Ogłoszenie - Kwestura

Studenci kierunku „Pielęgniarstwo” Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie są zobowiązani do uregulowania następujących składek na ubezpieczenia:

1) Grupy LX 17, LX 18, LX 18D – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – 25,75 zł

2) Grupa PX17B – ubezpieczenie obejmujące ryzyko ekspozycji zawodowej na zakażenia, od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków – 42,37 zł
3) Grupy MX 18, PX18A – ubezpieczenie obejmujące ryzyko ekspozycji zawodowej na zakażenia, od odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków – 108,89 zł
4) Grupa L III 17 – ubezpieczenie obejmujące ryzyko ekspozycji zawodowej na zakażenia oraz od odpowiedzialności cywilnej – 83,14 zł

OBOWIĄZKOWE SKŁADKI NA POWYŻSZE UBEZPIECZENIA NALEŻY WPŁACAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE

DO DNIA 20 grudnia 2018 r.

Składki można wpłacać

przelewem na konto Uczelni nr 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890 (w tytule wpłaty proszę wpisać: ubezpieczenie)

lub w Kwesturze Uczelni przy ul. 1 Maja 40 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00).

Studenci kierunku „Pielęgniarstwo”, którzy nie opłacą w podanym terminie właściwych składek na ubezpieczenia, nie będą mogli realizować zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładach opieki zdrowotnej. Konieczność posiadania powyższych ubezpieczeń jest zapisana w umowach zawieranych przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie z placówkami realizującymi kształcenie praktyczne.

Dodatkowe informacje