Studia menadżerskie

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy, niezbędnej w zarządzaniu współczesną firmą, oraz doskonalenie kwalifikacji kierowniczych, kluczowych w sprawnym kierowaniu zespołami ludzkimi.


Korzyści

Studia umożliwiają uczestnikom doskonalenie dwóch kategorii kompetencji menedżerskich:

  • zdolności syntezy i projekcji rozwiązań doskonalących system zarządzania
  • umiejętności związanych z inteligencją emocjonalną: samoświadomością, motywacją, empatią, samokontrolą.

Uzyskaniu ww. korzyści służy forma zajęć – wykłady i ćwiczenia na bazie studiów przypadków oraz warsztatów.

Uczestnicy

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zarządzaniem na dowolnym szczeblu hierarchii organizacyjnej, a więc członków rad nadzorczych, zarządów oraz prezesów firm i dyrektorów, kierowników funkcjonalnych i specjalistów. Program został przygotowany w taki sposób, aby wyjść naprzeciw potrzebom osób na stanowiskach kierowniczych, zarówno w małych, jak i dużych przedsiębiorstwach każdej branży. Osoby, które nie są kierownikami, mogą ukształtować swój potencjał niezbędny w przyszłym pełnieniu ról kierowniczych.

Forma zaliczenia

Praca podyplomowa w formie projektu oraz grupowa obrona projektu. W ramach studiów organizowany jest zjazd wyjazdowy, podczas którego słuchacze będą aktywnie uczestniczyć w grze kierowniczej. Zajęcia te pozwolą na zweryfikowanie oraz wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas studiów.

Program miesiące nauki 9 liczba godzin 178 liczba zjazdów 10

 

Makro- i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2
Nowoczesne koncepcje zarządzania 10
Zarządzanie strategiczne 8
Biznesplan 6
Projekty inwestycyjne w Unii Europejskiej 4
Zarządzanie marketingowe 12
Zarządzanie międzykulturowe 8
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 6
Zarządzanie zasobami ludzkimi 10
Prawne podstawy działalności gospodarczej
Prawo cywilne 8

Prawo gospodarcze 6
Prawo podatkowe 8
Prawo pracy 8
Regulacje prawne integracji europejskiej 4
Finanse i rachunkowość w działalności przedsiębiorstw
Rachunkowość finansowa 8

Rachunkowość zarządcza 8    
Analiza ekonomiczno-finansowa 8
Finanse przedsiębiorstw 10
Finanse i rachunkowość w działalności przedsiębiorstw
Komunikacja w firmie 4

Lider w organizacji 12
Techniki negocjacyjne 6
Organizacja pracy menedżera 6
Gra kierownicza 8
Konsultacje z wykładowcami i praca własna słuchaczy 8

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1430,00 zł

 

 

Dodatkowe informacje