Zarządzanie w oświacie

Celem studiów jest przygotowanie wysokokwalifikowanej kadry kierowniczej oświaty do profesjonalnego zarządzania współczesną szkołą i innymi placówkami oświatowymi poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego i twórczego kierowania instytucją oświatową z uwzględnieniem wymogów reformy edukacji oraz potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży a także środowiska lokalnego. 


Korzyści

 Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej

Sylwetka absolwenta

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 200 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Zachowania organizacyjne 
Podstawy zarządzania 
Komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów 
Zarządzanie finansami i zamówienia publiczne 
Pozyskiwanie funduszy z UE 
Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością w placówce oświatowej 
Placówka oświatowa w środowisku lokalnym 
Kierowanie i administrowanie placówką oświatową 
Zarządzanie zasobami ludzkimi 
Technologie informatyczne w zarządzaniu 
Planowanie i organizacja pracy w placówce oświatowej 
Prawo pracy i regulacje prawne

Opłata za semestr wynosi: 1430,00 zł 

 

Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem w tym z zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną w edukacji.

Celem studiów jest nadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć wspomagania osób z autyzmem, zespołem Aspergera oraz sprzężeniami w edukacji Założeniem jest wyposażenie słuchaczy
w wiedzę i umiejętności umożliwiające diagnozowanie, racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych w stosunku do tych osób i ich rodziców. Program studiów zawiera treści dotyczące rewalidacji uczniów ze spektrumautyzmu, zespołu Aspergera i sprzężeniami na wszystkich poziomach edukacyjnych. Ukończenie studiów na w/w kierunku uprawnia absolwenta do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z osobami z autyzmem , zespołem Aspergera oraz ze sprzężeniami.


Korzyści

Założeniem jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności umożliwiające diagnozowanie, racjonalne programowanie i podejmowanie skutecznych działań rewalidacyjnych i psychokorekcyjnych  w stosunku  do tych dzieci i ich rodziców. Program studiów zawiera treści dotyczące rewalidacji uczniów ze spektrum autyzmu na wszystkich poziomach edukacyjnych. Ukończenie studiów na w/w kierunku uprawnia absolwenta do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z osobami z autyzmem oraz ze sprzężeniami.

Sylwetka absolwenta

Studia adresowane są do osób posiadających wykształcenie co najmniej studia wyższe z zakresu pedagogiki lub pedagogiki specjalnej.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 350 godzin dydaktycznych realizowanych przez 3 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Dydaktyka prowadzenia zajęć

Diagnoza autyzmu

Nauczanie i wychowanie uczniów autystycznych

Metody komunikacji alternatywnej

Wczesne wspomaganie dzieci autystycznych

Praktyki w wymiarze 120 godzin

 

Możliwość realizacji trzech semestrów w ciągu 10 miesięcy. 

Opłata za semestr wynosi: 1140,00 zł 

Edukacja zdrowotna i odnowa biologiczna

Celem studiów jest kształcenie w zakresie czynności biologicznych, psychologicznych, pedagogicznych oddziałujących na organizm w celu przeciwdziałania obciążeniom wynikającym z pracy, przyspieszania regeneracji po niej, a także umożliwiają szybsze uzyskanie pełnej sprawności psychofizycznej po przebytych chorobach i urazach sportowych. Ważnym elementem tych studiów są zajęcia dotyczące prowadzenia i zarządzania ośrodkami odnowy biologicznej.


 

Korzyści

Absolwent zdobędzie  rozbudowaną wiedzę  i umiejętności praktyczne z zakresu Edukacji zdrowotnej i odnowy biologicznej. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu organizacji, zarządzania, komunikacji, public relations, promocji zdrowia, kształcenia umiejętności z zakresu zarządzania personelem a także prawa, etyki, epidemiologii, kontraktowania świadczeń.

Sylwetka absolwenta

Adresatami studiów są osoby, które posiadają wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie, a w szczególności osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność usługową w zakresie odnowy biologicznej i dbałości o zdrowie psychofizyczne. Zapraszamy absolwentów fizjoterapii, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, turystyki i rekreacji ruchowej oraz wychowania fizycznego, do pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem specjalistycznych zabiegów w ośrodkach odnowy biologicznej i uzdrowiskach.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 320 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Teoria odnowy biologicznej 

Psychologiczne metody odnowy biologicznej 

Psychologia i fizjologia stresu 

Aparatura w odnowie biologicznej – warsztaty 

Terapie wodne 

Wybrane elementy terapii ruchem 

Kinesiotaping 

Klasyczne techniki masażu 

Alternatywne techniki masażu 

Aromaterapia 

Dietetyka 

Psychologia komunikowania się z pacjentem 

Marketing i promocja w ośrodkach odnowy biologicznej

Organizacja i zarządzanie w odnowie biologicznej 

Bezpieczeństwo danych osobowych w odnowie biol. 

