Specjalności

SPECJALNOŚĆ Psychologia w biznesie

Ta specjalność skierowana jest do osób, które chcą pracować w dziale personalnym przedsiębiorstw. Kształcimy specjalistów, którzy nabędą niezbędną wiedzę aby móc zajmować się analizą zachowań konsumentów, projektować odpowiednie strategie zarządzania, wywierać odpowiedni wpływ na zachowania klientów poprzez stosowanie profesjonalnych działań marketingowych.

Na tych studiach można zyskać konieczną wiedzę do zrozumienia psychologicznych aspektów funkcjonowania ludzi w organizacjach, zarządzania nimi i psychologicznych aspektów funkcjonowania na rynku; znajomość zagadnień dotyczących zachowań organizacyjnych i przedsiębiorczych, rozwoju człowieka w organizacji, podejmowania decyzji, motywowania i kierowania, wpływania na pracowników i konsumentów.

 

SPECJALNOŚĆ Zarządzanie i Marketing

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwenci specjalności Zarządzanie Marketingowe będą posiadali kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy w działach marketingowych przedsiębiorstw na stanowiskach:
* specjalisty ds. marketingu, odpowiedzialnego w przedsiębiorstwie za zaplanowanie, przeprowadzenie i monitorowanie działań marketingowych w obszarze promocji, ceny, dystrybucji i produktu
* kierownika działu sprzedaży, w którego zakresie obowiązków znajdzie się zarządzanie siecią przedstawicieli handlowych
* kierownika działu sprzedaży i marketingu, w zakresie jego obowiązków oprócz koordynacji procesów marketingowych znajdzie się także zarządzanie siecią sprzedawców
* menedżera ds. marki, który odpowiadać będzie za komunikację marketingową i sprzedaż danej marki lub grupy produktów oraz wprowadzanie nowych produktów na rynek.

 

SPECJALNOŚĆ Zarządzanie projektami

Przedmioty obejmujące treści podstawowe (Koncepcje zarządzania, Prawo cywilne i handlowe, Makroekonomia, Etyka w zarządzaniu, Statystyka ekonomiczna)* oraz przedmioty obejmujące treści kierunkowe, w tym: Zarządzanie strategiczne, Zarządzanie procesami, Logistyka, Negocjacje, Badania operacyjne, Psychologia w zarządzaniu, Strategie i metody zarządzania, Projektowanie systemów zarządzania, Strategie marketingowe na rynkach międzynarodowych, Zarządzanie ugrupowaniami kapitałowymi, Rachunkowość zarządcza, Systemy informacyjne zarządzania i Inżynieria systemów zarządzania

 

SPECJALNOŚĆ Zarządzanie w ochronie zdrowia

Celem specjalności Zarządzanie w ochronie zdrowia jest przygotowanie absolwentów wyposażonych w najnowszą wiedzę i sprawdzone w praktyce umiejętności z zakresu zarządzania i marketingu, do pracy w placówkach ochrony zdrowia. Studia oferują niezbędną wiedzę menedżerską i pozwalają na doskonalenie umiejętności koniecznych do zarządzania jednostkami ochrony zdrowia, realizacji programu restrukturyzacji ochrony zdrowia, oraz inicjowania nowych przedsięwzięć w tej dziedzinie. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę w zakresie:


* zarządzania zmianami,
* zarządzania innowacjami,
* systemów ubezpieczeń,
* marketingu usług zdrowotnych,
* zarządzania placówkami opchrony zdrowia.

Absolwent potrafi:

* realizować założenia polityki zdrowotnej,
* dokonać analizy rynku usług zdrowotnych,
* opracować plany strategiczne oraz plany rozwoju placówek ochrony zdrowia,
* przygotować i przeprowadzić kampanię reklamową usług zdrowotnych,
* ocenić i oszacować potrzeby z zakresie ochrony zdrowia.

 

SPECJALNOŚĆ Zarządzanie w oświacie

Ukończenie studiów umożliwia ubieganie się o stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach edukacyjnych. Studia Zarządzanie w oświacie mają charakter interdyscyplinarny, umożliwiają podniesienie kwalifikacji  nauczycielom przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach oświatowo- wychowawczych.

 

SPECJALNOŚĆ Zarządzanie w służbach mundurowych

Celem studiów jest pogłębienie specjalistycznej wiedzy menedżerskiej z zakresu zarządzania w służbach mundurowych.
Studia skupiają się na przekazaniu wiedzy i umiejętności z następujących obszarów:
– ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI,
– ZARZĄDANIE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH,
– ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI FINANSOWYMI W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH.
Oferta studiów kierowana jest do kierowników urzędów i służb publicznych, funkcjonariuszy pożarnictwa, policji, wojska, służb granicznych i penitencjarnych, a także osób nadzorujących i realizujących zadania z zakresu ochrony ludności i ratownictwa w służbach mundurowych

 

SPECJALNOŚĆ Zarządzanie zasobami ludzkimi

To specjalność dla przyszłych menedżerów i ekspertów, którzy chcą zajmować się efektywnym pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów pracy w jednostkach gospodarczych i instytucjach. Nabyta wiedza specjalistyczna umożliwia podejmowanie zadań w zakresie: rekrutowania, doboru personelu i optymalizowania zatrudnienia, konstruowania systemów oceniania i wynagradzania pracowników, negocjowania warunków pracy oraz rozwiązywania konfliktów, programowania szkoleń zawodowych i kształtowania karier, monitorowania i analiz rynku pracy.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w firnach konsultingu personalnego, departamentach zasobów ludzkich, instytucjach pośrednictwa pracy, poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz organizacjach związkowych.

 

SPECJALNOŚĆ E-biznes

Specjalność E-biznes II. Kształcenie na tej specjalności dotyczy przekazywania wiedzy i umiejętności w zakresie przedsięwzięć gospodarcze realizowane poprzez wykorzystanie różnorodnych mediów elektronicznych, sieci komputerowych i Internetu. Absolwent tej specjalności będzie posiadał wiedzę w zakresie: rodzaju, form i właściwości przedsięwzięć e-biznesowych, organizacji i zarządzania zasobami informacji i wiedzy na potrzeby e-biznesu, metod i narzędzi tworzenia aplikacji e-biznesowych, podstaw ekonomiki e-biznesu. Jednocześnie absolwent specjalności nabędzie umiejętności: tworzenia i zastosowań aplikacji e-biznesowych, wykorzystania metod i narzędzi pozyskiwania informacji i wiedzy na potrzeby e-biznesu, zastosowań metod i narzędzi ochrony bezpieczeństwa przedsięwzięć e-biznesowych oraz prowadzenia analiz ekonomicznych w zakresie e-biznesu. Absolwenci znajdą zatrudnienie na stanowiskach projektantów, technologów, administratorów aplikacji e-biznesowych oraz użytkowników biznesowych (i informacyjnych) zasobów Internetu, konsultantów w dziedzinie e-biznesu, we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw, organizacji i instytucji aktywnych w przestrzeni Internetu.

Dodatkowe informacje