OSTATNI NABÓR NA BEZPŁATNE STUDIA POMOSTOWE DLA PIELĘGNIAREK

 

Uprzejmie informujemy, że nie został jeszcze ogłoszony przez Ministerstwo Zdrowia przetarg w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek studiów pomostowych, które rozpoczną się w roku 2013 w ramach projektu Ministerstwa Zdrowia – Departamentu Pielęgniarek i Położnych pt. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, realizowanego w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.

W związku z powyższym, iż procedura zamówień publicznych, mająca na celu wyłonienie uczelni – wykonawców niniejszego projektu przedłuża się, Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie ogłasza warunkowy nabór na studia pomostowe dla pielęgniarek na rok akademicki 2013/2014. Planowany limit przyjęć na studia pomostowe w roku akademickim 2013/2014: 100 miejsc. Podkreślamy jednocześnie, że w nadchodzącym roku akademickim każda uczelnia w Polsce może wystąpić o przyznanie najwyżej 100 miejsc na studiach pomostowych dofinansowanych w ramach projektu, natomiast czy w ogóle otrzyma dofinansowanie i dla ilu studentów – rozstrzygnie przetarg.

 

Na studia w ramach projektu mogą zostać przyjęci jedynie kandydaci posiadający status osoby zatrudnionej.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie przy ul. 1 Maja 40 od 20 czerwca – 31 sierpnia 2013 r.

Wymagamy złożenia kompletu następujących dokumentów:

1)      potwierdzenie zapłaty opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85,00 zł (opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi),

2)      podanie o przyjęcie na studia i kwestionariusz osobowy na ustalonym formularzu (można je pobrać ze strony internetowej lub w dziekanacie),

3)      świadectwo dojrzałości w oryginale,

4)      dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej w oryginale,

5)      kserokopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej (jeśli ukończył),

6)      oświadczenie o zatrudnieniu (na druku uczelni, można je pobrać ze strony internetowej lub w dziekanacie),

7)      cztery aktualne fotografie o wymiarach 45x35 mm, bez nakrycia głowy, na jasnym tle,

8)      kserokopię dowodu osobistego (przy złożeniu dokumentów należy mieć jego oryginał celem poświadczenia za zgodność przez Uczelnię).

Opłatę rekrutacyjną można wpłacać w Kasie uczelni przy ul. 1 Maja 40 lub przelewem na rachunek bankowy uczelni nr  75 1020 1664 0000 3702 0019 1890.
Wszelkie informacje można uzyskać w Dziekanacie przy ul. 1 Maja 40 lub telefonicznie pod nr:  34 368 06 08.

W przypadku gdy Uczelnia nie uzyska dofinansowania, kandydaci będą mogli podjąć naukę
na studiach pomostowych płatnych lub zrezygnować z kształcenia.

Czas kształcenia na studiach pomostowych uzależniony jest od typu ukończonej średniej szkoły medycznej. Przedstawia się on następująco:

ścieżka AB - 2 semestry (1 150 godzin) - absolwenci pięcioletnich liceów medycznych;

ścieżka C - 3 semestry (2 410 godzin) - absolwenci dwuletnich medycznych szkół zawodowych;

ścieżka D - 2 semestry (1 984 godzin) - absolwenci dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych;

Ścieżka E -  2 semestry (660 godzin) - absolwenci trzyletnich medycznych szkół zawodowych.

Uczelnia zastrzega jednak możliwość, że nie wszystkie wyżej wymienione ścieżki kształcenia zostaną uruchomione – będzie to zależne od ilości kandydatów.

Pliki do pobrania
Oświadczenie o zatrudnieniu
Kwestionariusz osobowy

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie zaprasza na 30-godzinny kurs przygotowujący
do egzaminu na studia pomostowe na kierunku „pielęgniarstwo”.  Zajęcia w ramach kursu będą realizowane w budynku Uczelni przy ul. 1 Maja 40 około połowy września.  Na kurs przygotowujący do egzaminu wstępnego można zapisywać się do dnia 10 września 2013 r.

Cena kursu wynosi 300,00 zł.

W przypadku gdy nie będzie realizowany kurs przygotowujący do egzaminu – wniesione opłaty
zostaną zwrócone.

Prosimy o odwiedzanie naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco będziemy podawać informacje na temat rekrutacji i wyników przetargu Ministerstwa Zdrowia.

Szczegółowe informacje: 
- Punkt Rekrutacyjny: 
  Częstochowa ul. 1 Maja 40, tel. 034 368 30 53

Dodatkowe informacje