Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia niestacjonarne I stopnia 6 semestralne (licencjackie)

Czesne: 320 zł. miesięcznie

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów:
- kwestionariusz osobowy (.doc)
- kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
- kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
- zaświadczenie lekarskie
- kserokopia dowodu osobistego
- cztery zdjęcia legitymacyjne  
- opłata rekrutacyjna (85 zł.).

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne skierowane są do osób, które chcą zostać specjalistami z zakresu bezpieczeństwa państwa, społeczności lokalnych i międzynarodowych. Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne będą posiadać wiedzę i umiejętności związane z rozpoznawaniem i zwalczaniem zagrożeń wewnętrznych, ochroną obiektów, osób i mienia oraz zwalczaniem przestępczości.

Program studiów zawiera m. in. następujące zagadnienia:

 • podstawy nauk społecznych i politycznych, organizacji i zarządzania,
 • regulacje prawne związane z bezpieczeństwem i ochroną,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • kierowanie zespołami ludzkimi,
 • zbieranie, hierarchizowanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji,
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
 • ochrona i bezpieczeństwo ludzi, mienia, przestrzeni i procesów transportowych,
 • zasady i formy funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa,
 • zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, administracji publicznej,
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
 • kryminologia i kryminalistyka,
 • zwalczanie przestępczości i terroryzmu.

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne zdobędą kwalifikacje do analizowania i stosowania zasad oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem, przeciwdziałania zagrożeniom, zarządzania sytuacjami kryzysowymi, zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, instytucjom i innym podmiotom państwa, w tym bezpieczeństwa informatycznego i ochrony informacji.

Absolwenci będą mogli podjąć zatrudnienie m. in. w:

 • jednostkach organizacyjnych służb państwowych (m.in. Policja, Siły Zbrojne RP, Służba Celna, ABW, Agencja Wywiadu, CBA, Straż Graniczna, BOR),
 • organach administracji rządowej i samorządowej,
 • firmach i instytucjach z sektora ochrony osób i mienia,
 • agencjach detektywistycznych.

 

 

 

Dodatkowe informacje