Studia podyplomowe 2014

Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego

- Grafika komputerowa

- Audytor wewnętrzny

Studia podyplomowe dla nauczycieli

- Zarządzanie w oświacie

Oligofrenopedagogika

- Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i niepełnosprawnością złożoną

- Technologie informacyjne i multimedia w nauczaniu z elementami nauczania na odległość

Studia podyplomowe dla kadry medycznej

Zarządzanie w ochronie zdrowia

- Edukacja zdrowotna i odnowa biologiczna

- Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania

Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

- Zarządzanie gospodarką odpadami 

Zarządzanie i Organizacja

- Zarządzanie i administracja

- Zarządzanie przedsiębiorstwem

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Zarządzanie nieruchomościami

- Zarządzanie i realizacja projektów unijnych

Studia podyplomowe z zakresu HR

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Menadżer HR

Nowoczesne Metody Rekrutacji

- Coaching pracowniczy

Akademia trenera
- Asystent rodziny

 

Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Korzyści

Zajęcia prowadzone są w bardzo ciekawy i przystępny sposób przez praktyków, wysokiej klasy specjalistów, z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi dydaktycznych.

Słuchacze

Studia skierowane są przede wszystkim dla obecnych oraz przyszłych kadr samorządowych szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego, w tym głównie dla osób rekrutujących się ze średniego i wyższego szczebla kierowniczego. Generalnie, oferta edukacyjna studium, kierowana jest nie tylko do pracowników urzędów administracji publicznej, ale i również do wszystkich zainteresowanych problematyką zarządzania w JST, w tym absolwentów chcących poszerzyć dotychczas zdobytą wiedzę. Słuchaczami studium mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia wyższych studiów, zarówno zawodowych - pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich) jak i magisterskich - drugiego stopnia, a także doktoranckich - trzeciego stopnia.

Program:

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
Podstawy zarządzania. Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów. Negocjacje

Podstawy ekonomiki sektora publicznego. Gmina jako jednostka społeczno - gospodarcza sektora publicznego

Rekomendacje systemowe i podstawy prawne samorządu terytorialnego i administracji lokalnej w Unii Europejskiej

Samorząd terytorialny i administracja lokalna w wybranych krajach Unii Europejskiej. Modele: brytyjski, francuski, niemiecki, skandynawski

Samorząd terytorialny w Polsce - podstawy konstytucyjne. Samorząd terytorialny i administracja lokalna jako organy władzy i administracji państwowej. Relacje między administracją rządową i samorządową

Funkcje i zadania organów samorządu terytorialnego, administracji samorządowej i terytorialnych jednostek administracji rządowej w świetle ustaw kompetencyjnych. Zadania zlecone, zadania własne.

Szczegółowe zadania jednostek samorządu terytorialnego w świetle ustaw kompetencyjnych i przepisów wykonawczych

Modele struktur organizacyjnych organów samorządu terytorialnego i administracji samorządowej w Polsce. Gminawiejska, miejsko - wiejska, miejska, miasto na prawach powiatu.

Planowanie strategiczne - cele, podstawy, metody. Planowanie strategiczne rozwoju gminy.

Zarządzanie jakością usług publicznych

Statystyka publiczna w służbie zarządzania gminą

Metody analizy przestrzennej

Mienie komunalne. Podstawy prawne i metody zarządzania mieniem komunalnym

Partnerstwo publiczno - prywatne, outsourcing w działalności gminy

Budżet gminy. Podstawy prawne, procedury, metody i narzędzia. Dochody gminy: źródła dochodów, metody planowania dochodów gminy Wydatki gminy: cele i zadania, metody planowania wydatków Monitoring realizacji budżetu gminy

Środki i fundusze UE i innych mechanizmów finansowania samorządów terytorialnych. Instrumenty finansowe gminy: obligacje komunalne, kredyty, lokaty

Infrastruktura informacyjna państwa. Miejsce i funkcje infrastruktury informacyjnej gminy. Zasoby i systemy informacyjne w gminie.