Seminarium dyplomowe


Opłata za semestr wynosi: 1650,00 zł

 

 

 

 

Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki

Celem studiów jest przygotowanie do pracy z ludźmi starszymi w placówkach opiekuńczych, domach pomocy społecznej, służbie zdrowia i ośrodkach opieki paliatywnej, a także w zakresie indywidualnej opieki domowej osób starszych. 


 

Korzyści

Słuchacz pozna specyfikę starości jako fazy życia oraz formy działań interwencyjnych i opieki nad osobami starszymi. Słuchacze zdobędą także podstawowe kompetencje z obszaru administrowania i zarządzania pomocą społeczną dla osób starszych – zarówno w kontekście psychologiczno- pedagogicznym, jak również na płaszczyźnie teorii oraz praktyki organizacji i zarządzania.

Sylwetka absolwenta

Studia kierowane są do: osób pracujących lub przygotowujących się do pracy z ludźmi starszymi, a w szczególności do pracowników socjalnych, terapeutów zajęciowych, instruktorów kulturalno – oświatowych, pielęgniarek, pedagogów, animatorów aktywności oraz edukatorów zdrowia, psychologów, socjologów, lekarzy, osób zarządzających instytucjami pomocy społecznej. Szczególnym adresatem studiów jest kadra kierownicza ośrodków pomocy społecznej pragnąca doskonalić swe kompetencje w zakresie zarządzania pomocą społeczną osobom starszym.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 220 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Psychologia starzenia się, problemów i potrzeb osób starszych

Profilaktyka starości i adaptacji do niej

Socjologia starości, zagrożeń i patologii starości i zjawisk 

Samorealizacja człowieka,

Polityka społeczna,

Prawo socjalne i opiekuńcze

Opieka geriatryczna

Aktywizacja społeczna

Formy i metody pracy z człowiekiem starszym

Organizacja pomocy społecznej osobom starszym i stowarzyszenia na rzecz osób starszych w Polsce i za granicą

Kluczowe problemy zarządzania pomocą społeczną oraz współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Współczesne tendencje w zarządzaniu i administrowaniu systemem pomocy osobom starszym.


Opłata za semestr wynosi: 
1520,00 zł

 

 

 

 

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania. Program obejmuje m.in. aspekty związane z przywództwem, finansami, marketingiem, negocjacjami oraz zarządzaniem strategicznym. 


 

Korzyści

Absolwent zdobędzie  wiedzę na temat nowoczesnych koncepcji z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku w warunkach globalizacji i dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Wyrabianie i doskonalenie umiejętności w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej na rynku. Pogłębienie i uaktualnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z działaniami marketingowymi firmy.

Sylwetka absolwenta

Studia adresowane są do osób, pełniących funkcje menedżerskie oraz przygotowujących się do ich objęcia.

Forma zaliczenia

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej, po której słuchacz otrzymuje świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry. 

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Zarządzanie 

Zarządzanie biznesem 

Zarządzanie strategiczne 

Zarządzanie wiedzą 

Zarządzanie ugrupowaniami kapitałowymi 

Współczesne trendy w zarządzaniu firmą 

Metody i techniki zarządzania 

Japońskie metody zarządzania

Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwie 

Marketing w zarządzaniu 

Formy organizacyjno-prawne. Od powstania do upadłości przedsiębiorstwa 

Otoczenie prawne firmy 

Zarządzanie projektami – najlepsze światowe praktyki 

Symulacje decyzyjne - gra kierownicza 

Instrumentarium finansowe 

Rachunkowość zarządcza 

Controlling 

Źródła finansowania w działaniu firmy 

Fundusze unijne dla przedsiębiorstw 

Komunikacja interpersonalna w firmie

Kultura organizacyjna 

Negocjacje w biznesie

Psychologia kierowania

Sylwetka współczesnego menedżera

Trening menedżerski 

Seminarium dyplomowe 

Opłata za semestr wynosi: 1600,00 zł

 

Zarządzanie i realizacja projektów unijnych

Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy oraz poszerzenie ich wiedzy z zakresu źródeł finansowania oraz opracowania i zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE. Jednym z kluczowych założeń studium jest wykształcenie umiejętności praktycznych w zakresie przygotowania i zarządzania projektami UE.


