Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni słuchacze studiów podyplomowych w zakresie Zarządzanie w ochronie zdrowia, Zarządzanie w oświacie, Zarządzanie i administracja oraz Bezpieczeństwo i higiena pracy sem. 1 i sem. 2

Informujemy, że na serwisie studenckim zamieszczone zostały wyniki zaliczenia z przedmiotu ,,Podstawy zarządzania” i z przedmiotu ,,Psychofizyczne uwarunkowania środowiska pracy”

Dodatkowe informacje