Informatyczne wspomaganie planowania, monitorowania i rozliczania budżetu gminy (prezentacja modelu i prototypu systemu)

Współpraca transgraniczna

 


Opłata za semestr wynosi: 
1630,00 zł

 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

 

 

 

 

 

 

Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego

 

Nasza Uczelnia daje Ci możliwość zdobycia przygotowania pedagogicznego niezbędnego do pracy w szkolnictwie, w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży.


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w:

 •   szkołach podstawowych,
 •   gimnazjach,
 •   liceach ogólnokształcących,
 •   liceach profilowanych,
 •   technikach,
 •   szkołach średnich ogólnokształcących,
 •   szkołach średnich zawodowych,
 •   szkołach zasadniczych,
 •   szkołach policealnych,
 •   szkołach pomaturalnych,

posiada osoba, która legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych zawodowych na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz ma przygotowanie pedagogiczne.


Przygotowanie pedagogiczne - to nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej w wymiarze nie mniejszym niż 330 godzin oraz pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin.

Warunki przyjęcia:

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych
 • 2 fotografie (37x52 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle)
 • Kserokopia dowodu osobistego

 PROGRAM

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
Wprowadzenie do pedagogiki  
Wstęp do psychologii  
Platforma edukacyjna – nauczanie na odległość .
Wybrane zagadnienia z pomocy psychopedagogicznej  
Społeczna psychologia rozwoju dzieci i młodzieży 
Pedagogika społeczna z elementami pedagogiki leczniczej  
Praktyka
Techniki multimedialne wykorzystywane w procesie nauczania 
Emisja głosu 
Dydaktyka ogólna  
Metody grupowe z elementami socjoterapii
Dydaktyka nauczania 
praktyka 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

 

ORAZ  w piątek (w godzinach popołudniowych) + weekend.

 

 

 Opłata za semestr wynosi: 1150,00 zł   850 zł

 

 

 

 

Pielegniarstwo (I stopnia)

Studia I stopnia (licencjackie) w systemie stacjonarnym dla osób posiadających świadectwo dojrzałości i chcących zdobyć wykształcenie uprawniające do podejmowania pracy w zawodzie pielęgniarki.


Czas trwania nauki:  6  lub  8  semestrów ( do wyboru przez Kandydata).


Student podczas nauki na kierunku Pielęgniarstwo zdobędzie wiedzę z zakresu:
·    nauk medycznych, pielęgniarskich i społecznych,
·    umiejętności pomagania jednostce, rodzinie i grupie społecznej w osiąganiu i utrzymaniu pełni możliwości fizycznych, psychicznych, społecznych w środowisku zamieszkania, pracy i nauczania,
·    umiejętności sprawowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej nad osobą, rodziną, grupą społeczną na zasadach etyki i holistycznego postrzegania człowieka, umiejętności inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnych na rzecz zdrowia.


Perspektywy zawodowe po studiach:
Absolwent po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki może być zatrudniony w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w placówkach nauczania i wychowania, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, jednostkach systemu ratownictwa medycznego, sanatoriach. Absolwent kierunku Pielęgniarstwo przygotowany jest do podjęcia pracy na każdym stanowisku pielęgniarskim, do współuczestniczenia w badaniach przyczyniających się do rozwoju naukowych podstaw praktyki i podnoszenia jakości opieki.
Absolwent może pracować z różnymi pacjentami niezależnie od stanu ich zdrowia (zdrowy, narażony na zachorowanie, chory, niepełnosprawny). Przygotowany jest do pracy z indywidualnymi pacjentami, rodziną, inną grupa, a także do świadczenia usług w domu chorego, szpitalu, hospicjum, przychodni.

 

Możliwość realizacji studiów w ciągu 6 lub 8 semestrów (do wyboru przez Kandydata).

