Szkolenie z zakresu bhp dla osób chcących wykonywać zadania służby bhp w zakładach pracy

Szkolenie  z zakresu bhp dla osób chcących wykonywać zadania służby bhp w zakładach pracy

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 650 zł

Adresaci szkolenia: Wszyscy, którzy chcą wykonywać zadania służby bhp w zakładach pracy.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy z zakresu przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program szkolenia: 64 godziny

Program szkolenia zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI
I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860)

Szkolenie okresowe z zakresu bhp dla osób wykonujących zadania służby bhp w zakładach pracy

Szkolenie okresowe z zakresu bhp dla osób wykonujących zadania służby bhp w zakładach pracy

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 300 zł

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących zadania służby BHP
w zakładach pracy w tym specjalistów z poza zakładów. Ukończenie szkolenia nadaje uprawnienia wykonywania zadania służby BHP na okres 5 lat.

Cele szkolenia: Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu: przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program szkolenia: 32 godzin

Program szkolenia zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI
I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860)

Kurs udzielania pierwszej pomocy

Kurs udzielania pierwszej pomocy

Forma zajęć: kurs

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 80 zł

Adresaci szkolenia: Wszyscy, którzy chcą nauczyć się jak skutecznie udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.

Program szkolenia: 8 godzin

 • motywacja w udzielaniu pierwszej pomocy,

 • podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy,

 • bezpieczeństwo udzielania pierwszej pomocy,

 • ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy,

 • zapoznanie się z łańcuchem przeżycia,

 • postępowanie w przypadku zatrzymania krążenia u osoby dorosłej (BLS),

 • postępowanie z osobą nieprzytomną - pozycja bezpieczna.

 • Stany zagrożenia życia

 • Praktyczne ćwiczenia przy wykorzystaniu sprzętu medycznego

Zarządzanie zespołem

Zarządzanie zespołem

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 680 zł

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i wszystkich zainteresowanych tematyka szkolenia.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest podniesienie efektywności zarządzania zespołem.

Program szkolenia: 16 godzin

 • budowanie autorytetu w zespole

 • delegowanie zadań

 • zarządzanie zespołem poprzez cele i zadania

 • właściwe formułowanie celów, zadań i poleceń

 • prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami

 • motywatory finansowe i pozafinansowe

Skuteczne negocjacje

Skuteczne negocjacje

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 680 zł

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej, pracowników branży handlowej oraz wszystkich zainteresowanych tematyka szkolenia.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy z zakresu negocjacji, pogłębienie umiejętności prowadzenia skutecznych negocjacji, poznanie czynników mających wpływ na skuteczność procesu negocjowania.

Program szkolenia: 16 godzin

 • planowanie i przygotowanie do negocjacji

 • zasoby negocjatora

 • strategie negocjacji

 • taktyki negocjacyjne

 • negocjacje grupowe

 • pułapki negocjacyjne 

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 680 zł

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do osób wykorzystujących informacje finansowe w codziennej pracy: kierownicy pionów finansowych, księgowi i specjaliści ds. finansów i planowania oraz wszystkich innych osób zainteresowanych problematyką zarządzania finansami w firmach.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest dostarczenie praktycznej informacji o zarządzaniu finansami i rachunkowości zarządczej oraz o możliwości zastosowaniu tej wiedzy w firmach. W szczególności dostarczenie podstawowej wiedzy na temat finansów, ich zakresu i problematyki, przedstawienie podstawowych sposobów i metod przydatnych w zarządzaniu finansami.

Program szkolenia: 16 godzin

 • fundamentalne zasady zarządzania finansami przedsiębiorstwa,

 • pozyskanie kapitału i jego koszt,

 • ocena inwestycji,

 • kreowanie wartości,

 • podstawy analizy finansowej

 • ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa   

Zarządzanie czasem

Zarządzanie czasem

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 680 zł

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i wszystkich zainteresowanych tematyka szkolenia.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z technikami zarządzania czasem, które pozwalają na efektywne i racjonalne planowanie zadań. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę nt. ustalania priorytetów, efektywnej współpracy w zespole pracowniczym, jak również radzenia sobie ze stresem.

Program szkolenia: 16 godzin

 • planowanie działań zawodowych

 • podejmowanie decyzji i ustalanie priorytetów

 • zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym

 • błędy w zarządzaniu czasem

 • radzenie sobie ze stresem

 • efektywny odpoczynek

Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie

Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 680 zł

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i wszystkich zainteresowanych tematyka szkolenia.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnikówz mechanizmami rządzące procesem wdrażania zmian organizacyjnych, rozwinięcie umiejętność efektywnego działania w zmiennym otoczeniu biznesowym, poznanie narzędzi niezbędnych do zarządzania zmianą.

Program szkolenia: 16 godzin

 • rodzaje i metody przeprowadzania oraz wykorzystywania zmian organizacyjnych

 • planowanie i wdrażanie zmian w organizacji

 • efektywne działanie w sytuacji zmiany

 • zarządzanie zmianą

Motywowanie i ocena pracowników

Motywowanie i ocena pracowników

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 680 zł

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i wszystkich zainteresowanych tematyka szkolenia.

Cele szkolenia: Uczestnicy opanują umiejętności motywowania siebie i innych, opanowanie umiejętności planowania celów, opanowanie umiejętności rozpoznawania trzech meta-programów, opanowanie umiejętności motywowania poprzez cele, nabycie umiejętności opracowania mapy motywacji zespołu

Program szkolenia: 16 godzin

 • motywacja i motywowanie pracowników

 • wyznaczanie celów i planów rozwojowych

 • rodzaje motywatorów

 • systemy motywacyjne

Dodatkowe informacje