Korzyści

Absolwent zdobędzie  rozbudowaną wiedzę na temat  praktycznych umiejętności w zakresie identyfikacji możliwych źródeł finansowania, pozyskania środków unijnych oraz rozliczenia projektów europejskich. Odpowiadają one na wyzwania, jakie stawia dzisiejszy elastyczny rynek pracy w UE oraz stwarzają szerokie możliwości i umiejętności w zakresie identyfikowania źródeł finansowania projektów, a następnie ich przygotowania i rozliczania.

Sylwetka absolwenta

Studium adresowane jest do pracowników administracji publicznej, właścicieli i pracowników przedsiębiorstw, lokalnych i regionalnych instytucji promujących przedsiębiorczość,  podmiotów realizujących usługi z zakresu rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich, podmiotów realizujących zadania  z zakresu rozwoju rynku rolnego i rozwoju rolnictwa, szkół i uczelni, organizacji pozarządowych,  instytucji doradczych oraz wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem i zarządzaniem funduszami UE.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry. 

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

- Polityka spójności Unii Europejskiej

- Fundusze strukturalne w aktualnej i planowanej perspektywie budżetowej

- Programy pomocowe a fundusze unijne (m.in. Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy, Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, program „Life Long Learning”)

- Pomoc publiczna

- Gromadzenie, przetwarzanie i ochrona danych osobowych

- Partnerstwo publiczno-prywatne

- Oddziaływanie na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

- Logika projektowa

- Metody opracowywania projektów

- Elementy wniosku

- Kosztorysowanie w projektach

- Kwalifikowalność wydatków w ramach funduszy strukturalnych

- Elementy prawa budowlanego

- Projekty inwestycyjne dla samorządów

- Projekty dla przedsiębiorców (POIG, RPO)

- Projekty rozwoju zasobów ludzkich (POKL)

- Projekty rozwoju obszarów wiejskich (PROW)

- Projekty rozwoju infrastruktury i ochrony środowiska(Fundusz Spójności)

- Projekty edukacyjne i naukowo-badawcze

- Promocja projektu

- Rozliczanie projektów (przygotowanie dokumentacji projektowej, wniosek o płatność

- Zamówienia publiczne 

- Monitoring i ewaluacja

- Sprawozdawczość, zagadnienia finansowe

- Kontrola oraz audyt w ramach projektów

 

 
Opłata za semestr wynosi: 1600,00 zł

 

 

Asystent rodziny

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do samodzielnego planowania i doboru adekwatnych metod i technik pracy z rodziną szczególnie podczas wykonywania działań: profilaktycznych oraz prewencyjnych. Poszerzenie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej i medycznej związanych z funkcjonowaniem współczesnej rodziny. Wyposażenie uczestników studiów w praktyczne umiejętności z zakresu konstruktywnej komunikacji i kontaktu interpersonalnego. Rozwój predyspozycji osobistych i kompetencji zawodowych asystenta rodziny niezbędnych podczas prowadzonych różnych form wsparcie rodziny: poradnictwa, terapii, rozwiązywania różnych problemów społecznych, opiekuńczo-wychowawczych.


 Korzyści

Studia daja kwalifikacje do pracy w charakterze asystenta rodziny, a także przygotowuje uczestników do pracy z rodzinami, które mają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Otworzy możliwości podniesienia własnych kwalifikacji, przekwalifikowania się, nabycia uprawnień do wykonywania nowego zawodu, ale jest też szansą na zatrudnienie w instytucjach pomocy społecznej, które z dniem 01.01.2015 r. będą zobligowane do zatrudnia asystentów rodziny.

Sylwetka absolwenta

Na studia podyplomowe zapraszamy:

  • absolwentów studiów wyższych kierunków: psychologia, pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna;
  • absolwentów studiów wyższych dowolnego kierunku i posiadający co najmniej roczny staż pracy z rodziną lub dziećmi;
  • pracowników socjalnych,
  • wszystkie osoby zainteresowane pogłębianiem wiedzy z zakresu diagnozy problemów współczesnej rodziny, psychologii rodziny i różnorodnych form pomocy rodzinie.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 350 godzin dydaktycznych realizowanych przez 3 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Rodzina – ujęcie systemowe, ekologiczne i dynamiczne, rodzina w polityce społecznej, analiza potrzeb. Założenia ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej.

Psychologia rozwojowa.

Elementy pedagogiki specjalnej i opiekuńczo-wychowawczej.

Metodyka pracy asystenta rodziny. Funkcje i cele asystenta rodziny, relacje asystent-klient.

Komunikacja interpersonalna (techniki komunikacyjne i negocjacyjne w rozwiązywaniu sytuacji problemowych w rodzinie).