I. Studia licencjackie 6-semestralne

zajęcia 5 dni w tygodniu, w tym w weekendy, dni powszednie po południu

Cena za jeden semestr studiów: 2 000,00 zł (możliwość płatności w 5 ratach po 400,00 zł).

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowo za jeden rok nauki (2 semestry) koszt czesnego wynosi 3 900,00 zł.

II. Studia licencjackie 8-semestralne

zajęcia w weekendy (w tym piątek w godzinach popołudniowych)

Cena za jeden semestr studiów: 2 280,00 zł (możliwość płatności w 6 ratach po 380,00 zł).

Pedagogika

Studia I stopnia - (licencjackie) w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Specjalność: pedagogika opiekuńcza i pracy socjalnej, pedagogika opiekuńczo-resocjalizacyjna.
Absolwent studiów na kierunku Pedagogika dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędna do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu wychowania czy pracy opiekuńczej oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową.

Czytaj więcej: Pedagogika

Akademia trenera

"Akademia Trenera"

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Korzyści

Absolwenci tych studiów będą posiadali kompetencje trenera. Nabyta podczas studiów wiedza umożliwi im zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych w firmie, przeprowadzenie efektywnych i ciekawych zajęć oraz dokonanie rzetelnej oceny szkolenia. Zajęcia prowadzone będą głównie w formie interaktywnej. Pozwoli to uczestnikom poznać metodykę projektowania i prowadzenia szkoleń. Słuchacze nabędą praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć warsztatowych, zgromadzą pomysły na gry i ćwiczenia grupowe oraz zdobędą doświadczenie w ich samodzielnym projektowaniu.

 

Słuchacze

Studia kierowane są do osób, które chcą dzielić się swoją wiedzą oraz świadczyć usługi szkoleniowe na zlecenie firm i instytucji, a nie mają przygotowania metodycznego do pracy trenera. Adresatami kierunku są też osoby pracujące w działach personalnych, które są odpowiedzialne za rozwój i szkolenia pracowników.

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Nazwa kierunku

Przedmiot

Ilość godzin

 
 

Akademia Trenera

Blok teoretyczny

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

8

 

Zarządzanie biznesem

8

 

Techniki i narzędzia wspierające pracę trenera

6

 

Planowanie działań szkoleniowych

8

 

Projektowanie materiałów szkoleniowych

4

 

Wdrażanie zmian w organizacjach

4

 

Zarządzanie wiedzą w organizacjach

4

 

Blok metodyczny

 

Analiza potrzeb szkoleniowych

8

 

Opracowanie programów szkoleniowych

8

 

Metody szkoleniowe

12

 

Style uczenia się i zapamiętywania

6

 

Ocena efektywności szkoleń

8

 

Projektowanie sesji szkoleniowe

6

 

Dynamika procesów grupowych

6

 

Etyka w pracy trenera

2

 

Konsultacje i przygotowanie sesji szkoleniowe

4

 

Blok umiejętności

 

Prowadzenie szkoleń – indoor

16

 

Prowadzenie szkoleń – outdoor

16

 

Prowadzenie szkoleń – trudne sytuacje w pracy trenera

4

 

Przygotowywanie i prowadzenie prezentacji

12

 

Trening umiejętności osobistych trenera biznesu

16

 

RAZEM

166

 

 

Program miesiące nauki 9 liczba godzin 166 liczba zjazdów 10

 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1230,00 zł

 

E-marketing

Celem studiów jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów z zakresu marketingu internetowego, którzy zdobędą umiejętności skutecznego wykorzystywana narzędzi internetowych oraz wiedzę na temat najnowszych trendów w e-marketingu.

