Pielęgniarstwo (3)

Kierunek: Pielęgniarstwo

- studia stacjonarne I-go stopnia 8 semestralne (licencjackie)

 

Studenci mogą ubiegać się o przyznacie pomocy materialnej, która pokrywa w całości koszty nauki.

- stypendium socjalne

- zapomogę

- stypendium Rektora dla najlepszych studentów (po I-szym roku studiów)

- stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów:

kwestionariusz osobowy (.doc)

- świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)

- świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis)

- zaświadczenie lekarskie

- ksero dowodu osobistego

- cztery zdjęcia legitymacyjne

- opłatę rekrutacyjną

Opłata czesnego może być dokonywana w  ratach w terminach określonych przez Uczelnię.

Kierunek: Pielęgniarstwo (studia pomostowe)

 

Studia pomostowe licencjackie skierowane są do osób z wykształceniem pielęgniarskim. Stwarzają możliwość podnoszenia kwalifikacji przez pielęgniarki na każdym etapie realizacji praktyki zawodowej. Stanowią propozycję uzupełnienia kompetencji pielęgniarek dyplomowanych i umożliwiają im zdobycie wyższego wykształcenia.

Czas kształcenia na studiach pomostowych uzależniony jest od typu ukończonej średniej szkoły medycznej. Przedstawia się on następująco:

ścieżka AB - 2 semestry (1 150 godzin)  - absolwenci pięcioletnich liceów medycznych;
ścieżka C - 3 semestry (2 410 godzin)    - absolwenci dwuletnich medycznych szkół zawodowych;
ścieżka D - 2 semestry (1 984 godzin)     - absolwenci dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych;
Ścieżka E - 2 semestry (660 godzin)  - absolwenci trzyletnich medycznych szkół zawodowych.

Uczelnia zastrzega jednak możliwość, że nie wszystkie wyżej wymienione ścieżki kształcenia zostaną uruchomione – będzie to zależne od ilości kandydatów.

 

Studenci mogą ubiegać się o przyznacie pomocy materialnej, która pokrywa w całości koszty nauki.

- stypendium socjalne

- zapomogę

- stypendium Rektora dla najlepszych studentów (po I-szym roku studiów)

- stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów:

 1. potwierdzenie zapłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85,00 zł (opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi),
 2. podanie o przyjęcie na studia i kwestionariusz osobowy na ustalonym formularzu (można je pobrać ze strony internetowej lub w dziekanacie),
  1. świadectwo dojrzałości w oryginale,
  2. dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej w oryginale,
  3. kserokopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej (jeśli ukończył),
 3. oświadczenie o zatrudnieniu (na druku uczelni, można je pobrać ze strony internetowej lub w dziekanacie),
 4. cztery aktualne fotografie o wymiarach 45x35 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle,
 5. kserokopię dowodu osobistego (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię).

Pliki do pobrania

Oświadczenie o zatrudnieniu

Kwestionariusz osobowy

 

Dodatkowe informacje

OSTATNI NABÓR NA BEZPŁATNE STUDIA POMOSTOWE realizowane w ramach projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uprzejmie informujemy, że nie został jeszcze ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia przetarg w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek studiów pomostowych, które rozpoczną się w roku 2013 w ramach projektu Ministerstwa Zdrowia – Departamentu Pielęgniarek i Położnych pt. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, realizowanego w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.

W związku z powyższym, iż procedura zamówień publicznych, mająca na celu wyłonienie uczelni – wykonawców niniejszego projektu przedłuża się, Wyższa Szkoła Zarządzania
w Częstochowie ogłasza warunkowy nabór na studia pomostowe dla pielęgniarek na rok akademicki 2013/2014.Planowany limit przyjęć na studia pomostowe w roku akademickim 2013/2014: 100 miejsc.

Podkreślamy jednocześnie, że w nadchodzącym roku akademickim każda uczelnia w Polsce może wystąpić o przyznanie najwyżej 100 miejsc na studiach pomostowych dofinansowanych w ramach projektu, natomiast czy w ogóle otrzyma dofinansowanie i dla ilu studentów – rozstrzygnie przetarg.

Na studia w ramach projektu mogą zostać przyjęci jedynie kandydaci posiadający status osoby zatrudnionej.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie przy ul. 1 Maja 40 od 20 czerwca – 14 września 2013 r.

Opłatę rekrutacyjną można wpłacać w Kasie uczelni przy ul. 1 Maja 40 lub przelewem
na rachunek bankowy uczelni nr  75 1020 1664 0000 3702 0019 1890.

 

W przypadku gdy Uczelnia nie uzyska dofinansowania, kandydaci będą mogli podjąć naukę
na studiach pomostowych płatnych lub zrezygnować z kształcenia.

 

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie zaprasza na 30-godzinny kurs przygotowujący
do egzaminu na studia pomostowe na kierunku „pielęgniarstwo”.  Zajęcia w ramach kursu będą realizowane w budynku Uczelni przy ul. 1 Maja 40 około połowy września.  Na kurs przygotowujący do egzaminu wstępnego można zapisywać się do dnia 10 września 2013 r.

Cena kursu wynosi 300,00 zł.

W przypadku gdy nie będzie realizowany kurs przygotowujący do egzaminu – wniesione opłaty zostaną zwrócone.

 

Prosimy o odwiedzanie naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco będziemy podawać informacje na temat rekrutacji i wyników przetargu Ministerstwa Zdrowia.

Szczegółowych informacji udziela Punkt Rekrutacyjny: 

Częstochowa ul. 1 Maja 40, tel. 034 368 06 08

Pielęgniarstwo (2)

Kierunek: Pielęgniarstwo

- studia stacjonarne I-go stopnia 8 semestralne (licencjackie)

 

Studenci mogą ubiegać się o przyznacie pomocy materialnej, która pokrywa w całości koszty nauki.

- stypendium socjalne

- zapomogę

- stypendium Rektora dla najlepszych studentów (po I-szym roku studiów)

- stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów:

kwestionariusz osobowy (.doc)

- świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)

- świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis)

- zaświadczenie lekarskie

- ksero dowodu osobistego

- cztery zdjęcia legitymacyjne

- opłatę rekrutacyjną

Opłata czesnego może być dokonywana w  ratach w terminach określonych przez Uczelnię.

Kierunek: Pielęgniarstwo (studia pomostowe)

 

Studia pomostowe licencjackie skierowane są do osób z wykształceniem pielęgniarskim. Stwarzają możliwość podnoszenia kwalifikacji przez pielęgniarki na każdym etapie realizacji praktyki zawodowej. Stanowią propozycję uzupełnienia kompetencji pielęgniarek dyplomowanych i umożliwiają im zdobycie wyższego wykształcenia.

Czas kształcenia na studiach pomostowych uzależniony jest od typu ukończonej średniej szkoły medycznej. Przedstawia się on następująco:

ścieżka AB - 2 semestry (1 150 godzin)  - absolwenci pięcioletnich liceów medycznych;
ścieżka C - 3 semestry (2 410 godzin)    - absolwenci dwuletnich medycznych szkół zawodowych;
ścieżka D - 2 semestry (1 984 godzin)     - absolwenci dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych;
Ścieżka E - 2 semestry (660 godzin)  - absolwenci trzyletnich medycznych szkół zawodowych.

Uczelnia zastrzega jednak możliwość, że nie wszystkie wyżej wymienione ścieżki kształcenia zostaną uruchomione – będzie to zależne od ilości kandydatów.

 

Studenci mogą ubiegać się o przyznacie pomocy materialnej, która pokrywa w całości koszty nauki.

- stypendium socjalne

- zapomogę

- stypendium Rektora dla najlepszych studentów (po I-szym roku studiów)

- stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów:

 1. potwierdzenie zapłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85,00 zł (opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi),
 2. podanie o przyjęcie na studia i kwestionariusz osobowy na ustalonym formularzu (można je pobrać ze strony internetowej lub w dziekanacie),
  1. świadectwo dojrzałości w oryginale,
  2. dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej w oryginale,
  3. kserokopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej (jeśli ukończył),
 3. oświadczenie o zatrudnieniu (na druku uczelni, można je pobrać ze strony internetowej lub w dziekanacie),
 4. cztery aktualne fotografie o wymiarach 45x35 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle,
 5. kserokopię dowodu osobistego (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię).

Pliki do pobrania

Oświadczenie o zatrudnieniu

Kwestionariusz osobowy

 

Dodatkowe informacje

OSTATNI NABÓR NA BEZPŁATNE STUDIA POMOSTOWE realizowane w ramach projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Uprzejmie informujemy, że nie został jeszcze ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia przetarg w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek studiów pomostowych, które rozpoczną się w roku 2013 w ramach projektu Ministerstwa Zdrowia – Departamentu Pielęgniarek i Położnych pt. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, realizowanego w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.

