Ogłoszenie - Dziekanat

W semestrze zimowym 2018/2019 egzamin dyplomowy na studiach podyplomowych odbędzie się w dniu 31.01.2019 r. o godzinie 15.30:

- Przygotowanie pedagogiczne (sem. 3) PPED X17
- Oligofrenopedagogika (sem. 2)
- Zarządzanie w oświacie (sem. 2)
- Zarządzanie w ochronie zdrowia (sem. 2)
- Zarządzanie i administracja (sem. 2)
- Bezpieczeństwo i higiena pracy (sem. 2)
- Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
i
niepełnosprawnością sprzężoną (sem.2)
- Edukacja i wychowanie przedszkolne (sem.3)

Przypominamy, iż przed przystąpieniem do egzaminu Słuchacze studiów
podyplomowych zobowiązani są dostarczyć do Dziekanatu:
- kartę egzaminacyjną i indeks (z kompletem zaliczeń);
- dokumenty dotyczące realizacji praktyk zawodowych (jeśli dotyczy);
- kartę obiegową (zwrot wypożyczonych książek do Biblioteki oraz uregulowanie wszelkich należności w Kwesturze WSZ

Dodatkowe informacje