Problemy współczesnej rodziny: patologie i dysfunkcje środowiska rodzinnego, problemy wychowawcze, problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, problem bezrobocia i ubóstwa. Specyfika rodzin dysfunkcyjnych.

Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, zabezpieczenia społecznego i prawa pracy.

Etyka pracy asystenta rodziny.

Mediacje w rodzinie.

Profilaktyka i psychoterapia rodziny.

Podstawy teoretyczne i metodyczne pracy socjalnej z rodziną.

Elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego.

Diagnozowanie rodziny i środowiska społecznego.

Metody rozwiązywania sytuacji kryzysowych, problemów wychowawczych i psychologicznych.

Interwencja kryzysowa w rodzinie.

Problemy i pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi, opiekuńczymi, edukacyjnymi i dla dzieci niepełnosprawnych.

Profilaktyka i pomoc osobom uzależnionym, edukacja zdrowotna.

Koordynacja działań służb społecznych.

Techniki aktywizowania (m. in. aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych).

Planowanie pracy z rodziną. Motywowanie do zmiany, formułowanie korekcyjnego planu pracy z rodziną.


Opłata za semestr wynosi: 1140,00 zł

 

 

 

 

Coaching pracowniczy

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia procesów coachingowych w micro-organizacjach, w SME oraz w korporacjacji oraz rozwój kompetencji coachingowych koniecznych w pracy z managerami na wszystkich szczeblach organizacji.

 


Korzyści

Absolwent zdobędzie  rozbudowaną wiedzę na temat coachingu stosowanego w organizacjach biznesowych.

Będzie potrafił rozróżniać i dobierać odpowiednie metody wspierania rozwoju adekwatnie do potrzeb twoich pracowników, podwładnych, klientów.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich wszystkich kierunków, zainteresowani praktyką coachingu organizacyjnego, biznesowego. Mogą to być zarówno osoby rozpoczynające karierę zawodową i planujące pracę w charakterze niezależnych specjalistów, coachów, mentorów i konsultantów jak i pracujący już specjaliści HR, dyrektorzy, managerowie i pracownicy działów kadr, działów szkoleń i rozwoju, koordynatorzy projektów, kierownicy i koordynatorzy zespołów, trenerzy biznesu, coachowie, mentorzy i konsultanci chcący podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje, poszerzyć lub ukierunkować swoją wiedzę.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Coaching systemowy – zaawansowane modele i narzędzia pracy z organizacjami
Coaching w obszarze zarządzania talentami – planowanie i wdrażanie projektów coachingowych w procesach zarządzania talentami
Coaching właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw – specyfika procesów coachingowych
Coaching w sytuacjach zmiany – świadomość procesu zmiany i aktywne w niej uczestnictwo w roli architekta zmiany
Coaching jako wsparcie zarządzania w sytuacji kryzysowej
Coaching w zespołach multikulturowych
Team coaching
Coaching globalny

Opłata za semestr wynosi: 1650,00 zł

 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do działalności zawodowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w warunkach gospodarki rynkowej, dynamicznych zmian technologii oraz prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw.


Korzyści

Absolwent zdobędzie wiedzę zagadnienia z zakresu m.in.: prawa i ochrony pracy, wypadków i chorób zawodowych, zagrożeń ze strony środowiska materialnego, metodyki oceny ryzyka zawodowego, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ergonomii w projektowaniu stanowisk roboczych oraz doskonalenia pedagogicznego. 

Sylwetka absolwenta

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, rodzajów i stopni, którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Adresatem studiów są zarówno osoby pracujące w służbie BHP, jak i osoby spoza branży, chcące uzyskać nową specjalność zawodową. Absolwenci Studiów są przygotowani do pracy w służbach bhp przedsiębiorstw, w firmach świadczących usługi w zakresie bhp oraz ośrodkach szkoleniowych kształcących w tej dziedzinie. Mogą być zatrudnieni w służbach bhp wszystkich sektorów gospodarki: m.in. górnictwie i budownictwie, szkolnictwie, służbie zdrowia, służbach mundurowych, administracji państwowej oraz samorządach terytorialnych.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

Program:

Obejmuje 220 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia: 

Dydaktyka nauczania
Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe
Ochrona przeciwpożarowa
Ocena ryzyka na stanowiskach pracy
Psychofizyczne uwarunkowania środowiska pracy
Ergonomia
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Technologie informatyczne w zarządzaniu
Pierwsza pomoc przedmedyczna, akcje ratunkowe
Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
System ochrony pracy w Polsce
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
Prawo pracy i regulacje prawne‏

 

 Opłata za semestr wynosi: 1600,00 zł

 

Dodatkowe informacje