W związku z powyższym, iż procedura zamówień publicznych, mająca na celu wyłonienie uczelni – wykonawców niniejszego projektu przedłuża się, Wyższa Szkoła Zarządzania
w Częstochowie ogłasza warunkowy nabór na studia pomostowe dla pielęgniarek na rok akademicki 2013/2014.Planowany limit przyjęć na studia pomostowe w roku akademickim 2013/2014: 100 miejsc.

Podkreślamy jednocześnie, że w nadchodzącym roku akademickim każda uczelnia w Polsce może wystąpić o przyznanie najwyżej 100 miejsc na studiach pomostowych dofinansowanych w ramach projektu, natomiast czy w ogóle otrzyma dofinansowanie i dla ilu studentów – rozstrzygnie przetarg.

Na studia w ramach projektu mogą zostać przyjęci jedynie kandydaci posiadający status osoby zatrudnionej.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie przy ul. 1 Maja 40 od 20 czerwca – 14 września 2013 r.

Opłatę rekrutacyjną można wpłacać w Kasie uczelni przy ul. 1 Maja 40 lub przelewem
na rachunek bankowy uczelni nr  75 1020 1664 0000 3702 0019 1890.

 

W przypadku gdy Uczelnia nie uzyska dofinansowania, kandydaci będą mogli podjąć naukę
na studiach pomostowych płatnych lub zrezygnować z kształcenia.

 

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie zaprasza na 30-godzinny kurs przygotowujący
do egzaminu na studia pomostowe na kierunku „pielęgniarstwo”.  Zajęcia w ramach kursu będą realizowane w budynku Uczelni przy ul. 1 Maja 40 około połowy września.  Na kurs przygotowujący do egzaminu wstępnego można zapisywać się do dnia 10 września 2013 r.

Cena kursu wynosi 300,00 zł.

W przypadku gdy nie będzie realizowany kurs przygotowujący do egzaminu – wniesione opłaty zostaną zwrócone.

 

Prosimy o odwiedzanie naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco będziemy podawać informacje na temat rekrutacji i wyników przetargu Ministerstwa Zdrowia.

Szczegółowych informacji udziela Punkt Rekrutacyjny: 

Częstochowa ul. 1 Maja 40, tel. 034 368 06 08

Pedagogika

Kierunek: Pedagogika

- studia niestacjonarne I-go stopnia 6 semestralne (licencjackie)

Specjalności:

- Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

- Pedagogika opiekuńczo – resocjalizacyjna

- Pedagogika z elementami praktycznej wiedzy medycznej

- Pedagogika opiekuńcza z elementami kryminologii

 

Studenci mogą ubiegać się o przyznacie pomocy materialnej, która pokrywa w całości koszty nauki.

- stypendium socjalne

- zapomogę

- stypendium Rektora dla najlepszych studentów (po I-szym roku studiów)

- stypendium dla osób niepełnosprawnych

Zajęcia odbywają się

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów:

kwestionariusz osobowy (.doc)

- świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)

- świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis)

- ksero dowodu osobistego

- cztery zdjęcia legitymacyjne

- opłatę rekrutacyjną

Opłata czesnego może być dokonywana w  ratach w terminach określonych przez Uczelnię.

Zarządzanie gospodarką odpadami

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Korzyści

Zajęcia prowadzone są w bardzo ciekawy i przystępny sposób przez praktyków, wysokiej klasy specjalistów, z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi dydaktycznych.

Słuchacze

Studia są adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie, w szczególności: kadry kierowniczej przedsiębiorstw funkcjonujących w gospodarce odpadami (zakładów komunalnych), przedstawicieli organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, pracowników administracji samorządowej, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz dla innych osób zainteresowanych problematyką prawną, ekonomiczną i techniczną funkcjonowania gospodarki odpadami.

