Inwestycje kapitałowe

Celem studiów jest dostarczenie usystematyzowanej wiedzy pozwalającej na skuteczne posługiwanie się instrumentami finansowymi oraz zapoznanie słuchaczy z praktycznymi metodami inwestowania.


Korzyści

Absolwenci zostaną przygotowani do podejmowania decyzji inwestycyjnych i określania ich skutków. Nabyta wiedza pozwoli słuchaczom na optymalizację kosztów i wdrożenie najbardziej skutecznych metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz umożliwi dokonanie właściwej oceny kondycji finansowej firm współpracujących czy konkurencji. Zajęcia zostaną uzupełnione o ćwiczenia w laboratoriach komputerowych, aby nabyta wiedza była jak najbardziej nowoczesną i praktyczną.

Uczestnicy

Studia adresowane są do osób, które są zatrudnione w działach finansowych przedsiębiorstw, funduszach powierniczych, firmach ubezpieczeniowych, departamentach inwestycyjnych banków, biurach maklerskich, jak również posiadających uprawnienia decyzyjne w zakresie zarządzania finansami, np. jako dyrektorzy finansowi.

Forma zaliczenia

Projekt zaliczeniowy w zespołach i egzamin końcowy - test i obrona projektu.

Program miesiące nauki 9 liczba godzin 176 liczba zjazdów 10

Instytucje i instrumenty rynku finansowego

Organizacja rynku finansowego w Polsce 6
Prawo finansowe 8
Instrumenty rynku kapitałowego 8
Instrumenty rynku pieniężnego 6
Instrumenty pochodne 8
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym 4
Fundusze inwestycyjne i emerytalne 8
Finanse spółek
Matematyka finansowa (wartość pieniądza w czasie) 10

Rachunkowość menedżerska 12
Analiza finansowa 6
Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie 4
Struktura i koszt kapitału przedsiębiorstwa 4
Ocena projektów inwestycyjnych 8
Planowanie finansowe 8
Metody wyceny firmy oraz majątku 4
Fuzje i przejęcia 4
Inwestowanie na rynku papierów wartościowych
Analiza fundamentalna 8

Analiza techniczna 8
Teoria budowy portfela inwestycyjnego 8
Strategie zarządzania portfelem 8
Zagadnienia uzupełniające
Podstawy wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych 8

Opodatkowanie przychodów z kapitału 6
Inwestycje w nieruchomości 6
Inwestycje alternatywne 2
Relacje inwestorskie 6
Seminarium podyplomowe 8

 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1730,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje