Ogłoszenie - Dziekanat

U W A G A  STUDENCI kierunku „Pielęgniarstwo”!

(dotyczy naborów L X 17 oraz L X 17D)

Szanowni Studenci kierunku „Pielęgniarstwo” Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie są zobowiązani do uregulowania następującej składki na ubezpieczenie :

1) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC), ekspozycja łączna kwota 97
(dotyczy grupy L X 16 ; L X 17 ) (okres ubezpieczenia 01.07.2019 – 30.06.2020)

2) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC), ekspozycja łączna kwota 97,10
(dotyczy grupy L X 17D ) (okres ubezpieczenia 01.07.2019 – 30.06.2020) 

OBOWIĄZKOWE SKŁADKI NA POWYŻSZE UBEZPIECZENIA NALEŻY WPŁACAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE

DO DNIA 30 sierpnia 2019 r.

Składki można wpłacać

przelewem na konto Uczelni nr 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890
(w tytule wpłaty proszę podać odpowiednie ubezpieczenie: ekspozycja, OC )

  Studenci kierunku „Pielęgniarstwo”, którzy nie opłacą w podanym terminie właściwych składek na ubezpieczenia, nie będą mogli realizować zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładach opieki zdrowotnej. Konieczność posiadania powyższych ubezpieczeń jest zapisana w umowach zawieranych przez Wyższą Szkołę Zarządzania

w Częstochowie z placówkami realizującymi kształcenie praktyczne.

Dodatkowe informacje