Zarządzanie osiągnięciami przedsiębiorstwa

Studia zapewnią zdobycie wiedzy z zakresu identyfikacji, mierzenia, analizowania, interpretowania i rozwijania osiągnięć pracowników i zespołów zgodnie z najbardziej rozpowszechnionymi innowacjami w rachunkowości zarządczej na przełomie XX i XXI w.


Korzyści:

Słuchacze zdobędą umiejętności praktycznego wykorzystania instrumentów zarządzania osiągnięciami oraz wdrażania sytemu zarządzania osiągnięciami przedsiębiorstwa.

Sylwetka absolwenta:

Zapraszamy na studia przedsiębiorców, dyrektorów, kierowników wszystkich działów i szczebli zarządzania, pracowników działów planowania i analiz, pracowników działów marketingu i sprzedaży, głównych księgowych, analityków finansowych, pracowników działów kontrolingu i rachunkowości zarządczej, pracowników działów produkcji i logistyki, konsultantów w firmach doradczych.

Forma zaliczenia:

Projekt dyplomowy i egzamin końcowy połączony z obroną projektu.

Program:

Program studiów obejmuje 176 godzin (miesiące nauki: 9) w tym 10 zjazdów. Poniżej przedstawiono listę przedmiotów w raz z ich liczbą godzin w programie nauczania.

System pomiaru osiągnięć przedsiębiorstwa

 • Istota osiągnięć organizacyjnych 5
 • Przesłanki i cele pomiaru osiągnięć 5
 • Fazy ewolucji koncepcji pomiaru osiągnięć 5
 • Zakres pomiaru osiągnięć 15

Wdrażanie systemu pomiaru osiągnięć przedsiębiorstwa

 • Projektowanie systemu pomiaru osiągnięć 22
 • Procedura wdrożenia systemu pomiaru osiągnięć 10
 • Informatyczne wsparcie systemu pomiaru osiągnięć 20

System zarządzania osiągnięciami przedsiębiorstwa

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem 5
 • Wpływ systemu pomiaru osiągnięć na funkcjonowanie przedsiębiorstwa 5
 • Zarządzanie osiągnięciami a planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie 10
 • System oceny osiągnięć przedsiębiorstwa 5
 • Szczeble zarządzania osiągnięciami przedsiębiorstwa 5
 • System ciągłego zarządzania osiągnięciami 10
 • Administracja zarządzania osiągnięciami. Kompetencje niezbędne do zarządzania osiągnięciami 4
 • Symulatory decyzji 20

Moduł warsztatowy

 • Zarządzanie osiągnięciami za pomocą mierników niefinansowych w zaawansowanym środowisku technologicznym 10
 • Wsparcie informatyczne – system ekspertowy do analiz finansowych i oceny ryzyka AITECH DSS (Decision Support System) 20

 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1630,00 zł


   

 

 

 

Zarządzanie projektem

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się planowaniem i nadzorowaniem realizacji projektów oraz dla osób, które zamierzają zostać kierownikami projektów w firmach i organizacjach. Słuchaczami są przede wszystkim menedżerowie i pracownicy przedsiębiorstw, firm produkcyjnych, konsultingowych, szkoleniowych oraz wdrożeniowych.


Korzyści

Kończąc ten kierunek, słuchacze otrzymują pakiet nowoczesnych narzędzi do natychmiastowego zastosowania w pracy zawodowej, atrakcyjny zawód niezależny od branży, nieograniczony miejscem wykonywania i szanowany na całym świecie. Studia pomogą również wykształcić umiejętności psychologiczne, takie jak motywowanie, wywieranie wpływu, komunikowanie, zarządzanie zespołem, uniwersalne dla każdej branży i dyscypliny zawodowej, a niezbędne dla zarządzania projektem i pracy w zespołach projektowych.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program miesiące nauki: 9, liczba godzin: 188, liczba zjazdów: 10. Poniżej przedstawiono listę przedmiotów wraz z liczbą godzin.

Projekt w organizacji 4
Projekt – podstawy i kontekst 4
Inicjowanie projektu 8
Planowanie projektu 20
Finanse w projekcie 16
Zarządzanie ryzykiem w projekcie 12
Realizacja projektu 8
Ratowanie zagrożonych projektów 4
Zakończenie projektu 4
MS Project – narzędzia informatyczne w zarządzaniu projektem 16
Menedżer projektu – skuteczna komunikacja 16
Menedżer projektu – budowanie i zarządzanie zespołem projektowym 16
Menedżer projektu – efektywne motywowanie 8
Menedżer projektu – negocjacje i rozwiązywanie konfliktów 16
Konsultacje 8
RAZEM 160

 

Zajęcia odbywają się

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

Opłata za semestr wynosi: 1630,00 zł

 

 

 

Zarządzanie rozwojem nowoczesnej organizacji

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalistów, których zadaniem będzie merytoryczne i organizacyjne wspieranie zarządów organizacji biznesowych i instytucji w przygotowywaniu i wdrażaniu kompleksowych strategii rozwoju organizacyjnego. Uczestnicy studiów mają być przygotowani do prowadzenia działań rozwojowych na wszystkich poziomach organizacji od poziomu założeń kulturowych, po wsparcie w kształtowaniu rozwiązań rozwojowych na poziomie indywidualnego stanowiska pracy.


Korzyści

Możliwość zdobycia nowego atrakcyjnego zawodu, łączącego różne, do tej pory rozproszone, obszary rozwoju organizacyjnego (kompetencje, kultura, procesy, jakość) i poziomy organizacyjne (studia dostarczają wiedzy i umiejętności na poziomie zarówno całej organizacji, jak i stanowiska pracy).

Uczestnicy

Studia skierowane są do osób, które działają już w jednym z obszarów rozwoju organizacyjnego, czyli do trenerów biznesu, konsultantów biznesu, trenerów zewnętrznych, coachów, osób odpowiedzialnych w organizacjach za działania w obszarach rozwojowych, specjalistów ds. szkoleń, pełnomocników ds. jakości. Dodatkowym warunkiem uczestnictwa w studiach jest poświadczona minimum 2-letnia praktyka zawodowa w którymkolwiek z wymienionych powyżej obszarów doradztwa organizacyjnego.

Forma zaliczenia

Przygotowanie i realizacja projektu doradczego (realizowanego w grupie) w obszarze rozwoju organizacyjnego, bazującego na realnej sytuacji przedstawionej przez jednego z uczestników grupy.

Program miesiące nauki 9 liczba godzin 190 liczba zjazdów 10

 

Zajęcia odbywają się

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

Opłata za semestr wynosi: 1430,00 zł

 

 

 

 

Zarządzanie strategiczne w biznesie

Celem studiów jest wyposażenie osób zarządzających organizacjami w szerokie spektrum kluczowych kompetencji skutecznego i efektywnego zarządzania nowoczesną organizacją. Studia skoncentrowane są na rozwoju i doskonaleniu kompetencji o charakterze strategicznie istotnym w rozwoju firm. Kompleksowość i wewnętrzna spójność programu dąży do wypełnienia potencjalnych luk kompetencyjnych uczestników i pozwala na bieżącą diagnozę.

 


 

Korzyści

Treningowo-warsztatowy charakter zajęć oparty w dużej mierze na aktywnych metodach pracy, w tym na metodzie case study, pozwala uczestnikom studiów uczyć się w sposób zarówno atrakcyjny, jak i skuteczny. Katalog praktycznych kompetencji, możliwych do natychmiastowego wdrożenia w organizacji, jest świadomie budowany przez realizatorów programu studiów. Jedną z niebagatelnych korzyści, uzyskiwaną dzięki formie i metodom realizacji studiów, jest możliwość uczenia się na bazie doświadczenia i różnorodnych praktyk wszystkich uczestników procesu kształcenia.

Forma zaliczenia

Praca podyplomowa w formie projektu oraz grupowa obrona projektu.

Program miesiące nauki 9 liczba godzin 180 liczba zjazdów 10. Poniżej przedstawiono listę przedmiotów wraz z planowaną liczbą godzin.

 

 • Megatrendy rozwoju gospodarczego 10
 • Organizacja jako złożony układ celów i zasobów 10
 • Psychologia sukcesu w zarządzaniu organizacją 5
 • Zarządzanie poprzez wartości 5
 • Skuteczne działanie oparte na strategii rozwoju organizacji 20
 • Ludzie w organizacji 10
 • Kreatywność w zarządzaniu skuteczną organizacją 10
 • Decyzje w skutecznym zarządzaniu organizacją i jej zasobami 10
 • Przywództwo w skutecznej organizacji 10
 • Korpus menedżerski nowoczesnej organizacji 20
 • Zmiana 10
 • Nowoczesny HR w efektywnej organizacji 20
 • Skuteczne strategie zarządzania komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną firmy 10
 • Patologie w organizacji 10
 • Rewitalizacja zasobów ludzkich 10
 • Kultura organizacji 10   

