Rzecznik prasowy

Rzecznik prasowy

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu wypowiadania się w mediach, działania na rzecz budowania dobrych relacji z mediami i ofensywnego wychodzenia naprzeciw sytuacjom kryzysowym. Studia są skierowane zarówno do osób, które posiadają ogólną wiedzę na temat mediów, jak również tych, które nie mają jeszcze doświadczenia w pełnieniu funkcji rzecznika prasowego.

 

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) jako rzecznicy prasowi i pracownicy działów informacji i promocji
w instytucjach publicznych lub przedsiębiorstwach . Program studiów obejmuje umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji z mediami, kreowania liderów opinii i grup nacisku, mediacji grupowych, zarządzania komunikacją w sytuacji kryzysowej, tworzenia systemów tożsamości instytucji i zarządzania nią, organizacji wydarzeń i przedsięwzięć
z wykorzystaniem partnerstwa publiczno-prywatnego.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Prawne aspekty zawodu rzecznika prasowego
 • Prawo prasowe
 • Komunikaty pasowe
 • Informacja publiczna i relacje medialne
 • Wystąpienia publiczne
 • Organizacja i promocja wydarzeń
 • Zadania rzecznika prasowego, organizacja biura prasowego
 • Negocjacje i mediacje
 • Psychologia społeczna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Prognozowania zagrożeń

  

Opłata za semestr wynosi: 1500,00 zł 

Zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie kryzysowe

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego. Słuchacze nabędą wiedzę i umiejętności monitorowania i diagnozowania zagrożeń, sytuacji kryzysowych w życiu społeczno-politycznym na różnych szczeblach, kreowania polityki bezpieczeństwa i porządku publicznego, normalizowania sytuacji po wydarzeniach kryzysowych, umiejętności tworzenia zintegrowanych programów zarządzania na wypadek sytuacji kryzysowych.

 

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) w instytucjach publicznych zajmujących się zarządzaniem kryzysowym.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Bezpieczeństwo krajowe i międzynarodowe
 • System bezpieczeństwa publicznego w Polsce
 • Podstawy zarządzania kryzysowego
 • Organizacja i zarządzanie centrum zarządzania kryzysowego
 •  Systemy informatyczne w zarządzaniu kryzysowym
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna i akcje ratunkowe
 • Psychologia społeczna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Prognozowania zagrożeń

 

 Opłata za semestr wynosi: 1600,00 zł 

Kryminalistyka

Kryminalistyka

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu kryminalistyki. Słuchacze podczas studiów poznają podstawy prawne oraz metody działań w zakresie zapobiegania, wykrywania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości w ujęciu kryminalno-prawnym.

 

Sylwetka absolwenta

Studia są skierowane do absolwentów wyższych uczelni, pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) w instytucjach zajmujących się   zapewnieniem bezpieczeństwa społecznego. Absolwenci studiów nabędą  kompetencje z zakresu działań mających na celu udaremnienie przestępstw przeciwko życiu i mieniu oraz prowadzenia działań wykrywczych. Poznają podstawy prawa karnego i prawa karnego procesowego oraz ich praktyczne zastosowanie. Znacząco poszerzą wiedzę z zakresu psychologii osobowości,  zachowań przestępczych
i negocjacji.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Podstawy prawne kryminalistyki
 • Prawo karne
 • Prawo karne procesowe
 • Prawna problematyka dowodów
 • Negocjacje
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna i akcje ratunkowe
 • Psychologia społeczna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Informatyka śledcza
 • Medycyna sądowa

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1600,00 zł 

Detektywistyka

Detektywistyka

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu detektywistyki. Słuchacze nabędą niezbędne kompetencje do  wykonywania zawodu detektywa. Obejmuje studiów obejmuje zagadnienia z zakresu psychologii penitencjarnej, kryminalistyki i detektywistyki.  Studenci podczas studiów poznają warsztat pracy detektywa, metody i techniki jego działań, zdobędą umiejętności praktyczne niezbędne w wykonywaniu pracy detektywa.  Program studiów jest zgodny z Ustawą z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 273 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. 2013 poz. 1638).

