Informacja dla słuchaczy studiów podyplomowych

Informujemy, że w serwisie studenckim oraz na platformie internetowej zamieszczone zostały informacje dotyczące egzaminu dyplomowego.

 

Przypominamy, że przed przystąpieniem do egzaminu słuchacze studiów podyplomowych zobowiązani są dostarczyć do Dziekanatu:

- kartę egzaminacyjną i indeks (z kompletem zaliczeń)

- dokumenty dotyczące realizacji praktyk zawodowych (jeśli dotyczy)

- kartę obiegową (zwrot wypożyczonych książek do Biblioteki oraz uregulowanie wszelkich należności w Kwesturze WSZ, w tym: dokonanie opłaty administracyjnej w wysokości 100 zł oraz opłaty za dyplom w wysokości 30 złotych (zgodnie z umową o świadczenie usługi edukacyjnej oraz Rozporządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów Dz. U. 2011 Nr 201, poz. 1188)).

 

Dodatkowe informacje