Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA W CZĘSTOCHOWIE

ogłasza zapisy na kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych.

 

Przewiduje się realizację następujących kursów:

 

KURSY KWALIFIKACYJNE

1) W dziedzinie Pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek – cena 1 300,00 zł (warunkiem zakwalifikowania na kurs jest legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego w zakresie leczenia ran)

2) W dziedzinie Pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek – cena 1 200,00 zł

3) W dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek – cena 1 600,00 zł

 

KURSY SPECJALISTYCZNE

1) Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych – cena 750,00 zł;

2) Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek – cena 900,00 zł;

3) Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych – cena 800,00 zł;

4) Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – cena 700,00 zł;

5) Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część I (przeznaczona dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa) – cena 750,00 zł;

6) Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część II (przeznaczona dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa) – cena 600,00 zł.

 

REKRUTACJA

Punkt Rekrutacyjny
ul. 1 Maja 40, tel. 34 368 06 08
Czynny w godzinach: od poniedziałku do piątku: 8:00 do 15:00


-  wniosek o dopuszczenie do udziału w kursie – na ustalonym druku,

-  wniosek o dopuszczenie do udziału w kursie – na ustalonym druku,
Kandydaci na kursy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

-  kserokopię dowodu osobistego – oryginał do wglądu,

-  dokumenty, potwierdzające posiadanie co najmniej 6-miesięcznego stażu pracy w zawodzie pielęgniarki lub położnej, np. świadectwo pracy albo zaświadczenie o zatrudnieniu (dotyczy kursów kwalifikacyjnych),

-  kserokopię prawa wykonywania zawodu – oryginał do wglądu;

-  kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dyplomu specjalisty – oryginały do wglądu (dotyczy kursu Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych);

-  kserokopię zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego w zakresie leczenia ran – oryginał do wglądu (dotyczy kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek).

 

Terminy zapisów: 14.12.2015 – 29.01.2016

 

DRUKI DO POBRANIA

Wniosek o dopuszczenie do udziału w kursie 

  

UWAGA!

Informujemy jednocześnie, że Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie złożyła projekt w odpowiedzi na konkurs „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych” Nr POWR.05.04.00-IP.05-00-002/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, co oznacza, że w przypadku uzyskania ze środków Unii Europejskiej dofinansowania, wymienione powyżej kursy będą realizowane NIEODPŁATNIE.

Dodatkowe informacje