Pedagogika

Studia I stopnia - (licencjackie) w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Specjalność: pedagogika opiekuńcza i pracy socjalnej, pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna.
Absolwent studiów na kierunku Pedagogika dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędna do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu wychowania czy pracy opiekuńczej oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową.


Oferujemy specjalności:

- Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

- Pedagogika opiekuńczo – resocjalizacyjna

- Pedagogika z elementami praktycznej wiedzy medycznej

- Pedagogika opiekuńcza z elementami kryminologii


Dzięki temu zrealizowany w trakcie studiów na kierunku Pedagogika blok kształcenia specjalnościowego oraz odbyte praktyki pedagogiczne przygotowują studentów do podjęcia pracy w różnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy, zakładach usprawniających, w których przebywaja osoby z róznego rodzaju niepełnosprawnościami, poradniach specjalistycznych, zakładach pracy, w służbie zdrowia a także w sądownictwie, w charakterze wychowawcy, doradcy, kuratora sądowego w szkołach na stanowisku pedagoga szkolnego lub wychowawcy świetlicy, placówkach opieki częściowej lub całkowitej.

Przygotowanie przyszłych pedagogów odbywa się poprzez dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko pojętej edukacji, nauk społecznych, doradztwa zawodowego. Dodatkowym efektem studiów na kierunku Pedagogika jest nastawienie absolwenta na działalność prospołeczną i samodoskonalenie.
Podstawowe przedmioty realizowanymi na studiach licencjackich :
* Wprowadzenie do psychologii
* Psychologia rozwojowa i osobowości
* Psychologia społeczna
* Wprowadzenie do socjologii
* Socjologia wychowania
* Socjologia rodziny
* Wybrane zagadnienia z filozofii
* Etyka zawodowa
* Wprowadzenie do pedagogiki
* Metody badań pedagogicznych
* Systemy pedagogicze
* Język angielski
* Technologia informacyjna
* Ochrona własności intelektualnej
* BHP oraz ergonomia
* Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
* Prawo
* Mikroekonomia
* Wychowanie fizyczne
* Historia wychowania
* Teoretyczne podstawy wychowania
* Komunikacja interpersonalna
* Diagnostyka pedagogiczna
* Dydaktyka ogólna
* Pedagogika społeczna
* Emisja głosu

Przedmioty do wyboru
* Dydaktyka przedmiotowa
* Statystyka opisowa
* Nauka o organizacji
* Zachowania organizacyjne
* Marketing
* Zarządzanie projektami
* Makroekonomia
* Podstawy zarządzania
* Profilaktyka społeczna
* Patologie społeczne
* Prawo cywilne
* Pedagogika specjalna
* Pomoc społeczna
* Pedagogika opiekuńcza
* Pedagogika resocjalizacyjna
* Metodyka pracy opiekuńczo-wych.
* Psychopedagogiczne podstawy terapii
* Psychopedagogika twórczości
* II język obcy
* Busines English
* Seminaria praktyczne specjalizacji
* Seminarium dyplomowe

Dodatkowe informacje