Zarządzanie strategiczne w biznesie

Celem studiów jest wyposażenie osób zarządzających organizacjami w szerokie spektrum kluczowych kompetencji skutecznego i efektywnego zarządzania nowoczesną organizacją. Studia skoncentrowane są na rozwoju i doskonaleniu kompetencji o charakterze strategicznie istotnym w rozwoju firm. Kompleksowość i wewnętrzna spójność programu dąży do wypełnienia potencjalnych luk kompetencyjnych uczestników i pozwala na bieżącą diagnozę.

 


 

Korzyści

Treningowo-warsztatowy charakter zajęć oparty w dużej mierze na aktywnych metodach pracy, w tym na metodzie case study, pozwala uczestnikom studiów uczyć się w sposób zarówno atrakcyjny, jak i skuteczny. Katalog praktycznych kompetencji, możliwych do natychmiastowego wdrożenia w organizacji, jest świadomie budowany przez realizatorów programu studiów. Jedną z niebagatelnych korzyści, uzyskiwaną dzięki formie i metodom realizacji studiów, jest możliwość uczenia się na bazie doświadczenia i różnorodnych praktyk wszystkich uczestników procesu kształcenia.

Forma zaliczenia

Praca podyplomowa w formie projektu oraz grupowa obrona projektu.

Program miesiące nauki 9 liczba godzin 180 liczba zjazdów 10. Poniżej przedstawiono listę przedmiotów wraz z planowaną liczbą godzin.

 

 • Megatrendy rozwoju gospodarczego 10
 • Organizacja jako złożony układ celów i zasobów 10
 • Psychologia sukcesu w zarządzaniu organizacją 5
 • Zarządzanie poprzez wartości 5
 • Skuteczne działanie oparte na strategii rozwoju organizacji 20
 • Ludzie w organizacji 10
 • Kreatywność w zarządzaniu skuteczną organizacją 10
 • Decyzje w skutecznym zarządzaniu organizacją i jej zasobami 10
 • Przywództwo w skutecznej organizacji 10
 • Korpus menedżerski nowoczesnej organizacji 20
 • Zmiana 10
 • Nowoczesny HR w efektywnej organizacji 20
 • Skuteczne strategie zarządzania komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną firmy 10
 • Patologie w organizacji 10
 • Rewitalizacja zasobów ludzkich 10
 • Kultura organizacji 10   

 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1330,00 zł


 


 

 

Dodatkowe informacje