Szkolenie z zakresu bhp dla osób chcących wykonywać zadania służby bhp w zakładach pracy

Szkolenie  z zakresu bhp dla osób chcących wykonywać zadania służby bhp w zakładach pracy

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 650 zł

Adresaci szkolenia: Wszyscy, którzy chcą wykonywać zadania służby bhp w zakładach pracy.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy z zakresu przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program szkolenia: 64 godziny

Program szkolenia zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI
I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860)

Dodatkowe informacje