 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Podstawy prawne ochrony informacji chronionych
 • Zasady przetwarzania i ochrony informacji
 • Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 • Organy Ochrony Bezpieczeństwa Informacji
 •  Bezpieczeństwo danych a technologie teleinformatyczne
 • Administrowanie i informacji w dokumentach elektronicznych
 • Bezpieczeństwo przemysłowe i informacje niejawne
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Udostępniania danych osobowych

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1800,00 zł 

Ochrona danych osobowych – bezpieczeństwo w informatyce

Ochrona danych osobowych – bezpieczeństwo w informatyce

Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych. Słuchacze poznają metody ochrony informacji, zwłaszcza dotyczącej danych osobowych oraz informacji niejawnych dotyczących przedsiębiorstw. Studia pozwolą zdobyć wiedzę  i umiejętności do pełnienia funkcji administratorów ochrony danych osobowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowisk związanych z ochroną danych osobowych w instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 160 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Podstawy prawne ochrony danych osobowych
 • Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
 • Organy Ochrony Danych Osobowych
 •  Bezpieczeństwo informatyczne
 • Administrowanie i ochrona danych osobowych w dokumentach elektronicznych
 • Bezpieczeństwo przemysłowe i informacje niejawne
 • Dostęp do informacji publicznej 
 • Cyberbezpieczeństwo i e-usługi
 • Udostępniania danych osobowych
 •  Kontrola ochrony danych osobowych

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1800,00 zł 

Dodatkowe informacje