 


Korzyści

Słuchacze studiów zdobędą praktyczną i specjalistyczną wiedzę w zakresie wdrażania i analizowania kampanii internetowych przy wykorzystaniu najskuteczniejszych narzędzi e-marketingowych, takich jak e-mailing i budowanie własnych baz danych, marketing w wyszukiwarkach czy marketing społecznościowy. Ponadto uczestnicy studiów zapoznają się z najnowszymi trendami panującymi na rynku e-commerce, dowiedzą się, jak budować przyjazne i użyteczne serwisy oraz w jaki sposób prowadzić e-biznes zgodnie z wymogami prawnymi.

Uczestnicy

Studia z zakresu Innowacyjny E-marketing adresowane są do specjalistów ds. marketingu, menedżerów, pracowników agencji reklamowych i PR, właścicieli serwisów oraz dla wszystkich tych osób, które chcą wykorzystywać narzędzia e-marketingu w komunikacji z rynkiem.

Forma zaliczenia

Praca podyplomowa w formie projektu.

Program miesiące nauki 9 liczba godzin 182 liczba zjazdów 10

 

Wprowadzenie do marketingu internetowego
Marketing w strategii firm 12

Zarządzanie marką 8
Wprowadzenie do e-marketingu 5
Zachowania konsumentów w Internecie 8
Narzędzia e-marketingu
E-mail marketing 8

Marketing w wyszukiwarkach – SEM (search engine marketing) 20
Marketing społecznościowy – SMM (social media marketing) oraz marketing szeptany - WOMM (Word of mouth marketing) 16
Kampanie display (graficzne formy reklamowe) 6
Marketing w urządzeniach mobilnych (mobile marketing) 4
Sieciowy public relations – net PR 6
E-commerce
Organizacja działalności handlowej w Internecie 12

Płatności w Internecie 5
Zarządzanie i projektowanie serwisów internetowych
Zarządzanie projektami internetowym 6

Użyteczność serwisów internetowych: badanie użyteczności i user experience 12
Zastosowanie metod badawczych w procesie tworzenia serwisów: audyty eksperckie, eye cracking 6
Zarządzanie treściami na stronie (budowanie contentu) 4
Planowanie, wdrażanie i analiza kampanii promocyjnych w internecie
Współpraca z domami mediowymi i modele zakupu mediów 14

Analityka internetowa oraz jej wykorzystywanie 8
Monitorowanie skuteczności realizowanej kampanii internetowej 14
Seminarium podyplomowe 8

 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1530,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

Inwestycje kapitałowe

Celem studiów jest dostarczenie usystematyzowanej wiedzy pozwalającej na skuteczne posługiwanie się instrumentami finansowymi oraz zapoznanie słuchaczy z praktycznymi metodami inwestowania.


Korzyści

Absolwenci zostaną przygotowani do podejmowania decyzji inwestycyjnych i określania ich skutków. Nabyta wiedza pozwoli słuchaczom na optymalizację kosztów i wdrożenie najbardziej skutecznych metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz umożliwi dokonanie właściwej oceny kondycji finansowej firm współpracujących czy konkurencji. Zajęcia zostaną uzupełnione o ćwiczenia w laboratoriach komputerowych, aby nabyta wiedza była jak najbardziej nowoczesną i praktyczną.

Uczestnicy

Studia adresowane są do osób, które są zatrudnione w działach finansowych przedsiębiorstw, funduszach powierniczych, firmach ubezpieczeniowych, departamentach inwestycyjnych banków, biurach maklerskich, jak również posiadających uprawnienia decyzyjne w zakresie zarządzania finansami, np. jako dyrektorzy finansowi.

Forma zaliczenia

Projekt zaliczeniowy w zespołach i egzamin końcowy - test i obrona projektu.

