Marketing usług

Korzyści

Słuchacze studiów zdobędą wiedzę potrzebną do samodzielnego wdrażania strategii marketingowych. Podczas zajęć zapoznają się m.in. ze specyfiką sektora usług we współczesnej gospodarce, procesem planowania marketingowego, segmentacją nabywców usług, a także metodami badania rynku. Poznanie modeli jakości usług oraz elementów marketingu relacyjnego i CRM wpłynie na umiejętne zarządzanie usługą w pracy zawodowej słuchaczy. Aby studia dały uczestnikom nie tylko teoretyczne podstawy, organizowane są „company visits”, podczas których słuchacze mają możliwość poznać praktyczne ujęcie marketingu usług na przykładzie wybranej firmy.

Uczestnicy

Ze względu na specyfikę studia z zakresu marketingu w usługach powinny zainteresować szerokie grono osób, zarówno menedżerów, jak i specjalistów zajmujących się planowaniem marketingowym w firmach usługowych oraz krąg osób pracujących w sektorze usług.

Forma zaliczenia

Na podyplomowych studiach Marketing Usług obowiązuje praktyczna forma zaliczenia. Ma ona na celu zarówno weryfikację, jak i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności. Słuchacze w ramach seminarium pracują w grupach, tworząc realną strategię dla przedsiębiorstwa usługowego, wykorzystując poznane w trakcie zajęć metody i techniki w ramach procesu zarządzania. Szczególny nacisk położony jest na proces definiowania produktu usługowego i planowanie procesu świadczenia usługi, badania i planowania marketingowego, segmentacji nabywców oraz pozycjonowania usługi. Egzamin końcowy, obejmujący całość materiału, polegać będzie na przygotowaniu w grupach strategii, a następnie jej prezentacji i obronie.

Program miesiące nauki 9 liczba godzin 178 liczba zjazdów 10

 

Instytucje i instrumenty rynku finansowego
Podstawy marketingu 8

Analiza otoczenia przedsiębiorstwa 6
Zachowania nabywców 10
Specyfika usług w ujęciu działań marketingowych 4
Podstawy decyzji strategicznych i charakterystyka rynku usług 4
Strategia marki usługowej 10
Zintegrowana strategia komunikacji marketingowej 16
Jakość w usługach 6
Zarządzanie dystrybucją na rynku usług 12
Projektowanie usług i procesu obsługi 4
Zarządzanie relacjami z klientem 16
Strategia cenowa na rynku usług 6
Zarządzanie personelem usługowym 10
Badania marketingowe usługi procesu świadczenia 8
Zarządzanie satysfakcją klienta 6
Plan marketingowy w usługach 12
Studium przypadku – marketing w wybranej jednostce usługowej 6
Techniki prezentacji 8
Techniki negocjacyjne 8
Aspekty prawne 6
Aspekty finansowe 4
Seminarium podyplomowe 8

 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1230,00 zł

 

 

  

 

Dodatkowe informacje