 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1330,00 zł


 


 

 

Zarządzanie w ochronie zdrowia

 

Celem studiów jest doskonalenie umiejętności praktycznych oraz wiedzy teoretycznej w obszarze zarządzania w ochronie zdrowia. Zaprezentowane zostaną prawno-ekonomiczne zasady funkcjonowania ochrony zdrowia oraz problematyka jej zarządzania z uwzględnieniem obowiązującego w tym zakresie aktualnego stanu prawnego. Przedstawione zostaną najnowsze trendy w zarządzaniu ludźmi, zasady zachowań organizacyjnych oraz nowoczesne metody i techniki zarządzania wykorzystywane w tych organizacjach. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób najefektywniej wykorzystać fundusze unijne, zarządzać finansami i kosztami jednostek opieki zdrowotnej oraz jak kształtuje się organizacja tego obszaru, z uwzględnieniem wszystkich jej funkcji.

Czytaj więcej: Zarządzanie w ochronie zdrowia

Studia podyplomowe

Informatyka śledcza (nowość)

Bezpieczeństwo w inteligentnych miastach (nowość)

Wywiad i kontrwywiad (nowość)

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa (nowość)

Kryminologia i kryminalistyka (nowość)

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni (nowość)

Rzecznik prasowy (nowość)

Kryminalistyka (nowość)

Zarządzanie kryzysowe (nowość)

Detektywistyka (nowość)

Administrator bezpieczeństwa informacji (nowość)

Ochrona danych osobowych – bezpieczeństwo w informatyce (nowość)

Studium przywództwa (nowość)

Socjoterapia i resocjalizacja (nowość)

Profilaktyka i terapia uzależnień (nowość)

Logopedia (nowość)

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (nowość)

Dietetyka i planowanie żywienia (nowość)

Terapia zajęciowa 

Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego

Grafika komputerowa

Audytor wewnętrzny

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Surdopedagogika (nowość)

Tyflopedagogika (nowość)

Zarządzanie w oświacie 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem w tym z zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną w edukacji

Technologie informacyjne i multimedia w nauczaniu z elementami nauczania na odległość

Studia podyplomowe dla kadry medycznej

Zarządzanie w ochronie zdrowia 

Edukacja zdrowotna i odnowa biologiczna  

Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania

-  Psychologia w biznesie (nowość)

Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

Zarządzanie gospodarką odpadami

Zarządzanie i Administracja

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie i realizacja projektów unijnych

Studia podyplomowe z zakresu HR

- Kadry i prawo pracy (nowość)

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 Menadżer HR

Nowoczesne Metody Rekrutacji

Coaching pracowniczy

Akademia trenera

Asystent rodziny

 

 

Studentem Wyższej Szkoły Zarządzania może zostać każdy obywatel Polski, a także osoba nie będąca obywatelem polskim, legitymująca się świadectwem dojrzałości lub równorzędnym świadectwem ukończenia szkoły w innym kraju. Warunkiem przyjęcia w poczet studentów Wyższej Szkoły Zarządzania jest dostarczenie wymienionych dokumentów. 

 

w przypadku studiów podyplomowych: 

 

  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  • 2 fotografie o wymiarze 35x45 mm (bez nakrycia głowy na jasnym tle)
  • Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • potwierdzenie wpłaty rekrutacyjnej
  • Kwestionariusz osobowy (.doc)

 

Zarządanie (II stopień)

ZARZĄDZANIE

 • Zarządzanie  studia II stopnia - (uzupełniające magisterskie) w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Absolwenci wszystkich kierunków studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na 2 letnich studiach magisterskich na kierunku zarządzanie.

Czytaj więcej: Zarządanie (II stopień)

Zarządanie (I stopień)

Studia I stopnia - (licencjackie) w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym

Studia na kierunku Zarządzanie stanowią przygotowanie teoretyczne i praktyczne do prowadzenia własnej firmy oraz do pracy na samodzielnych stanowiskach obejmowanych w firmach i instytucjach. Program studiów koncentruje się na uwarunkowaniach i funkcjonowaniu przemian rynkowych. Stanowi on odpowiedź na zmiany ekonomiczno-społeczne zachodzące wewnątrz kraju oraz stosunki międzynarodowe obowiązujące po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej.

Czytaj więcej: Zarządanie (I stopień)

Dodatkowe informacje