Cele projektu

Głównym celem projektu jest wykształcenie nauczycieli przedmiotów zawodowych istotnych z punktu widzenia gospodarki i zapotrzebowania zgłoszonego przez kuratoria oświaty.

Do jego celów szczegółowych należą:

- umożliwienie przepływu kadr z gospodarki do edukacji
- umożliwienie przygotowania pedagogicznego do nauczania osobom legitymującym się dyplomami studiów różnych specjalności,
- nabycie / przekazanie wiedzy z zakresu dydaktyki przedmiotowej,
- przygotowanie do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
- uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów zawodowych o najnowsze technologie i osiągnięcia z danego obszaru,
- nabycie umiejętności posługiwania się technologiami
informacyjno-komunikacyjnymi,
- nabycie i rozwinięcie umiejętności zawodowych
(nauczycielskich) przez zajęcia praktyczne z uczniami.

Dodatkowe informacje

Człowiek - najlepsza inwestycja