Program:

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Organizacja i ustrój samorządu terytorialnego w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Plany gospodarki odpadami w jednostkach samorządu terytorialnego

Ocena oddziaływania na środowisko

Ekonomika i zarządzanie gospodarką komunalną w gminie

Rozwój zrównoważony jako kategoria reformy gospodarki odpadami w Polsce

Rynek gospodarki odpadami

Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw gospodarki odpadami

Opłaty za wywóz odpadów komunalnych - modele

Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Prawo UE i ustawodawstwo polskie

Implementacja prawa UE w gospodarce odpadami - przewidywane skutki

Ustawa o utrzymanie czystości i porządku w gminach - zmiany

Ekonomiczne skutki dla gmin i przedsiębiorstw zmian w ustawia o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

Podstawy ekologistyki

Klasyfikacja i produkcja odpadów

Ekonomika składowiska odpadów

Technologie unieszkodliwiania odpadów

Ekonomiczne skutki dla gospodarki składowania i utylizacji odpadów

Gospodarka zintegrowana - zagadnienia wstępne

Zagraniczne modele gospodarki zintegrowanej

Źródła finansowania inwestycji w gospodarce odpadami

Seminarium dyplomowe

 


Opłata za semestr wynosi: 1630,00 zł

 

 

Zajęcia odbywają się

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

 

 

 

Najnowsze wiadomości - gorny pasek

 

>>>>>>>>>> NAJNOWSZE WIADOMOŚCI <<<<<<<<<<

 

PIELĘGNIARSTWO - HARMONOGRAM PRAKTYK ORAZ OBRONA PRAC

Szanowni Państwo poniżej można zapoznać się z harmonogramem praktyk oraz informację nt. obrony prac.

HARMONOGRAM_LX_sem.zimowy

HARMONOGRAM_EX12_sem.letni

Ogłoszenie o obronie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA - ZAJĘCIA ONLINE z NEGOCJACJI

 
W dniach 15-16.01.2013r. w godz. 17.00 - 22.00 (po 5 godz.) odbędą się zajęcia on-line z przedmiotu Negocjacje .

Grupy

ZIIX12 Rok I sem 1
ZIIX11s0 Rok I sem 2
ZIIX11 Rok II sem 3 
ZIIX10s0 Rok II sem 4
P ZSZ II12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje p. mgr M. Noszczyńską

Informacja dla studentów kierunku Pielęgniarstwo
Konsultacje z p. mgr M. Noszczyńską odbędą się dn. 18.01.2013 r. o godz. 15.30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wyższa Szkoła Zarządzania realizuje kolejny unijny projekt

Wyższa Szkoła Zarządzania otrzyma dofinansowanie na realizację projektu, wspierającego efektywne zarządzanie na uczelni. W ramach przedsięwzięcia przeszkoli kadrę i wdroży pakiet systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie.

To jedyna uczelnia w Częstochowie, która dofinansowanie otrzymała.  (artykuł)

Szanowni Nauczyciele akademiccy i Drodzy Studenci

Uprzejmie informujemy że wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom obecnie większość działów administracyjnych Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie znajduje się w budynku przy ulicy 1 Maja 40. Mamy nadzieję, że dokonane zmiany wpłyną na poprawę usług edukacyjnych Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie oraz współpracę.

 

Aktualności

Uprzejmie informujemy że zajęcia on-line z dr Kołodziejskim z przedmiotu Psychologia rozwojowa i osobowości, odbędą się:

 • 30.01.2013 r. godzina od 16:00-21:00

 


 

Informujemy,

iż istnieje możliwość zapisu na seminarium do Pani Dr Jadwigi Kaźmierczak.

Zakres prac dyplomowych:

- promocja zdrowia.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do Dziekanatu Pielęgniarstwa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PIELĘGNIARSTWO - HARMONOGRAM PRAKTYK ORAZ OBRONA PRAC

 

Szanowni Państwo poniżej można zapoznać się z harmonogramem praktyk oraz informację nt. obrony prac.

 

HARMONOGRAM_EX12_sem.letni

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA - ZAJĘCIA ONLINE z NEGOCJACJI

W dniach 15-16.01.2013r. w godz. 17.00 - 22.00 (po 5 godz.) odbędą się zajęcia on-line z przedmiotu Negocjacje .

Grupy

ZIIX12 Rok I sem 1
ZIIX11s0 Rok I sem 2
ZIIX11 ROK II sem 3 
ZIIX10s0 Rok II sem 4
P ZSZ II12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konsultacje p. mgr M. Noszczyńską

 

 

Informacja dla studentów kierunku Pielęgniarstwo


Konsultacje z p. mgr M. Noszczyńską odbędą się dn. 18.01.2013 r. o godz. 15.30

Więcej artykułów…

 1. Kontakt
 2. Witamy
 3. Beginners (2)

Dodatkowe informacje