Edukacja zdrowotna i odnowa biologiczna

Celem studiów jest kształcenie w zakresie czynności biologicznych, psychologicznych, pedagogicznych oddziałujących na organizm w celu przeciwdziałania obciążeniom wynikającym z pracy, przyspieszania regeneracji po niej, a także umożliwiają szybsze uzyskanie pełnej sprawności psychofizycznej po przebytych chorobach i urazach sportowych. Ważnym elementem tych studiów są zajęcia dotyczące prowadzenia i zarządzania ośrodkami odnowy biologicznej.


 

Korzyści

Absolwent zdobędzie  rozbudowaną wiedzę  i umiejętności praktyczne z zakresu Edukacji zdrowotnej i odnowy biologicznej. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu organizacji, zarządzania, komunikacji, public relations, promocji zdrowia, kształcenia umiejętności z zakresu zarządzania personelem a także prawa, etyki, epidemiologii, kontraktowania świadczeń.

Sylwetka absolwenta

Adresatami studiów są osoby, które posiadają wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie, a w szczególności osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność usługową w zakresie odnowy biologicznej i dbałości o zdrowie psychofizyczne. Zapraszamy absolwentów fizjoterapii, pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, turystyki i rekreacji ruchowej oraz wychowania fizycznego, do pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem specjalistycznych zabiegów w ośrodkach odnowy biologicznej i uzdrowiskach.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 320 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Teoria odnowy biologicznej 

Psychologiczne metody odnowy biologicznej 

Psychologia i fizjologia stresu 

Aparatura w odnowie biologicznej – warsztaty 

Terapie wodne 

Wybrane elementy terapii ruchem 

Kinesiotaping 

Klasyczne techniki masażu 

Alternatywne techniki masażu 

Aromaterapia 

Dietetyka 

Psychologia komunikowania się z pacjentem 

Marketing i promocja w ośrodkach odnowy biologicznej

Organizacja i zarządzanie w odnowie biologicznej 

Bezpieczeństwo danych osobowych w odnowie biol. 

Seminarium dyplomowe


Opłata za semestr wynosi: 1650,00 zł

 

 

 

 

Dodatkowe informacje