Program miesiące nauki 9 liczba godzin 176 liczba zjazdów 10

Instytucje i instrumenty rynku finansowego

Organizacja rynku finansowego w Polsce 6
Prawo finansowe 8
Instrumenty rynku kapitałowego 8
Instrumenty rynku pieniężnego 6
Instrumenty pochodne 8
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym 4
Fundusze inwestycyjne i emerytalne 8
Finanse spółek
Matematyka finansowa (wartość pieniądza w czasie) 10

Rachunkowość menedżerska 12
Analiza finansowa 6
Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie 4
Struktura i koszt kapitału przedsiębiorstwa 4
Ocena projektów inwestycyjnych 8
Planowanie finansowe 8
Metody wyceny firmy oraz majątku 4
Fuzje i przejęcia 4
Inwestowanie na rynku papierów wartościowych
Analiza fundamentalna 8

Analiza techniczna 8
Teoria budowy portfela inwestycyjnego 8
Strategie zarządzania portfelem 8
Zagadnienia uzupełniające
Podstawy wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych 8

Opodatkowanie przychodów z kapitału 6
Inwestycje w nieruchomości 6
Inwestycje alternatywne 2
Relacje inwestorskie 6
Seminarium podyplomowe 8

 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1730,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing usług

Korzyści

Słuchacze studiów zdobędą wiedzę potrzebną do samodzielnego wdrażania strategii marketingowych. Podczas zajęć zapoznają się m.in. ze specyfiką sektora usług we współczesnej gospodarce, procesem planowania marketingowego, segmentacją nabywców usług, a także metodami badania rynku. Poznanie modeli jakości usług oraz elementów marketingu relacyjnego i CRM wpłynie na umiejętne zarządzanie usługą w pracy zawodowej słuchaczy. Aby studia dały uczestnikom nie tylko teoretyczne podstawy, organizowane są „company visits”, podczas których słuchacze mają możliwość poznać praktyczne ujęcie marketingu usług na przykładzie wybranej firmy.

Uczestnicy

Ze względu na specyfikę studia z zakresu marketingu w usługach powinny zainteresować szerokie grono osób, zarówno menedżerów, jak i specjalistów zajmujących się planowaniem marketingowym w firmach usługowych oraz krąg osób pracujących w sektorze usług.

Forma zaliczenia

Na podyplomowych studiach Marketing Usług obowiązuje praktyczna forma zaliczenia. Ma ona na celu zarówno weryfikację, jak i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności. Słuchacze w ramach seminarium pracują w grupach, tworząc realną strategię dla przedsiębiorstwa usługowego, wykorzystując poznane w trakcie zajęć metody i techniki w ramach procesu zarządzania. Szczególny nacisk położony jest na proces definiowania produktu usługowego i planowanie procesu świadczenia usługi, badania i planowania marketingowego, segmentacji nabywców oraz pozycjonowania usługi. Egzamin końcowy, obejmujący całość materiału, polegać będzie na przygotowaniu w grupach strategii, a następnie jej prezentacji i obronie.

Program miesiące nauki 9 liczba godzin 178 liczba zjazdów 10

 

Instytucje i instrumenty rynku finansowego
Podstawy marketingu 8

Analiza otoczenia przedsiębiorstwa 6
Zachowania nabywców 10
Specyfika usług w ujęciu działań marketingowych 4
Podstawy decyzji strategicznych i charakterystyka rynku usług 4
Strategia marki usługowej 10
Zintegrowana strategia komunikacji marketingowej 16
Jakość w usługach 6
Zarządzanie dystrybucją na rynku usług 12
Projektowanie usług i procesu obsługi 4
Zarządzanie relacjami z klientem 16
Strategia cenowa na rynku usług 6
Zarządzanie personelem usługowym 10
Badania marketingowe usługi procesu świadczenia 8
Zarządzanie satysfakcją klienta 6
Plan marketingowy w usługach 12
Studium przypadku – marketing w wybranej jednostce usługowej 6
Techniki prezentacji 8
Techniki negocjacyjne 8
Aspekty prawne 6
Aspekty finansowe 4
Seminarium podyplomowe 8

 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1230,00 zł

 

 

  

 

Dodatkowe informacje