 

Sylwetka absolwenta

Studia są skierowane do absolwentów wyższych uczelni, pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) w charakterze detektywa w firmach prywatnych lub instytucjach państwowych zajmujących się szeroko rozumianym bezpieczeństwem (prywatne firmy ochrony, agencje detektywistyczne, policja, wojsko, straż miejska)

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Podstawy prawne kryminalistyki i detektywistyki
 • Prawo karne
 • Prawo gospodarcze
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
 •  Prawa i obowiązki detektywa
 • Działalność gospodarcza w zakresie usług detektywistycznych
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna i akcje ratunkowe
 • Psychologia społeczna
 • Komunikacja interpersonalna
 • Informatyka śledcza
 • Medycyna sądowa

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1600,00 zł 

Administrator bezpieczeństwa informacji

Administrator bezpieczeństwa informacji

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o administrowaniu informacji w tym danych osobowych; zarządzaniu informacją oraz bezpieczeństwem informacji. Słuchacze nabędą wiedzę  dotyczącą organizacji ochrony zasobów informacji w tym danych osobowych, kompetencji w zakresie dbałości o respektowanie prawa do ochrony prywatności jednostki, korespondencji, aktywności w portalach społecznościowych.

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do obecnych lub przyszłych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, kadry kierowniczej, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji, lub chcących wykonywać w przyszłości zadnia Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 160 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Podstawy prawne ochrony informacji chronionych
 • Zasady przetwarzania i ochrony informacji
 • Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji
 • Organy Ochrony Bezpieczeństwa Informacji
 •  Bezpieczeństwo danych a technologie teleinformatyczne
 • Administrowanie i informacji w dokumentach elektronicznych
 • Bezpieczeństwo przemysłowe i informacje niejawne
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Udostępniania danych osobowych

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1800,00 zł 

Ochrona danych osobowych – bezpieczeństwo w informatyce

Ochrona danych osobowych – bezpieczeństwo w informatyce

Celem studiów jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych. Słuchacze poznają metody ochrony informacji, zwłaszcza dotyczącej danych osobowych oraz informacji niejawnych dotyczących przedsiębiorstw. Studia pozwolą zdobyć wiedzę  i umiejętności do pełnienia funkcji administratorów ochrony danych osobowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowisk związanych z ochroną danych osobowych w instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 160 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Podstawy prawne ochrony danych osobowych
 • Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
 • Organy Ochrony Danych Osobowych
 •  Bezpieczeństwo informatyczne
 • Administrowanie i ochrona danych osobowych w dokumentach elektronicznych
 • Bezpieczeństwo przemysłowe i informacje niejawne
 • Dostęp do informacji publicznej 
 • Cyberbezpieczeństwo i e-usługi
 • Udostępniania danych osobowych
 •  Kontrola ochrony danych osobowych

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1800,00 zł 

Studium przywództwa

Celem studiów podyplomowych jest wyszkolenie ludzi mających opanowane prawidłowe formy oddziaływania na otoczenie socjospołeczne i umiejętność  zarówno osiągania sukcesów w wybranej przez siebie specjalności biznesowej, politycznej i naukowej, jak i przeciwdziałania konfliktom w procesach społecznych.

Korzyści:

Ukończenie studium daje absolwentowi wiedzę o zasadach   oddziaływania na ludzi i możliwość skutecznego działania w swojej szeroko pojętej działalności publicznej oraz w życiu prywatnym.

Forma zaliczenia: 
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.

Program:
Obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry 

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Psychybernetyka wg Mariana Mazura i Maxwella Maltza. 

Jakościowa teoria informacji i jej zastosowanie w praktyce komunikowania się.

Socjocybernetyka z teorią cywilizacji, normy społeczne i motywacje.

Organizacja procesów produkcji i przewidywanie konfliktów 

Diagnozowanie charakteru kontrahenta i omyłki charakterologiczne. 

Praca, pracodawca, pracownik. 

Zasady marketingu. 

Przywództwo, charyzmat przywódcy. 

Wojna informacyjna, metody i sposoby manipulacji społeczeństwem 

 

Zajęcia odbywać się będą

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ - 50% czasu trwania zajęć

ORAZ w jeden weekend miesiąca (piątek - godziny popołudniowe, sobota, niedziela).

 

Opłata za semestr wynosi: 6000 zł

 

Rekrutacja na studia podyplomowe rozpocznie się w naborze zimowym 2016.

 

 

 

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia niestacjonarne I stopnia 6 semestralne (licencjackie)

Czesne: 320 zł. miesięcznie

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów:
- kwestionariusz osobowy (.doc)
- kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
- kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu)
- zaświadczenie lekarskie
- kserokopia dowodu osobistego
- cztery zdjęcia legitymacyjne  
- opłata rekrutacyjna (85 zł.).

