Coaching pracowniczy

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do prowadzenia procesów coachingowych w micro-organizacjach, w SME oraz w korporacjacji oraz rozwój kompetencji coachingowych koniecznych w pracy z managerami na wszystkich szczeblach organizacji.

 


Korzyści

Absolwent zdobędzie  rozbudowaną wiedzę na temat coachingu stosowanego w organizacjach biznesowych.

Będzie potrafił rozróżniać i dobierać odpowiednie metody wspierania rozwoju adekwatnie do potrzeb twoich pracowników, podwładnych, klientów.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich wszystkich kierunków, zainteresowani praktyką coachingu organizacyjnego, biznesowego. Mogą to być zarówno osoby rozpoczynające karierę zawodową i planujące pracę w charakterze niezależnych specjalistów, coachów, mentorów i konsultantów jak i pracujący już specjaliści HR, dyrektorzy, managerowie i pracownicy działów kadr, działów szkoleń i rozwoju, koordynatorzy projektów, kierownicy i koordynatorzy zespołów, trenerzy biznesu, coachowie, mentorzy i konsultanci chcący podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje, poszerzyć lub ukierunkować swoją wiedzę.

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program:

Obejmuje 180 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry.  

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Coaching systemowy – zaawansowane modele i narzędzia pracy z organizacjami
Coaching w obszarze zarządzania talentami – planowanie i wdrażanie projektów coachingowych w procesach zarządzania talentami
Coaching właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw – specyfika procesów coachingowych
Coaching w sytuacjach zmiany – świadomość procesu zmiany i aktywne w niej uczestnictwo w roli architekta zmiany
Coaching jako wsparcie zarządzania w sytuacji kryzysowej
Coaching w zespołach multikulturowych
Team coaching
Coaching globalny

Opłata za semestr wynosi: 1650,00 zł

 

 

Dodatkowe informacje