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne skierowane są do osób, które chcą zostać specjalistami z zakresu bezpieczeństwa państwa, społeczności lokalnych i międzynarodowych. Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne będą posiadać wiedzę i umiejętności związane z rozpoznawaniem i zwalczaniem zagrożeń wewnętrznych, ochroną obiektów, osób i mienia oraz zwalczaniem przestępczości.

Program studiów zawiera m. in. następujące zagadnienia:

 • podstawy nauk społecznych i politycznych, organizacji i zarządzania,
 • regulacje prawne związane z bezpieczeństwem i ochroną,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • kierowanie zespołami ludzkimi,
 • zbieranie, hierarchizowanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji,
 • ochrona danych osobowych i informacji niejawnych,
 • ochrona i bezpieczeństwo ludzi, mienia, przestrzeni i procesów transportowych,
 • zasady i formy funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa,
 • zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, administracji publicznej,
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
 • kryminologia i kryminalistyka,
 • zwalczanie przestępczości i terroryzmu.

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne zdobędą kwalifikacje do analizowania i stosowania zasad oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem, przeciwdziałania zagrożeniom, zarządzania sytuacjami kryzysowymi, zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom, instytucjom i innym podmiotom państwa, w tym bezpieczeństwa informatycznego i ochrony informacji.

Absolwenci będą mogli podjąć zatrudnienie m. in. w:

 • jednostkach organizacyjnych służb państwowych (m.in. Policja, Siły Zbrojne RP, Służba Celna, ABW, Agencja Wywiadu, CBA, Straż Graniczna, BOR),
 • organach administracji rządowej i samorządowej,
 • firmach i instytucjach z sektora ochrony osób i mienia,
 • agencjach detektywistycznych.

 

 

 

Socjoterapia i resocjalizacja

Studia przeznaczone są dla osób posiadających wykształcenie wyższe (licencjackie lub magisterskie) o profilu społecznym i uprawnienia pedagogiczne chcących uzyskać kwalifikacje w zakresie socjoterapii i resocjalizacji. Szczególnie studia skierowane są do psychologów, pedagogów, wychowawców młodzieżowych ośrodków socjoterapii i ośrodków wychowawczych, domów dziecka i innych placówek szkolnych, opiekuńczych
i wychowawczych, świetlic środowiskowych i poradni psychologicznych oraz organizacji pozarządowych ukierunkowanych na środowiska z występującymi problemami społecznymi.

Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji, lub ich nabycie, w zakresie wiedzy
i umiejętności rozwiązywania problemów związanych z niedostosowaniem społecznym.

Program studiów jest zgodny z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).


Korzyści:
Zajęcia prowadzone w ciekawy i przystępny sposób przez specjalistów z socjoterapii oraz praktyków z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi dydaktycznych. Program studiów obejmuje 120 godzin praktyk zawodowych w placówkach socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych.


Sylwetka absolwenta:
Absolwent studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii i resocjalizacji uzyska uprawnienia do realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenia profilaktyki niedostosowania społecznego a także zdobędzie wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych. Ukończenie studiów umożliwia podjęcie pracy w następujących typach placówek: ośrodkach socjoterapeutycznych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, świetlicach socjoterapeutycznych, środowiskowych, domach dziecka, organizacjach zajmujących się problematyką wykluczenia społecznego.


Forma zaliczenia:
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie studiów.


Program:
Obejmuje 360 godzin dydaktycznych realizowanych przez 3 semestry (w tym 120 godzin praktyki zawodowej w placówkach socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych).

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Pedagogika specjalna,
Podstawy psychologii klinicznej i psychopatologii,
Metodyka pracy z rodziną dysfunkcyjną,
Diagnostyka psychopedagogiczna w resocjalizacji i socjoterapii,
Wybrane zagadnienia pedagogiki resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej,
System instytucji resocjalizacji i socjoterapii,
Programy profilaktyczne w wykluczeniu społecznym
Metodyka pracy z osobami wykluczonymi społecznie
Dydaktyka resocjalizacji, dydaktyka socjoterapii;
Emisja głosu
Technologie informacyjne w resocjalizacji i socjoterapii,
Elementy prawa oświatowego;
Praktyka zawodowa - 120 godzin

 

Zajęcia odbywać się będą

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ - 50% czasu trwania zajęć

ORAZ w jeden weekend miesiąca (piątek - godziny popołudniowe, sobota, niedziela).

 

Opłata za semestr wynosi: 1200,00 zł

Dodatkowe informacje